Spis treści

11 czerwca 20243 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – czym są?

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – czym są?

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego pozwalają inwestorom na wspólne inwestowanie w różnorodne aktywa. Jak wygląda proces ich emisji i jak je kupić?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – definicja

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to udziały w funduszach inwestycyjnych, które nabywają inwestorzy w zamian za wpłatę środków finansowych. Dzięki nim stają się oni współwłaścicielami funduszu i mają prawo do uczestniczenia w jego wynikach finansowych[1].

Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego to tytuły prawne, reprezentujące udział inwestora w aktywach funduszu inwestycyjnego.

Definicja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnego

Wartość jednostek uczestnictwa zależy od wartości aktywów netto funduszu, która jest codziennie aktualizowana na podstawie wyceny poszczególnych aktywów, w które inwestuje fundusz. Jego zyski i straty bezpośrednio wpływają na wartość jednostek uczestnictwa.

Koszty związane z posiadaniem jednostek uczestnictwa obejmują opłaty zarządzania oraz ewentualne prowizje przy nabywaniu lub umarzaniu jednostek. Opłaty są zróżnicowane w zależności od polityki inwestycyjnej danego funduszu i mogą wpływać na ostateczne wartości ROI.

Emisja, kupno i sprzedaż jednostek uczestnictwa jest regulowana i nadzorowana przez odpowiednie instytucje finansowe (np. Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce), co zapewnia bezpieczeństwo inwestorom oraz chroni ich przed nieuczciwymi praktykami.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych a papiery wartościowe

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są papierami wartościowymi. Reprezentują one udział w aktywach funduszu inwestycyjnego, dzięki czemu inwestorzy mogą uczestniczyć w zyskach i stratach funduszu, ale nie mogą ich sprzedać innym osobom – mogą je jedynie umorzyć, czyli wycofać z funduszu i odzyskać zainwestowane środki pomniejszone o ewentualne opłaty manipulacyjne. Chociaż nie można ich sprzedać, można je odziedziczyć[2].

Jednostki uczestnictwa mogą być mylone z certyfikatami inwestycyjnymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Certyfikaty dają prawo do udziału w zyskach i przepływach pieniężnych z określonych aktywów, ale są bardziej złożone konstrukcyjnie i charakteryzują się m.in. dłuższym okresem inwestycji.

Kupno jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne, żeby wyemitować jednostki uczestnictwa, muszą spełniać określone regulacje prawne i uzyskać odpowiednie zezwolenia od organów nadzoru finansowego, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Sama emisja to proces, w ramach którego fundusz inwestycyjny pozyskuje kapitał od inwestorów[3].

Fundusze otwarte stale emitują nowe jednostki uczestnictwa w zależności od napływu kapitału, a inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa poprzez wpłaty do funduszu, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zyskach i stratach funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek.

Żeby kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestor musi najpierw wybrać fundusz inwestycyjny dopasowany do jego indywidualnych celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyka oraz horyzontu czasowego. Następnie musi on otworzyć rachunek inwestycyjny w instytucji finansowej zarządzającej funduszem (np. w banku czy domu maklerskim) i złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, co może zrobić osobiście, telefonicznie lub online. W zleceniu należy określić kwotę, jaką inwestor chce zainwestować lub liczbę jednostek uczestnictwa, które chce nabyć.

Po złożeniu zlecenia instytucja finansowa przelicza wpłaconą kwotę na liczbę jednostek uczestnictwa na podstawie aktualnej wartości aktywów netto funduszu. Wartość jednostki uczestnictwa oblicza się poprzez podzielenie całkowitej wartości aktywów funduszu przez liczbę jednostek w obiegu. Emisja jednostek uczestnictwa jest ciągła, co oznacza, że inwestorzy mogą w dowolnym momencie dokonywać nowych inwestycji lub umarzać jednostki, wycofując swoje środki z funduszu.

Po realizacji zlecenia jednostki uczestnictwa zapisuje się na rachunku inwestycyjnym inwestora. Otrzymuje on potwierdzenie zakupu, w którym znajdują się szczegóły transakcji, takie jak liczba nabytych jednostek, ich cena oraz data zakupu – od tego momentu jest właścicielem jednostek uczestnictwa i może uczestniczyć w wynikach finansowych funduszu.

Przy zakupie jednostek uczestnictwa mogą być pobierane różne opłaty, np. prowizje za nabycie jednostek czy opłaty za zarządzanie funduszem, ale są one uzależnione od polityki danego funduszu i zarządzającej nim instytucji finansowej.

Rola jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są sposobem zbiorowego inwestowania – wielu inwestorów może połączyć swoje środki, aby zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne i jednocześnie skorzystać z wiedzy i umiejętności profesjonalnych zarządców funduszy. Dzięki jednostkom uczestnictwa inwestorzy mogą też uczestniczyć w rynkach, które mogłyby być niedostępne lub zbyt ryzykowne w przypadku indywidualnych inwestycji.

Dzięki jednostkom uczestnictwa inwestorzy mogą śledzić i mierzyć wyniki funduszu. Każdego dnia ich wartość jest aktualizowana na podstawie wyceny aktywów netto funduszu, co obrazuje zmiany wartości inwestycji. Inwestorzy mogą też nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa w miarę potrzeb, co pozwala im dostosowywać zawartość portfela inwestycyjnego do aktualnych warunków.

Jednostki uczestnictwa zwiększają również dostęp do inwestycji – dzięki nim nawet inwestorzy z ograniczonymi możliwościami finansowymi mogą uczestniczyć w rynku kapitałowym oraz korzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych zarządzających funduszami.

FAQ

Przypisy

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundusze-inwestycyjne-i-zarzadzanie-alternatywnymi-funduszami-17106019/art-6
  2. https://www.caspar.com.pl/blog/poradnik-inwestowania/jednostki-uczestnictwa-funduszy-inwestycyjnych-czym-sa-i-jak-je-nabyc
  3. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_finansowy/dystrybucja_jednostek_uczestnictwa_funduszy_inwestycyjnych_lub_tytulow_uczestnictwa_funduszy_zagranicznych

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.