Spis treści

07 lipca 20238 min.
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

​Audyt Google Ads pod kątem ustawień konta reklamowego i efektywności działań

​Audyt Google Ads pod kątem ustawień konta reklamowego i efektywności działań

Płatne reklamy w wynikach wyszukiwania Google to jednej z najlepszych sposobów dotarcia do klientów i pozyskania nowych odbiorców. Żeby zapewnić jak największą skuteczność reklam, warto regularnie prowadzić audyt konta reklamowego w Google Ads.

Z tego artykułu dowiesz się:

Audyt konta reklamowego Google Ads to proces analizowania i oceny działania kampanii reklamowych prowadzonych na platformie Google Ads. Może on obejmować wiele aspektów konta, takich jak jego struktura, słowa kluczowe, teksty reklam itd. Przeprowadzenie audytu to ważna część zarządzania kontem, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć, jak działają kampanie i jak można je poprawić, aby lepiej służyły celom biznesowym.

Audyt konta reklamowego Google Ads to szczegółowy proces analizy i oceny działania kampanii reklamowych na tej platformie, mający na celu zidentyfikowanie obszarów do ulepszenia i optymalizacji. Jego cele to zwiększenie efektywności kampanii, redukcja marnotrawstwa budżetu, identyfikacja nowych możliwości, zrozumienie trendów i sprawdzenie zgodności z wytycznymi Google Ads.

Definicja audytu konta reklamowego Google Ads

Audyt konta reklamowego Google Ads jest więc cennym narzędziem dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia, zarządzania i optymalizacji kampanii reklamowych na platformie Google Ads. Może on być pożyteczny dla grup interesariuszy, takich jak:

 • Właściciele i menedżerowie firm – dzięki audytowi mogą zrozumieć, jak ich kampanie reklamowe przekładają się na cele biznesowe i co mogą zrobić, aby poprawić wydajność.
 • Działy sprzedaży, działy marketingu i działy obsługi klienta – informacje uzyskane w trakcie audytu mogą pomóc zrozumieć, jaki typ ruchu i słowa kluczowe generują największą liczbę konwersji i jak zachowują się poszczególne grupy odbiorców.
 • Agencje reklamowe – dla nich audyt jest niezbędny do monitorowania efektywności kampanii i dostrajania strategii do wyników i warunków rynkowych.
 • Specjaliści i freelancerzy od marketingu internetowego – daje im możliwość do nauki i optymalizacji, pokazując, co działa, a co nie i co można poprawić.
 • Konsumenci – choć nie są bezpośrednimi beneficjentami audytu, ostatecznie korzystają z poprawy jakości reklam i bardziej trafionego targetowania.

​Cele audytu konta reklamowego Google Ads

Dzięki audytowi można zidentyfikować elementy niewydajne lub nieefektywne i skupić się na ich poprawie, co przekłada się na lepszą wydajność całego konta. Pozwala to również zredukować marnotrawstwo budżetu poprzez m.in. identyfikację i eliminację słów kluczowych niegenerujących konwersji, oraz nieodpowiednich segmentów ruchu. Inną istotną korzyścią jest odkrywanie nowych możliwości – audyt może ujawnić np. niewykorzystane, a potencjalnie zyskowne słowa kluczowe.

Główne cele audytu konta Google Ads to:

 • optymalizacja wydajności,
 • redukcja marnotrawstwa,
 • rozpoznanie szans na rozwój,
 • zrozumienie trendów i wzorców,
 • porównanie z konkurencją.

Dzięki audytowi Twoja firma może uzyskać wgląd w trendy i wzorce, które mogą Ci pomóc przewidzieć przyszłe wyniki i lepiej planować kampanie. Pozwala on też zrozumieć, jak Twoje kampanie wypadają na tle konkurencji oraz jest narzędziem zapewniającym zgodność kampanii z aktualnymi wytycznymi Google Ads, a także z celami i strategią biznesową Twojej marki.

Zakres audytu konta reklamowego Google Ads

Zakres audytu konta reklamowego Google Ads może obejmować różne aspekty, w zależności od specyfiki konta i celów biznesowych. Ważne jest jednak, aby był wszechstronny i skupiał się na jak największej liczbie aspektów konta Google Ads. W audycie powinno uwzględnić się m.in.:

 • Integracja z Google Analytics – weryfikujemy, czy wszystkie dane zbierają się w Google Analytics (konwersje, wartości konwersji, koszty)
 • Śledzenie konwersji – co obejmuje sprawdzenie ustawień i śledzenie kluczowych konwersji.
 • Analiza struktury konta reklamowego – z naciskiem na sprawdzenie, czy konto jest odpowiednio zorganizowane oraz, czy kampanie i grupy reklam są logicznie podzielone.
 • Słowa kluczowe – w tym wypadku sprawdza się, które słowa kluczowe są wykorzystywane i jak się sprawdzają oraz, czy w kampaniach wykorzystuje się właściwe typy dopasowania słów kluczowych.
 • Reklamy i ich rozszerzenia – w tym przypadku mierzy się głównie ich skuteczność i atrakcyjność oraz sprawdza ogólną dostępność i sposób działania rozszerzeń.
 • Landing page – obejmuje sprawdzenie, czy strony docelowe są zgodne z reklamami i optymalizowane pod kątem konwersji.
 • KPI marketingowe – mowa o metrykach, takich jak CTR, CPC, CPA, CPS czy wskaźnik konwersji.
 • Ustawienia kampanii – czyli lokalizacja, język, harmonogram reklam, strategie licytacji.
 • Wykluczające słowa kluczowe – w tym wypadku sprawdza się efektywnie wykorzystane negatywnych słów kluczowych, aby wykluczyć bezwartościowy ruch
 • Strategie licytacji – w tym przypadku sprawdza się ich optymalizację dla celów biznesowych.
 • Zgodność z wytycznymi Google Ads.
 • Analiza konkurencji – czyli porównanie do konkurencji w kontekście kampanii reklamowych.

Przebieg audytu konta reklamowego Google Ads

Każdy audyt powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb firmy i jej celów marketingowych. Dokładny przebieg audytu konta reklamowego Google Ads zależy od specyfiki Twojej firmy, ale zwykle obejmuje następujące etapy:

​Planowanie i przygotowanie

Przed przystąpieniem do audytu konta Google Ads należy określić celów biznesowe oraz marketingowe firmy. Pomogą one określić, co należy zbadać podczas audytu i jakie zmiany mogą przynieść największą wartość dla firmy. Następnie należy wskazać, które obszary konta Google Ads trzeba poddać analizie. Dokładne wskazanie zależy od celów Twojej firmy.

Kolejnym krokiem jest określenie narzędzi wykorzystywanych w trakcie audytu. Google Ads posiada wbudowane narzędzia analityczne, ale w trakcie audytu można wykorzystać również inne dodatkowe narzędzia. W tym samym czasie należy wskazać, kto będzie zaangażowany w proces audytu, a mianowicie czy zostanie on przeprowadzony samodzielnie, czy zlecony zewnętrznej firmie.

Równie ważne jest jasne określenie oczekiwanego harmonogramu. Obejmuje to nie tylko czas przeprowadzenia samego audytu, ale także omówienie wyników i implementację zaleceń. Razem z harmonogramem warto wstępnie zdefiniować metryki, które zostaną zmierzone podczas audytu. Powinny być bezpośrednio związane z celami firmy i mogą obejmować takie elementy jak CTR, CPC, CPA, ROI, stawki konwersji i inne.

​Analiza konta

Podczas tej fazy audytu konta Google Ads dokonuje się przeglądu wszystkich aspektów konta – od jego struktury, która obejmuje organizację kampanii i grup reklam, aż po indywidualne słowa kluczowe. Sprawdza się także zorganizowane kampanie reklamowe oraz grupy reklam, a także sposób ich organizacji i podział na produkty, usługi, geolokalizację czy inne kategorie.

Analizuje się także słowa kluczowe, sprawdzając, czy są dopasowane do produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz, czy są odpowiednio monitorowane i optymalizowane. W trakcie analizy konta sprawdza się również teksty reklam, oceniając, czy są atrakcyjne, jasno komunikują ofertę i zawierają silne wezwania do działania (CTA).

Analiza obejmuje również przegląd stron docelowych – w tym wypadku sprawdza się ich projekt, szybkość ładowania, zgodność z ofertą w reklamach oraz jasność procesu konwersji. Analizuje się także ustawienia geolokalizacji i harmonogramu, aby sprawdzić, czy reklamy są wyświetlane odpowiedniej publiczności w odpowiednim czasie. Pod lupę trafiają także KPI, takie jak współczynnik klikalności (CTR), koszt za kliknięcie (CPC) i koszt za akwizycję (CPA).

​Analiza konkurencji i porównanie z najlepszymi praktykami

Ten proces ma na celu zidentyfikowanie obszarów do poprawy oraz sprawdzenie, co już działa dobrze. Pozwala także przemyśleć, czy strategia Twojej firmy może być lepiej dostosowana do jej celów biznesowych. Porównanie z najlepszymi praktykami w Twojej branży może obejmować analizę m.in. struktury konta, strategii licytacji czy wyboru słów kluczowych. Z kolei porównanie z wytycznymi Google Ads jest niezbędne, aby upewnić się, że konto nie narusza zasad Google.

Następnie ocenia się strategie reklamowe firmy w kontekście strategii konkurencji. Pozwala to zrozumieć, jak działania Twojej firmy wypadają na tle konkurentów w Google Ads. Dzięki temu możliwa jest ocena, czy Twoja firma wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości. Szczegółowa analiza konkurencji może obejmować m.in.:

 • sprawdzenie słów kluczowych
 • analizę rodzajów reklam
 • sposób konstruowania oferty,
 • wykorzystanie rozszerzeń,
 • analizę ustawienia targetowania,
 • analizę harmonogramu publikacji,
 • design stron docelowych konkurencji,
 • analizę elementy CTA,
 • organizację procesów konwersji.

Ocena strategii marketingowej konkurencji może również obejmować zrozumienie ich propozycji wartości, unikalnych cech oferty oraz ogólnego podejścia do marketingu. Zbieranie i analizowanie tych informacji może dostarczyć Twojej firmie cennych wskazówek i wskazać obszary do poprawy, niewykorzystane możliwości wzrostu oraz kroki, które zapewnią przewagę konkurencyjną.

​Opracowanie rekomendacji

Po przeprowadzeniu audytu konta Google Ads opracowuje się listę rekomendacji. Mogą one obejmować wiele aspektów zarządzania kontem Google Ads. Na przykład mogą wskazywać na potrzebę dodania nowych słów kluczowych bardziej zgodnych z intencjami użytkowników. Mogą też sugerować zmiany w budżecie kampanii, harmonogramie reklam, ustawieniach geolokalizacji czy strategiach licytacji. Mogą też obejmować optymalizację designu landing page’y, prędkości ładowania strony, treści lub procesu konwersji.

Rekomendacje mogą również podkreślać nowe możliwości wzrostu, takie jak eksplorowanie nowych rodzajów kampanii, funkcji Google Ads lub nowych rynków. Wszystkie mają na celu optymalizację wydajności konta Google Ads i maksymalizację ROI.

​Prezentacja wyników i dyskusja

Prezentacja wyników to czas na omówienie szczegółów audytu, wyjaśnienie każdego z zidentyfikowanych obszarów do poprawy, a także dyskusję na temat proponowanych strategii naprawczych. W tym czasie audytorzy powinni być dostępni i odpowiadać na wszystkie pytania, które mogą pojawiać się ze strony klienta lub zespołu.

Dyskusja po prezentacji wyników jest również szansą na otwarte rozmowy o potencjalnych krokach. To ważne, aby włączyć wszystkich zainteresowanych w proces decyzyjny, tak aby strategia była dostosowana do specyficznych potrzeb i celów biznesowych klienta. Na podstawie dyskusji opracowuje się plan działania, który powinien uwzględniać wszystkie wnioski wynikające z audytu i rozmowy na jego temat.

​Implementacja zmian

Po analizie wyników audytu konta Google Ads oraz dyskusji z zespołem lub klientem przechodzi się do implementacji zalecanych zmian. Mogą one obejmować np. wprowadzenie bardziej dopasowanych do grupy docelowej słów kluczowych lub zmianę ustawień kampanii, takich jak geolokalizacja, harmonogram reklam, czy budżet.

Innym ważnym elementem jest optymalizacja stron docelowych, co może obejmować m.in. poprawę UX, prędkości ładowania strony czy dopasowanie treści do intencji użytkowników. Ponadto konieczna może być zmiana strategii licytacji, na przykład z manualnej na automatyczną. Inne zmiany mogą obejmować ulepszanie i testowanie różnych wersji reklam lub eksplorowanie nowych funkcji Google Ads. Celem wszystkich działań jest zwiększenie wydajności konta i osiągnięcie jak najwyższego zwrotu z inwestycji w reklamę.

​Monitorowanie i ciągła optymalizacja

Regularne monitorowanie i analiza wydajności kampanii pozwala zrozumieć, jak wprowadzone modyfikacje wpływają na efektywność reklam i umożliwia wykrycie ewentualnych problemów na wczesnym etapie. Regularne śledzenie kluczowych wskaźników daje ciągły wgląd w działanie kampanii. Dzięki temu można na bieżąco dostosowywać strategię oraz reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Pomaga to także w utrzymaniu konkurencyjności na dynamicznym rynku reklamy internetowej.

​Zlecanie audytu konta reklamowego Google Ads

Przeprowadzenie audytu konta reklamowego Google Ads może być skomplikowanym zadaniem, które wymaga dużego doświadczenia i dogłębnej wiedzy. Z tego powodu zazwyczaj warto zlecić to zadanie specjalistom. Oto niektóre opcje:

 • Agencje reklamowe specjalizujące się w Google Ads – wiele agencji reklamowych, w tym agencja marketingowa Cyrek Digital, oferuje usługi audytu Google Ads. Mamy wiedzę ekspercką i doświadczenie w pracy z wieloma różnymi klientami i branżami, co daje w rezultacie daje świeże spojrzenie i unikalną perspektywę.
 • Konsultanci lub Freelancerzy – osoby, które pracowały w branży reklamowej przez dłuższy czas, często oferują usługi konsultingowe. W porównaniu do agencji mogą być tańsi, ale będzie się to przekładało na brak zasobów i w wielu przypadkach ograniczenia komunikacyjne
 • Specjaliści ds. Google Ads w firmie – jeśli Twoja firma ma w zespole specjalistów ds. Google Ads, mogą oni przeprowadzić audyt konta. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie audytu przez kogoś, kto regularnie zarządza kontem, może nie zawsze dać świeżej perspektywy.
 • Szkolenia i kursy – jeśli masz czas i chęci nauczyć się, jak przeprowadzić audyt konta Google Ads, po pewnym czasie będziesz mógł przeprowadzić go samodzielnie. Pamiętaj jednak, że wiedza nabyta w trakcie kursu może nie być tożsama z wiedzą np. specjalisty, który zajmuje się audytami od kilku lat.

Niezależnie od tego, jaką metodę przeprowadzenia audytu wybierzesz, najważniejsze jest, aby wybrana osoba lub zespół posiadały odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kompetencje, a także rozumiały Twoją firmę i jej cele biznesowe.

Formularz kontaktowy

Zamów audyt konta reklamowego Google Ads

Wykorzystaj nasze doświadczenie w marketingu i dowiedz się w jakich obszarach możesz poprawić efektywność kampanii Google Ads. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Winciorek
Michał Winciorek
Head of Performance Marketing

W Cyrek Digital czuwam nad całym działem Performance Marketing, pilnując by każdy członek zespołu dawał z siebie 110%. Od 10 lat pracuje w marketingu. Jestem związany przede wszystkim z kampaniami Google Ads i szeroko pojętą usługą PPC. Zajmuje się także przygotowywaniem strategii reklamowych i zarządzaniem projektami marketingowymi.

Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.