Spis treści

21 października 20237 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 15 marca 2024

Cele strategiczne – definicja i rodzaje

Cele strategiczne – definicja i rodzaje

Cele strategiczne są fundamentem, na którym organizacje budują swoją przyszłość, kierując działaniami i decyzjami kluczowymi dla długoterminowego sukcesu. Odzwierciedlają one aspiracje rozwoju firmy i są kompasem w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Cele strategiczne – definicja

Cele strategiczne są podstawą przyszłości organizacji. Są to szeroko zakrojone, długoterminowe plany i priorytety kierujące działaniami i alokacją zasobów w celu osiągnięcia konkretnych wyników. Wywodzą się z wizji i misji organizacji oraz odzwierciedlają jej cel istnienia. Wymagają też spojrzenia kilka lat do przodu, co może przygotować organizację na nadchodzące wyzwania i możliwości. Równocześnie muszą pozostać elastyczne, aby dostosować się do nieprzewidzianych zmian w otoczeniu.

Cele strategiczne to długoterminowe plany i aspiracje organizacji, które kształtują jej działania i są fundamentem strategii ogólnej firmy.

Definicja celów strategicznych.

Cele strategiczne określają, gdzie organizacja powinna skoncentrować swoje zasoby, takie jak czas, finanse i praca zespołowa. Wyznaczają również kierunek dla wszystkich poziomów organizacji i determinują codzienne działania tak, by kierowały organizację do przodu. Żeby tak się stało, muszą być mierzalne, więc często do ich sformułowania używa się metody SMART.

Cele strategiczne a cele operacyjne

Cele strategiczne i cele operacyjne różnią się zakresem, horyzontem czasowym i charakterem, ale są ze sobą ściśle powiązane. Cele strategiczne są szeroko zakrojone i skupiają się na długoterminowej przyszłości organizacji. Wymagają strategicznego myślenia i często są ustanawiane przez najwyższe kierownictwo. Z kolei cele operacyjne to krótkoterminowe i bardziej konkretne działania organizacji. Zazwyczaj ustalają je menedżerowie średniego szczebla i liderzy zespołów, którzy odpowiadają za realizację zadań i monitorowanie postępów. Wymaga to skrupulatnego planowania i koordynacji zasobów, ponieważ cele operacyjne bezpośrednio dotyczą produkcji, operacji, dostaw czy obsługi klienta.

Chociaż oba rodzaje celów różnią się naturą, są ze sobą ściśle powiązane. Strategiczne wyznaczają kierunek, a operacyjne są etapami, dzięki którym firma dąży w jego stronę. Jest to relacja symbiotyczna, ponieważ bez celów strategicznych działania operacyjne mogą stać się rozproszone i nieefektywne, zaś bez celów operacyjnych wizja i misja zakotwiczona w celach strategicznych pozostanie niezrealizowana.

Cele strategiczna a misja, wizja i wartości firmy

Cele strategiczne, misja, wizja i wartości firmy razem kształtują strategię i kierunek, w którym podąża organizacja. Misja to podstawowy cel i istota działalności firmy. Wizja, z kolei, prezentuje przyszłość, którą organizacja pragnie stworzyć lub osiągnąć. Wartości to zbiór przekonań i zasad kierujących postępowaniem organizacji i jej pracowników – można je traktować jako etyczny kompas i kulturowe ramy, wewnątrz których firma realizuje swoją misję i wizję.

Cele strategiczne konkretyzują misję i wizję – misja odpowiada na pytanie „co robimy”, wizja „dokąd zmierzamy”, cele strategiczne określają „jak tam dotrzemy”. Wyznaczają one konkretne działania, priorytety i kierunki, które Twoja firma musi podjąć na drodze do sukcesu. Te cztery elementy łączą się, aby stworzyć spójną, skoordynowaną strategię, która napędza firmę naprzód.

Cele strategiczne a strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Cele strategiczne oraz strategia rozwoju przedsiębiorstwa tworzą ramy, które kierują działaniami przedsiębiorstwa, jednak każdy z nich pełni specyficzną funkcję. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to kompleksowy plan, który określa, jak Twoja firma zamierza rozwijać swoją działalność. Może obejmować różne aspekty, takie jak penetracja rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja oferty, ekspansja geograficzna czy nawet przejęcia innych firm. Z kolei cele strategiczne są konkretnymi, mierzalnymi celami, które przedsiębiorstwo musi osiągnąć, aby realizować swoją strategię rozwoju.

W tej dynamice cele strategiczne są bezpośrednio powiązane ze strategią rozwoju. Strategia to „mapa” i ogólny kierunek, podczas gdy cele strategiczne są „znacznikami” wskazującymi, czy firma zbliża się do celu. Bez wyraźnie zdefiniowanych celów strategicznych strategia rozwoju byłaby niejasna, a postępy trudne do zmierzenia. Z drugiej strony, cele strategiczne bez oparcia w solidnej strategii rozwoju mogą prowadzić firmę w kierunku, który ostatecznie okaże się nieodpowiedni lub niewystarczający.

Metody wyznaczania celów strategicznych

Wyznaczanie celów strategicznych jest kluczowym elementem procesu planowania strategicznego w organizacji. Każda z wymienionych poniżej metod ma swoje zalety i może być bardziej lub mniej odpowiednia w zależności od specyficznej sytuacji firmy, ale w praktyce często stosuje się kombinację różnych technik. Oto najpopularniejsze:

 • Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod używanych do identyfikacji celów strategicznych. SWOT to skrót od słów: Strengths (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia). Analiza ta polega na ocenie wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji oraz zewnętrznych szans i zagrożeń, aby pomóc w identyfikacji obszarów, na których firma powinna się skoncentrować.
 • Metoda SMART to jeden z najczęściej stosowanych sposobów wyznaczania celów. W jej myśl cele strategiczne powinny być specyficzne (specific), mierzalne (measurable), osiągalne (achievable), istotne (relevant) i ograniczone czasowo (time-bound).
 • Analiza konkurencji pozwala ocenić pozycję firmy w stosunku do jej konkurentów oraz zrozumieć, gdzie posiada ona przewagi konkurencyjne.
 • Metoda Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników) polega na użyciu zrównoważonego zestawu wskaźników finansowych i niefinansowych do jasnego określenia celów i środków ich realizacji.
 • Technika modelowania scenariuszy polega na tworzeniu różnych, szczegółowo opracowanych scenariuszy przyszłości, które mogą uwzględniać różne zmienne, takie jak zmiany rynkowe, innowacje technologiczne czy nowe regulacje. Na ich podstawie można opracować cele strategiczne.
 • Proces MBO (Management by Objectives, czyli zarządzanie przez cele) to podejście, w którym menedżerowie i ich podwładni wspólnie identyfikują cele i działają, żeby je osiągnąć. System ten promuje uczestnictwo oraz skuteczny zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Planowanie oparte na zasobach (resource based planning) skupia się na wewnętrznych zasobach i zdolnościach organizacji. Firmy analizują kluczowe zasoby i umiejętności, a następnie budują wokół swoich mocnych stron cele strategiczne.

Rodzaje celów strategicznych

Kategorie celów strategicznych mogą się różnić lub nakładać, ale zawsze powinny odpowiadać unikalnym wyzwaniom i możliwościom każdej firmy. Same cele można klasyfikować w różny sposób, ale najczęściej są grupowane zgodnie z obszarem działalności, do którego się odnoszą, lub ze względu na ich charakter:

 • Cele finansowe dotyczą wyników ekonomicznych organizacji, takich jak zwiększenie przychodów, maksymalizacja zysków, ograniczenie kosztów czy poprawa rentowności. Często są kluczowe dla inwestorów i zarządu.
 • Cele rynkowe skupiają się na pozycji rynkowej firmy i mogą obejmować takie działania jak zwiększenie udziału w rynku, rozwój nowych rynków, zwiększenie świadomości marki czy wprowadzenie nowych produktów.
 • Cele operacyjne odnoszą się do wewnętrznych procesów i wydajności organizacji. Mogą dotyczyć poprawy efektywności operacyjnej, jakości produktów lub usług czy czasu realizacji zamówień.
 • Cele personelu/kapitału ludzkiego koncentrują się na pracownikach oraz dotyczą kwestii, takich jak rozwój kompetencji, zatrudnienie, retencja pracowników czy kultura organizacyjna.
 • Cele innowacji skupiają się na rozwoju nowych produktów, usług, technologii, czy procesów w firmie. Mogą dotyczyć budowania kultury innowacji, zwiększania budżetu na badania i rozwój lub nawiązywania strategicznych partnerstw.
 • Cele społeczne i środowiskowe odnoszą się do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Dotyczą aspektów takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, zrównoważone wykorzystanie zasobów czy zaangażowanie społeczności lokalnej.
 • Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczą identyfikacji, oceny i minimalizacji różnych rodzajów ryzyka, które mogą wpłynąć na organizację. Celem jest ochrona firmy przed potencjalnymi zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Przykłady celów strategicznych

Cele strategiczne mogą brzmieć różnie w zależności od organizacji, ale najważniejsze jest, żeby były sformułowane według metody SMART. Oto przykłady celów strategicznych stworzonych z użyciem tej metody:

 • Zwiększyć roczne przychody o 20% poprzez ekspansję na trzy nowe rynki oraz wprowadzenie dwóch nowych produktów do końca roku fiskalnego.
 • Stać się liderem w regionalnym rynku XYZ, osiągając 30% udziału w rynku w ciągu najbliższych dwóch lat, poprzez strategiczne partnerstwa i kampanie marketingowe skierowane na młodych konsumentów.
 • Zredukować koszty operacyjne o 15% w ciągu 18 miesięcy, implementując nowe technologie do automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych.
 • Osiągnąć 90% poziom satysfakcji pracowników w ciągu roku, oferując szkolenia i możliwości rozwoju, a także wprowadzając elastyczne opcje pracy.
 • Wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, który rozwiązuje problem X klientów, poprzez inwestycje w dział badań i rozwoju i współpracę z czołowymi instytutami badawczymi.
 • Zredukować ślad węglowy o 25% w ciągu pięciu lat, stosując zrównoważone praktyki produkcyjne, przejście na odnawialne źródła energii i promowanie recyklingu w całym łańcuchu dostaw.
 • Zminimalizować ryzyko operacyjne przez wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, który identyfikuje potencjalne zagrożenia i rozwija strategie minimalizacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
 • Zrealizować pełną cyfrową transformację firmy w ciągu 3 lat, inwestując w nowe technologie, szkoląc pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i digitalizując 80% naszych procesów klientowskich.

Wszystkie przykłady mają kilka wspólnych cech: są konkretnie sformułowane, mierzalne, osiągalne, istotne dla strategii biznesowej firmy i ograniczone czasowo. Pozwala to firmom monitorować postępy i mierzyć efektywność ich realizacji.

Rola celów strategicznych

Rola celów strategicznych w organizacji jest wielowymiarowa. Działają jako most między aktualnym stanem firmy a wizją przyszłości organizacji. Stanowią też konkretny plan działania oraz określają kierunki rozwoju, które firma powinna podjąć, aby zrealizować długoterminowe aspiracje.

W kontekście wewnętrznym odgrywają kluczową rolę w mobilizowaniu zasobów, energii i czasu pracowników firmy. Dają zespołom i jednostkom wyraźny kierunek oraz wskazują, na czym powinni się skupić. Może to zwiększyć ich zaangażowanie i motywację. Cele strategiczne mają również zasadnicze znaczenie w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach organizacji, ponieważ są priorytetami, które pomagają menedżerom zdecydować, gdzie przydzielić zasoby, jakie inicjatywy finansować i gdzie skoncentrować wysiłki.

W szerszym kontekście rynkowym i konkurencyjnym cele strategiczne pozwalają zdefiniować unikatową propozycję wartości Twojej firmy. Mogą też pomóc znaleźć rynkową niszę, zróżnicować ofertę lub nawet zdefiniować nowy rynek. Zapewniają też stałość i kierunek, pomagają nawigować przez dynamiczny świat biznesu, adaptować się do zakłóceń i wykorzystywać nowe możliwości. Cele strategiczne dotyczą esencji tego, jak organizacja definiuje swoją ścieżkę sukcesu, mobilizuje zasoby i tworzy wartość nie tylko dla swoich klientów i pracowników, ale także dla większego dobra.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.