Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Cyrek Digital Sp z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575301, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7322176412, numer REGON: 362466525.

Dane będą przetwarzane w celu realizacja odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz na stronie internetowej a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Spółkę (w zależności od tematu korespondencji) utrzymywania kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Spółkę lub obrona/dochodzenie roszczeń przez Spółkę – przez okres do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem oraz:

  • w przypadku potencjalnych klientów – okres istnienia prawdopodobnego zainteresowania usługami Spółki w przyszłości,
  • w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń – okres przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Twojej ocenie Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W związku z wniesionym zapytaniem Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcą systemów IT i hostingu dla Spółki.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie (adres e-mai). Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią / Pana zapytanie.

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.