Spis treści

05 czerwca 20238 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 30 listopada 2023

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – jak ją stworzyć?

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – jak ją stworzyć?

Każda firma, aby rozwijać swój potencjał, potrzebuje strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dokument ten wyznacza jasny kierunek i cel, którego realizacja może poprawić rynkową pozycję organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest rozwój przedsiębiorstwa?

Rozwój przedsiębiorstwa to proces wzrostu i ekspansji działalności firmy. Obejmuje on różne strategie i metody zwiększenia dochodów, zdobycia nowych klientów, wejścia na nowe rynki czy wprowadzenia nowych produktów lub usług. Często wymaga strategicznego planowania i zarządzania, a także zrozumienia środowiska biznesowego, konkurencji, potrzeb klientów i aktualnych trendów rynkowych.

Rozwój, w kontekście biznesowym, odnosi się do procesu poprawy, ekspansji lub zwiększania skali działalności firmy. Jest to celowy i zorganizowany proces, który zwykle obejmuje wprowadzanie nowych produktów lub usług, ekspansję na nowe rynki, zwiększanie zasobów, zdolności i infrastruktury firmy, poprawę efektywności operacyjnej, a także budowanie lepszych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami.

Definicja rozwoju.

Typy rozwoju przedsiębiorstwa

Rozwój przedsiębiorstwa może przybierać różne formy. Wszystkie mają swoje plusy i minusy, a wybór zależy od specyficznej sytuacji firmy, jej celów, zasobów i środowiska, w którym działa. Formy rozwoju można klasyfikować w następujący sposób:

 • Rozwój wewnętrzny (organiczny) – w tym wypadku wzrost jest generowany wewnątrz przedsiębiorstwa, na przykład przez zwiększenie sprzedaży, wprowadzenie nowych produktów lub usług czy też poprawę efektywności operacyjnej.
 • Rozwój zewnętrzny (nieorganiczny) – firma rośnie przez fuzje i przejęcia, dzięki czemu może szybciej wejść na nowe rynki lub zdobyć nowych technologii czy zasoby.
 • Rozwój poprzez internacjonalizację – w tym wypadku firma rozwija się, rozszerzając swoją działalność na nowe rynki geograficzne, np. poprzez eksport produktów lub usług, otwarcie nowych oddziałów lub zakup innych firm w różnych krajach.
 • Dywersyfikacja – wprowadzenie nowych produktów lub usług różniących się od obecnej oferty jest częstą metodą rozwoju. Może obejmować rozwój w obszarach związanych z obecną działalnością firmy (dywersyfikacja powiązana) lub zupełnie różnych (dywersyfikacja niepowiązana).
 • Inwestycje w innowacje i badania i rozwój (R&D) – dzięki nowym technologiom, produktom lub usługom możliwe jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej.
 • Rozwój poprzez sojusze strategiczne – partnerstwo z innymi firmami pomaga wspólnie osiągnąć określone cele, takie jak rozwój nowych produktów, wejście na nowe rynki, czy wymiana wiedzy i technologii.

Czym jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa?

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to długoterminowy plan realizacji celów związanych z rozwojem firmy. Jest to zbiór decyzji i działań dotyczących wyboru kierunków i metod rozwoju przedsiębiorstwa. Obejmuje planowanie, implementację i ocenę inicjatyw, które mają doprowadzić do poprawy pozycji firmy, wzrostu zysków czy satysfakcję klientów lub osiągnięcia innych celów biznesowych.

Strategia rozwoju określa, w którym kierunku firma chce się rozwijać – mogą to być nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów lub usług czy dywersyfikacja działań. Wskazuje także, jak firma zamierza osiągnąć swoje cele. Oprócz tego strategia rozwoju przedsiębiorstwa definiuje zasoby potrzebne do jej realizacji (mowa np. o finansach, technologiach czy ludziach). Określa także potencjalne ryzyka i sposoby ich minimalizacji.

Bez względu na zakres strategia rozwoju powinna być elastyczna, ponieważ warunki rynkowe, technologia, konkurencja i inne czynniki mogą się zmieniać. Wymaga również regularnej oceny i aktualizacji, aby upewnić się, że Twoja firma jest na właściwej drodze do osiągnięcia swoich celów. Strategia rozwoju jest w pewnym sensie tożsama z pivotem – oba działania wymagają często redefinicji aktywności Twojej firmy.

Strategia rozwoju to planowany i celowy zestaw działań, które przedsiębiorstwo podejmuje, aby osiągnąć swoje cele długoterminowe związane z poprawą, ekspansją lub zwiększaniem swojej skali działalności. Jest to integralna część planowania strategicznego i obejmuje analizę aktualnej sytuacji firmy, określanie celów rozwoju, identyfikację ścieżek do osiągnięcia tych celów oraz planowanie i wdrażanie działań potrzebnych do realizacji tych ścieżek.

Definicja strategii rozwoju.

Typy strategii rozwoju

Wybór odpowiedniej strategii rozwoju zależy od wielu czynników. Nie zmienia to faktu, że strategie rozwoju przedsiębiorstwa można klasyfikować na różne sposoby. Najczęściej mowa o strategiach takich jak:

 • Koncentracja rynkowa – przedsiębiorstwo skupia się na rozwoju w jednym konkretnym segmencie rynku, dostosowując produkty lub usługi do specyficznych potrzeb tego segmentu.
 • Dywersyfikacja – czyli wprowadzenie nowych produktów lub usługi na rynek, często w obszarach, które są różne od obecnej działalności.
 • Rozwój produktu – w tym wypadku firma stara się rozwijać, wprowadzając nowe produkty lub usługi. Często pracuje także nad ulepszeniem już istniejącej oferty, co może obejmować inwestycje w badania i rozwój, innowacje czy modernizację.
 • Rozwój rynku – w tej sytuacji marka stara się rozwijać, wchodząc na nowe rynki geograficzne lub segmenty rynku.
 • Fuzje i przejęcia – przedsiębiorstwo rozwija się poprzez zakup innych firm, fuzje z nimi lub tworzenie sojuszy strategicznych.
 • Franczyza – w tym wypadku mowa o rozwoju poprzez udzielenie innej osobie lub firmie prawa do prowadzenia podobnego biznesu pod swoją marką.
 • Inwestycja w kapitał ludzki – inwestowanie w rozwój pracowników poprawia ich umiejętności i produktywność, co przekłada się na większe zadowolenie klientów oraz ogólny rozwój firmy.

Kiedy strategia rozwoju staje się potrzebna?

Strategia rozwoju jest niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa, które ma ambicje wzrostu i ekspansji. Sprawdzi się w praktycznie każdej sytuacji, ale trzeba pamiętać, że nie jest statycznym dokumentem. Powinna być regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać zmieniające się warunki rynkowe, trendy, technologie i potrzeby klientów.

Niezwykle istotny jest m.in. rozwój startupu – wówczas strategia rozwoju określa cel biznesowy, identyfikuje docelowy rynek i pozwala pozyskiwać klientów oraz zainteresować inwestorów. Przydaje się także, gdy Twoja firma planuje wejść na nowe rynki albo wprowadzić nowe produkty lub usługi. Sprawdza się również w obliczu zwiększonej konkurencji, ponieważ pomaga zidentyfikować unikalne atuty Twojej firmy i określić, jak można je wykorzystać, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Strategia rozwoju jest nieodzowna w obliczu recesji gospodarczych lub innych istotnych zmian na rynku. W takiej sytuacji Twoja firma może potrzebować strategii rozwoju, aby poradzić sobie z wyzwaniami i zaplanować przyszłość. Dokument ten przydaje się także, gdy pojawiają się nowe technologie. Może on pomóc firmie zrozumieć, jak można wykorzystać je do poprawy wydajności, tworzenia nowych produktów lub zyskania przewagi konkurencyjnej.

Korzyści z posiadania strategii rozwoju

Posiadanie dobrze opracowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa ma wiele korzyści. Pamiętaj jednak, że strategia rozwoju musi być nie tylko dobrze opracowana, ale także skutecznie realizowana. Określa ona cel i kierunek dla firmy oraz pomaga zrozumieć, gdzie firma chce się znaleźć w przyszłości i jak ma tam dotrzeć. Pozwala to lepiej podejmować decyzje na poziomie strategicznym, ponieważ pomaga zrozumieć, które działania będą najbardziej skuteczne w osiągnięciu celów firmy.

Strategia rozwoju pomaga w efektywnej alokacji zasobów, ponieważ pokazuje, gdzie inwestycje mogą przynieść największy zwrot. Poprawia to atrakcyjność dla inwestorów – często szukają oni firm z jasną strategią rozwoju, ponieważ daje im to większą pewność co do przyszłości firmy.

Sprecyzowana strategia rozwoju może pomóc firmie zyskać przewagę konkurencyjną, identyfikując unikalne możliwości oraz potencjalne zagrożenia. Przekłada się to na lepsze zarządzanie ryzykiem m.in. przez określenie sposobów eliminacji problemów, zanim się pojawią.

Opracowywanie strategii rozwoju wymaga głębokiego zrozumienia rynku, klientów, konkurencji, trendów itp., co może wnieść cenne informacje, które można wykorzystać do poprawy efektywności operacyjnej Twojej firmy. Warto też zauważyć, że jasna strategia może zwiększyć zaangażowanie pracowników, ponieważ pozwala im zrozumieć, w jakim kierunku zmierza organizacja i jak ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów. Jeśli już wiesz w jakich kierunkach chcesz rozwijać firmę, zastanów się jak to zrobić w tym celu zainteresuj się następującymi tematami:

Jak stworzyć efektywną strategię rozwoju firmy?

Stworzenie efektywnej strategii rozwoju firmy to proces wymagający gruntownej analizy i planowania. Pamiętaj też, że wymaga on często zaangażowania i partycypacji wielu osób w firmie, od zarządu po pracowników. Może również być konieczne skorzystanie z usług doradczych firm konsultingowych. Oto podstawowe kroki, które należy podjąć, żeby opracować strategię rozwoju:

Zrozum aktualny stan firmy

Pierwszym krokiem jest zrozumienie aktualnej sytuacji firmy. Obejmuje to analizę mocnych i słabych stron firmy, jak również jej możliwości i zagrożenia (tzw. analiza SWOT). Proces ten powinien uwzględniać wszystkie aspekty działalności firmy, w tym produkty, usługi, zasoby, zdolności, konkurencję oraz analizę potencjału rynkowego, w przypadku której pomocne będą takie miary, jak TAM, SAM, SOM.

Określ cel

Definiowanie celu pomoże Ci skoncentrować swoje wysiłki i zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Musisz zrozumieć, gdzie chcesz, aby Twoja firma była w przyszłości. Pamiętaj, że bez względu na wybrany cel, powinien być on konkretny, mierzalny i inspirujący do działania.

Zidentyfikuj ścieżki rozwoju

Na podstawie Twojego celu i aktualnej sytuacji firmy, zidentyfikuj możliwe ścieżki, które możesz podjąć, aby osiągnąć ten cel. Od potrzeb i wymagań Twojej marki zależy, czy skupisz się na rozwoju produktu lub rynku.

Pamiętaj, żeby podjąć działania w obszarach, które mogą przynieść Twojej firmie największe korzyści, nawet jeśli ich osiągnięcie może zająć długi czas. Dobrze jest w tym celu określić np. lejek sprzedażowy, a na jego bazie lejek content marketignowy. Dzięki temu nie tylko będziesz mógł wskazać obszary, które przyniosą najwięcej korzyści w długim okresie, ale również zidentyfikujesz kanały (np. social media czy pozycjonowanie stron), które będą najlepszym wyborem.

Pamiętaj, że lepiej jest skupić się na konsekwentnym, miarowym rozwoju niż podejmować szybkie, nieskoordynowane działania. Stały rozwój zbuduje też reputację Twojej marki jako eksperta w branży.

Opracuj plan działania, zaimplementuj go i na bieżąco monitoruj

Dla każdej wybranej ścieżki rozwoju opracuj szczegółowy plan działania, który określa, co musisz zrobić, kto jest odpowiedzialny, jaki jest harmonogram i jakie zasoby są potrzebne. Plan powinien być realistyczny – Twój zespół nie powinien mieć problemów z jego realizacją w założonym czasie i z określonymi zasobami. Nie zmienia to faktu, że powinien być też elastyczny, ponieważ zawsze mogą pojawić się nieprzewidziane trudności.

Po wdrożeniu strategii rozwoju regularnie monitoruj i oceniaj jej skuteczność. Czy osiągasz swoje cele? Czy coś nie działa tak, jak powinno? Czy występują jakieś nieprzewidziane wyzwania lub możliwości? Na podstawie tej oceny, bądź gotowy do dostosowania swojej strategii i planu działania, aby zapewnić, że są nadal skuteczne.

Przykłady skutecznych strategii rozwoju

Poniżej znajdują się przykłady niektórych firm, które z powodzeniem zastosowały różne strategie rozwoju. Pokazują one, że nie ma jednej „najlepszej” strategii rozwoju i zawsze zależy ona od specyficznych okoliczności firmy, jej celów, zasobów, możliwości, konkurencji i rynku. Firmy, które z sukcesem zastosowały różne typy strategii rozwoju to:

 • Apple – z powodzeniem zastosował strategię rozwoju produktu. Marka zaczynała jako producent komputerów, ale z biegiem czasu wprowadziła na rynek szereg innowacyjnych produktów, takich jak iPod, iPhone, iPad i Apple Watch, które stale ulepsza i aktualizuje.
 • Amazon – zaczynał jako internetowa księgarnia, ale szybko zdywersyfikował swoje usługi i teraz oferuje wszystko: od sprzedaży detalicznej, przez usługi streamingowe, aż po usługi chmurowe. Jest również liderem w zakresie innowacji, stale wprowadzając nowe produkty i usługi.
 • Starbucks – znana sieć kawiarni z powodzeniem stosuje strategię rozwoju rynku, rozszerzając swoją działalność na nowe rynki na całym świecie. Firma skrupulatnie bada lokalne kultury i preferencje, dostosowując sklepy i oferty do lokalnych gustów.
 • Facebook – zastosował strategię fuzji i przejęć, aby rozszerzyć swoje usługi i zwiększyć swój zasięg. Najważniejszymi przejęciami były Instagram i WhatsApp, które pozwoliły Facebookowi zwiększyć swoją bazy użytkowników i rozszerzyć ofertę.
 • McDonald’s – jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów użycia strategii franczyzy. Dzięki temu modelowi biznesowemu firma szybko rosła na całym świecie, utrzymując jednocześnie spójność i jakość oferty.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success
zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.