Spis treści

11 czerwca 20245 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

Polityka inwestycyjna – co to jest i co powinna zawierać?

Polityka inwestycyjna – co to jest i co powinna zawierać?

Polityka inwestycyjna wyznacza ogólne ramy procesu inwestycyjnego. Z czego się składa i w jaki sposób pomaga zachować dyscyplinę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Polityka inwestycyjna – definicja

Polityka inwestycyjna to zbiór zasad, strategii i wytycznych określających sposób zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu osiągnięcia określonych celów finansowych. Jest ona kluczowym elementem zarządzania finansami zarówno w kontekście indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Definiuje ramy działania w zakresie doboru aktywów, alokacji kapitału, oceny ryzyka oraz monitorowania i oceny wyników inwestycji[1] [2] [3].

Polityka inwestycyjna to zbiór zasad i wytycznych, które określają sposób zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu osiągnięcia określonych celów finansowych.

Definicja polityki inwestycyjnej

Polityka inwestycyjna zapewnia, że decyzje inwestycyjne podejmuje się w sposób spójny i zgodny z długoterminowymi celami inwestora. Obejmuje to zarówno aspekty strategiczne (np. określenie odpowiedniego profilu ryzyka), jak i operacyjne (np. kryteria wyboru instrumentów finansowych). Polityka powinna również uwzględniać zmienne rynkowe i makroekonomiczne, które mogą wpływać na realizację celów inwestycyjnych.

Polityka inwestycyjna a strategia inwestycyjna

Polityka inwestycyjna określa ogólne ramy, zasady i wytyczne dotyczące zarządzania inwestycjami. Jest to zbiór reguł i standardów, które mają kierować procesem inwestycyjnym w dłuższym horyzoncie czasowym. Definiuje ona cele inwestycyjne, tolerancję na ryzyko, zasady alokacji aktywów, dywersyfikacji oraz kryteria wyboru inwestycji.

Strategia inwestycyjna jest szczegółowym planem działania opracowanym w ramach wytycznych, znajdujących się w polityce inwestycyjnej. Odnosi się ona do konkretnych decyzji i działań podejmowanych w celu realizacji celów określonych w polityce. Obejmuje też wybór konkretnych instrumentów finansowych, momentów wejścia i wyjścia z inwestycji, a także taktyk zarządzania ryzykiem i dywersyfikacji portfela w krótszym okresie.

Zależności między polityką inwestycyjną a strategią inwestycyjną można też przedstawić następująco:

 • Polityka inwestycyjna wyznacza ramy dla strategii inwestycyjnej, która jest jej podporządkowana i działa w jej granicach.
 • Polityka inwestycyjna definiuje długoterminowe cele i ogólne zasady, a strategia inwestycyjna koncentruje się na konkretnych działaniach i decyzjach operacyjnych.
 • Polityka inwestycyjna jest rzadziej modyfikowana, a strategia inwestycyjna może być dynamicznie dostosowywana do warunków rynkowych oraz sytuacji gospodarczej.
 • Polityka inwestycyjna określa ogólne zasady dotyczące tolerancji na ryzyko i dywersyfikacji, podczas gdy strategia inwestycyjna implementuje konkretne narzędzia zarządzania ryzykiem w codziennym zarządzaniu portfelem.
 • Polityka inwestycyjna wyznacza kryteria oceny ogólnych wyników inwestycji, natomiast strategia inwestycyjna koncentruje się na mierzeniu efektywności poszczególnych działań inwestycyjnych oraz ich zgodności z polityką.

Elementy polityki inwestycyjnej

Polityka inwestycyjna składa się z kilku elementów:

 • Cele inwestycyjne określają, co inwestor chce osiągnąć poprzez inwestycje – bez względu na to, czy celem będzie zwiększenie wartości kapitału, czy generowanie regularnego dochodu, obrane cele powinny być jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie (czyli określone według metody SMART).
 • Tolerancja na ryzyko odnosi się do poziomu ryzyka, który inwestor jest gotów zaakceptować w dążeniu do realizacji celów inwestycyjnych. Obejmuje ocenę indywidualnej lub instytucjonalnej skłonności do podejmowania ryzyka oraz zdolność do absorbowania potencjalnych strat finansowych.
 • Alokacja aktywów to proces rozdzielania kapitału między różne klasy aktywów, żeby zrównoważyć ryzyko i potencjał zwrotu zgodnie z celami inwestycyjnymi i tolerancją na ryzyko.
 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na rozpraszaniu ryzyka poprzez inwestowanie w zróżnicowane aktywa, sektory, regiony geograficzne i instrumenty finansowe.
 • Kryteria wyboru inwestycji to zestaw zasad i wskaźników stosowanych przy ocenie i selekcji poszczególnych inwestycji. Mogą obejmować analizę fundamentalną (ocena kondycji finansowej i perspektyw spółki), analizę techniczną (badanie wzorców cenowych i wolumenów obrotu), wskaźniki finansowe (np. wskaźnik cena/zysk, stopa dywidendy) oraz czynniki makroekonomiczne (np. stopy procentowe, inflacja).
 • Monitorowanie i przegląd portfela inwestycyjnego pozwalają ocenić zgodność inwestycji z polityką inwestycyjną oraz osiągnięcia zakładanych celów.
 • Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolę ryzyka związanego z inwestycjami. W ramach polityki inwestycyjnej określane są narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem, takie jak hedging, limity ekspozycji na poszczególne aktywa oraz stosowanie strategii zabezpieczających. Celem jest minimalizacja potencjalnych strat.
 • Polityka dotycząca płynności określa, w jakim stopniu portfel inwestycyjny powinien być złożony z aktywów płynnych, które można szybko zamienić na gotówkę bez znaczącej utraty wartości. Jest to ważne dla zaspokajania bieżących potrzeb finansowych inwestora.

Tworzenie polityki inwestycyjnej

Opracowywanie polityki inwestycyjnej zaczyna się od zrozumienia i zdefiniowania celów inwestycyjnych. Inwestorzy muszą jasno określić, co chcą osiągnąć poprzez inwestycje, a następnie szczegółowo to opisać i osadzić w jasno zdefiniowanym horyzoncie czasowym. Nie tylko pomaga to sprecyzować działania wymagane do realizacji celów, ale również ułatwia ocenę tolerancji na ryzyko – wpływa ona na wiele decyzji inwestycyjnych, w tym na strukturę portfela i wybór strategii inwestycyjnych, więc jej dokładne określenie zwiększa skuteczność całej polityki inwestycyjnej.

Następnie należy przeprowadzić dokładną analizy sytuacji finansowej inwestora. Obejmuje to przegląd obecnych aktywów, pasywów, dochodów, wydatków oraz przyszłych zobowiązań finansowych. Pozwala to zrozumieć, jakie środki są dostępne do inwestowania i jakie są wymagania płynnościowe inwestora.

Oprócz tego warto przeprowadzić analizę fundamentalną, która polega na ocenie wartości wewnętrznej aktywów na podstawie czynników ekonomicznych, finansowych i rynkowych. W jej ramach bada się m.in. bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy pieniężne oraz wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik cena/zysk czy wskaźnik wartości księgowej (P/BV). Pozwala to ocenić kondycję finansową spółek, ich perspektywy wzrostu oraz atrakcyjność inwestycyjną.

Tworząc politykę inwestycyjną, warto też przeprowadzić analizę techniczną. Wykorzystuje ona historyczne dane rynkowe (np. ceny i wolumeny obrotu) do przewidywania przyszłych trendów cenowych. Za pomocą wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, wskaźnik względnej siły (RSI) czy wskaźnik MACD, można z kolei zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z inwestycji oraz oceniać siłę i kierunek trendów rynkowych.

Po zakończeniu analiz można przejść do ustalenia horyzontu czasowego inwestycji, czyli okresu, w którym inwestor planuje utrzymać swoje inwestycje. Jego długość wpływa na decyzje dotyczące alokacji aktywów i wybór instrumentów inwestycyjnych – w długoterminowych inwestycjach można pozwolić sobie na bardziej agresywne podejście, podczas gdy w krótkoterminowych lepiej jest trzymać się bardziej konserwatywnej strategii.

Na podstawie celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko, sytuacji finansowej i horyzontu czasowego inwestor musi zdecydować, jak podzielić kapitał pomiędzy różne klasy aktywów, żeby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne i potencjalne ROI tak, by było ono zgodne z celami inwestycyjnymi. Musi również opracować zasady dywersyfikacji portfela – w wyborze konkretnych instrumentów mogą pomóc wyniki analizy fundamentalnej i technicznej.

Polityka inwestycyjna musi też zawierać wytyczne dotyczące regularnego monitorowania wyników inwestycji, oceny zgodności z celami oraz przeprowadzania niezbędnych korekt. Ważne jest też, żeby było dobrze udokumentowana i zakomunikowana. Ostateczny dokument powinien być jasno sformułowany, zrozumiały i dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, aby zapewnić, że wszystkie działania inwestycyjne są zgodne z przyjętymi zasadami i celami. Nie wolno też zapominać o wdrożeniu – implementacja i egzekwowanie polityki inwestycyjnej wymagają stałej uwagi i regularnych szkoleń.

Rola polityki inwestycyjnej

Polityka inwestycyjna stanowi jasne ramy działania, które zapewniają spójność i dyscyplinę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki niej można świadomie i systematycznie zarządzać posiadanym kapitałem, co minimalizuje wpływ subiektywnych ocen i emocji na proces inwestycyjny. Pomaga ona też w identyfikacji, ocenie i kontroli ryzyka związanego z inwestycjami, a tym samym minimalizuje potencjalne straty i zwiększa stabilność wyników.

Jasno sformułowane zasady i wytyczne zawarte w polityce inwestycyjnej umożliwiają skuteczną komunikację między inwestorem a zarządzającym portfelem, a także pomiędzy interesariuszami. Pozwalają one także lepiej zrozumieć strategie i działania inwestycyjne, a dzięki zawartych w polityce kryteriach i wskaźnikach oceny można sprawnie przeprowadzać przeglądy strategii inwestycyjnej.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.morganstanley.com/articles/investment-policy-statement
 2. https://www.investopedia.com/terms/i/ips.asp
 3. https://web.archive.org/web/20140506164724/https://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=%2Finvestments%2Fpolicies%2Fhome.xml

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.