Spis treści

02 listopada 20239 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 11 marca 2024

​Atmosfera w pracy – jak budować dobrą organizację?

​Atmosfera w pracy – jak budować dobrą organizację?

W każdym biurze, warsztacie czy sklepie niewidzialna, lecz wyczuwalna atmosfera w pracy tkwi w każdym spojrzeniu, rozmowie i e-mailu. To ona często decyduje o tym, czy pracownicy przekraczają progi firmy z uśmiechem, czy z niechęcią.

Z tego artykułu dowiesz się:

​Atmosfera w pracy – definicja

Atmosfera w pracy to złożony zbiór cech definiujących środowisko zawodowe i wpływających na codzienne doświadczenia pracowników. Jest to klimat emocjonalny i społeczny miejsca pracy kształtowany przez sposób zarządzania organizacją, w tym jak kierownictwo komunikuje się i rozwiązuje konflikty. Budowaniem atmosfery w pracy może zajmować się m.in. Happiness Manager.

Atmosfera przejawia się też w relacjach między współpracownikami; istnieje znaczna różnica między środowiskiem wspierającym a tym, gdzie przeważają konkurencja czy brak szacunku.

Atmosfera w pracy jest również efektem przestrzegania polityk firmy, które mogą promować różnorodność, równość i inkluzję oraz definiują sposób nagradzania i motywowania pracowników. Warunki fizyczne, takie jak wyposażenie biura i dostępność zasobów, również wpływają na to, jak pracownicy czują się w miejscu pracy. Równie ważnymi elementami są równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz sposób komunikacji w firmie, w tym sposób przekazywania informacji przez kadrę kierowniczą, zarządzanie zadaniami i otwartość na feedback.

Atmosfera w pracy to ogólne wrażenie emocjonalne i społeczne odczuwane przez pracowników, wynikające z warunków, relacji i kultury panującej w miejscu zatrudnienia.

Definicja atmosfery w pracy.

Do elementów kształtujących atmosferę w pracy można też zaliczyć dostęp do szkoleń i możliwości rozwoju – mogą one znacznie poprawić postrzeganie miejsca pracy przez pracowników. Nie wolno też zapominać o stosowanych w firmie metodach radzenia sobie ze stresem, ponieważ mogą one albo przyczynić się do zdrowego, wydajnego środowiska pracy, albo prowadzić do wypalenia zawodowego i niezadowolenia.

​Atmosfera w pracy a motywacja

Atmosfera w pracy jest fundamentem, na którym budowana jest motywacja pracowników. Pozytywna atmosfera w miejscu pracy może prowadzić do lepszej wydajności, zaangażowania w zadania i poprawy satysfakcji z pracy. W środowisku wspierającym komunikację, transparentność i otwartość na feedback pracownicy mają lepsze samopoczucie i są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami, co z kolei może prowadzić do poprawy wyników.

Jeśli zaś pracownicy nie mają wsparcia w kierownictwie, doświadczają niesprawiedliwości lub są świadkami konfliktów, mogą stać się apatyczni lub rozczarowani swoją pracą. W takim środowisku zaniedbanie potrzeb i dobrego samopoczucia pracowników może prowadzić do poczucia odrzucenia i braku przynależności, co często kończy się mniejszą produktywnością i nawet absencją z pracy.

MIsja, wizja i wartości promowane przez firmę oraz warunki pracy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu motywacji. Pracownicy, którzy czują, że ich praca jest ważna, a firma inwestuje w ich rozwój, zwykle wykazują większą inicjatywę i poświęcenie. Nie wolno też zapominać o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym – pracownicy przeciążeni i bez czasu na odpoczynek lub życie prywatne mają mniejszą motywację, co wpływa na ich zdolność do efektywnej pracy.

​Atmosfera w pracy a praca zdalna

Współcześnie, pisząc o atmosferze w pracy, należy wspomnieć o pracy zdalnej. Utrzymanie pozytywnej atmosfery w pracy zdalnej wymaga nieco innego podejścia niż w tradycyjnym biurze, ale podstawowe składniki pozostają niezmienne: komunikacja, współpraca, zaufanie i wsparcie. Nie zmienia to faktu, że praca zdalna rzuca nowe wyzwania dla zarządzania i pracowników.

W tradycyjnym biurze atmosfera tworzona jest przez bezpośrednie interakcje między pracownikami, wspólne przestrzenie, a także przez nieformalne rozmowy, które naturalnie występują w ciągu dnia pracy. Przejście na pracę zdalną eliminuje wiele z tych czynników, co wymaga świadomego wysiłku w celu utrzymania pozytywnej atmosfery i kultury firmy. Komunikacja staje się głównie cyfrowa, co może prowadzić do poczucia izolacji, a brak kontaktu twarzą w twarz ogranicza spontaniczne i organiczne momenty budowania zespołu, co może wpływać na poczucie przynależności do organizacji.

Z drugiej strony, praca zdalna może przynieść korzyści dla atmosfery pracy, jeśli jest dobrze zarządzana. Jej elastyczność może prowadzić do lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym, co może poprawić ogólną satysfakcję i zmniejszyć stres. Praca zdalna pozwala też pracownikom tworzyć warunki pracy, które najlepiej odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.

Aby utrzymać motywację i poczucie zaangażowania w zespole zdalnym, firmy stosują różne strategie, takie jak wideokonferencje czy wirtualne wydarzenia team-buildingowe. Istotne jest także, żeby liderzy i menedżerowie byli świadomi wyzwań związanych z komunikacją i samopoczuciem w pracy zdalnej. Muszą pracować nad zachowaniem przejrzystości, częstym i efektywnym komunikowaniem się oraz zachęcaniem do otwartego dialogu.

​Odpowiedzialność za atmosferę w pracy

Odpowiedzialność za atmosferę w pracy jest rozłożona na wielu uczestników organizacji, chociaż liderzy i menedżerowie odgrywają pierwszoplanową rolę, ponieważ kształtują kulturę organizacyjną swoimi działaniami, komunikacją i przykładem, który dają innym. Oczekuje się od nich, że będą promować otwartość, szacunek, współpracę oraz stworzą bezpieczne i sprawiedliwe środowisko pracy. Mają też obowiązek rozwiązywania konfliktów, słuchania i reagowania na opinie pracowników oraz zapewnienia wsparcia i zasobów niezbędnych do wykonywania pracy.

Pracownicy również odgrywają istotną rolę w tworzeniu atmosfery w pracy. Od nich zależy, jak wprowadzają się do zespołu, jak komunikują się z kolegami i jak przyczyniają się do wspólnego dobra. Powinni działać w sposób konstruktywny, szanować innych i przyczyniać się do pozytywnego środowiska. Każdy członek organizacji powinien dbać, żeby jego zachowanie przyczyniało się do zdrowej i produktywnej atmosfery pracy.

Warto też pamiętać, że dział HR ma swoje zadania w zakresie atmosfery pracy – to jego pracownicy opracowują i wdrażają polityki dotyczące miejsca pracy, zajmują się szkoleniami i rozwojem, a także monitorują i reagują na kwestie związane z dobrem pracowników. Warto też zauważyć, że klienci i dostawcy, chociaż są poza organizacją, mogą wpływać na atmosferę w pracy, a ich sposób interakcji, komunikacji i realizacji wspólnych projektów wpływa na doświadczenia pracowników.

​Czynniki i wskaźniki wpływające na atmosferę w pracy

Atmosfera w pracy jest kształtowana przez wiele czynników, które można podzielić na kilka kategorii. W połączeniu tworzą one wskaźniki, które można mierzyć w celu oceny jakości środowiska pracy. Oto niektóre z nich:

 • Styl zarządzania przyjęty przez menedżerów i liderów ma duży wpływ na atmosferę. Autorytatywne podejście może prowadzić do niskiej moralności i strachu, podczas gdy bardziej demokratyczne style mogą sprzyjać otwartości, zaufaniu i współpracy.
 • Otwarta i efektywna komunikacja sprzyja lepszemu zrozumieniu i współpracy między pracownikami. Ważna jest zarówno komunikacja pionowa (między różnymi poziomami hierarchii), jak i pozioma (między pracownikami na tym samym poziomie).
 • Relacje między współpracownikami są fundamentem przyjaznej atmosfery. Konflikty są nieuniknione, ale sposób ich rozwiązywania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pozytywnej atmosfery.
 • Warunki pracy, czyli czystość, bezpieczeństwo, komfort termiczny, ergonomia stanowisk pracy, a także dostępność narzędzi i zasobów wpływają na samopoczucie pracowników.
 • Polityka firmy oraz regulacje wewnętrzne, które obejmują zachowania akceptowalne i niedopuszczalne, procedury w przypadku naruszeń, a także zasady dotyczące awansów i wynagrodzeń, mogą wpływać na uczucia sprawiedliwości i równości wśród pracowników.
 • Inwestycje firmy w rozwój osobisty i zawodowy pracowników, w tym szkolenia i możliwości awansu, mogą wpłynąć na ich zaangażowanie i lojalność.
 • Systemy nagród i uznania za dobre wyniki pracy mogą zwiększać motywację i poczucie wartości wśród pracowników.
 • Utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dzięki np. elastycznemu grafikowi czy pracy zdalnej wpływa na zadowolenie pracowników i może zmniejszać stres związany z pracą.
 • Stopień, w jakim pracownicy czują się związani z firmą i jej celami, może świadczyć o atmosferze pracy. Wysokie zaangażowanie zwykle koreluje z pozytywną atmosferą.
 • Firmowe inicjatywy na rzecz ESG i CSR mogą poprawić wizerunek firmy w oczach pracowników i wpłynąć na ich dumę z przynależności do organizacji.

Wskaźniki można monitorować przez ankiety pracownicze, oceny wyników, analizę rotacji pracowników, obserwację poziomu zaangażowania i innych metryk biznesowych. Wyniki mogą pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, żeby stworzyć bardziej pozytywną atmosferę w pracy.

​Metody budowy atmosfery w pracy

Budowanie pozytywnej atmosfery w pracy jest procesem ciągłym, który wymaga świadomego zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji. Każda z metod powinna być dostosowana do specyfiki danej firmy i jej kultury oraz spójna z ogólnymi celami organizacji i wprowadzona z myślą o długotrwałym rozwoju pozytywnej atmosfery pracy. Oto kilka z nich:

 • Zachęcanie pracowników do swobodnego wyrażania opinii, pomysłów i informacji zwrotnych daje im poczucie, że ich głos jest istotny, a ich opinie są wykorzystywane do ciągłego ulepszania procesów. Także zachęcanie pracowników do eksperymentowania i wprowadzania innowacji może sprzyjać kreatywności i dawać im poczucie, że ich pomysły są cenione.
 • Regularne docenianie pracowników za ich wysiłki i osiągnięcia poprzez systemy nagród, wyróżnień czy pochwał, motywują i wzmacniają pozytywne zachowania. Warto też poświęcić czas, żeby opracować skuteczne mechanizmy rozwiązywania konfliktów – powinny one skupiać się na dialogu i porozumieniu, zamiast eskalacji i negatywnych emocjach.
 • Inwestowanie w rozwój zawodowy i osobisty pracowników poprzez szkolenia, konferencje czy warsztaty pozwala pracownikom rozwijać umiejętności i karierę.
 • Budowanie zespołu poprzez organizowanie imprez integracyjnych, wyjść grupowych czy team-buildingów wzmacnia relacje międzyludzkie i poczucie przynależności do grupy.
 • Oferowanie pracownikom elastyczności w zakresie godzin pracy, możliwości pracy zdalnej czy dostosowanie obciążeń pracą do indywidualnych sytuacji życiowych może pomóc w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Sprawiedliwe traktowanie, czyli zapewnienie, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i równo, niezależnie od ich stanowiska, płci, wieku, rasy czy innych czynników, jest jednym z najważniejszych elementów budujących atmosferę w pracy.
 • Środowisko pracy, czyli komfortowe i bezpieczne warunki pracy, w dużym stopniu wspiera dobre samopoczucie i produktywność. Obejmuje to też włączanie pracowników w procesy decyzyjne, szczególnie te, które bezpośrednio na nich wpływają. Równie ważne są odpowiednia organizacja pracy, efektywne planowanie i rozdzielenie zadań – mogą one zapobiec przeciążeniom i stresowi związanemu z pracą.
 • Wdrożenia programów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia, takich jak zajęcia fitness, medytacje, warsztaty dotyczące zarządzania stresem, może poprawić ogólne samopoczucie pracowników.
 • Menedżerowie i liderzy powinni być wzorem do naśladowania, pokazywać empatię oraz dostarczać swoim zespołom wsparcia. Powinni być również dostępni i otwarci na komunikację, co pomaga budować zaufanie i lepsze relacje między pracownikami a zarządzaniem.
 • Angażowanie pracowników w inicjatywy społeczne lub wolontariat, co może zwiększać poczucie spełnienia i dumy z przynależności do firmy, która pozytywnie wpływa na społeczność. Z kolei jasne komunikowanie misji, wizji i wartości firmy, a także wytycznych dotyczących oczekiwań i procedur pomaga w budowaniu zaufania i bezpieczeństwa.
 • Stymulowanie zdrowej rywalizacji, na przykład poprzez wewnętrzne konkursy czy wyzwania, może motywować i pobudzać do lepszej pracy, jednocześnie zachowując dobre relacje między pracownikami. Równie istotne jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb pracowników, takich jak różne style pracy czy potrzeby edukacyjne, może prowadzić do większej satysfakcji i wydajności.
 • Regularne przeprowadzanie ankiet i ocen atmosfery pracy, a następnie działanie na podstawie zebranych informacji, pokazuje pracownikom, że firma dba o ich dobrostan i ciągle dąży do poprawy.
 • Tworzenie kultury uczenia się, w której błędy są traktowane jako możliwości do wzrostu i rozwoju, a zmiany w branży lub technologii są widziane jako szanse na innowacje. Także promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy mogą przynieść nowe perspektywy i sprzyjać atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

​Konsekwencje złej atmosfery w pracy

Zła atmosfera w pracy to coś więcej niż tylko chwilowy dyskomfort dla zespołu. Jej konsekwencje wpływają nie tylko na indywidualne samopoczucie pracowników, ale też na ogólną wydajność organizacji. Pracownicy zmagający się z negatywnym środowiskiem często doświadczają stresu i frustracji, co może prowadzić do spadku motywacji i zaangażowania w codzienne obowiązki.

Długoterminowo zła atmosfera przekłada się na większą absencję pracowników, którzy mogą częściej korzystać z urlopów chorobowych z powodu stresu lub wypalenia zawodowego. W ekstremalnych przypadkach niektórzy pracownicy mogą nawet zrezygnować, co prowadzi do zwiększonej rotacji personelu. Wysokie tempo rotacji to dodatkowe koszty dla firmy związane z rekrutacją, szkoleniem nowych pracowników oraz utratą wiedzy i doświadczenia.

Wizerunek firmy również cierpi, gdyż niezadowoleni pracownicy mogą negatywnie wypowiadać się o swoim pracodawcy zarówno w środowisku zawodowym, jak i w mediach społecznościowych. Może to utrudniać pozyskiwanie nowych talentów i wpływać na relacje z klientami, partnerami biznesowymi oraz inwestorami.

Nie można także pominąć wpływu złej atmosfery na zdrowie psychiczne pracowników. Prowadzi ono często do wzrostu poziomu lęku, depresji i innych problemów zdrowotnych, co odzwierciedla się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Pracownicy mogą zanieść stres do domu, co zakłóca równowagę między pracą a życiem prywatnym i wpływa na relacje z rodziną i przyjaciółmi.

​Korzyści z dobrej atmosfery w pracy

Dobra atmosfera w miejscu pracy jest jak koło zamachowe sukcesu i płodny grunt, na którym każdy aspekt działalności może rozkwitnąć. W takim środowisku pracownicy czują się docenieni, co przekłada się na ich kreatywność i innowacyjność, a zespoły pracują harmonijnie, co prowadzi do wzrostu efektywności i jakości wykonanych zadań.

Zadowoleni pracownicy to także pracownicy mniej skłonni do zmiany miejsca pracy, co przekłada się na niższą rotację personelu, a zatem też oszczędności dla firmy. Stabilny zespół pozwala akumulować wiedzę i doświadczenie, co jest kluczowe w osiągnięciu długofalowego sukcesu każdego przedsięwzięcia. Warto też pamiętać, że dobra atmosfera wpływa bezpośrednio na wizerunek firmy, która staje się miejscem, gdzie ludzie chcą pracować. Dobra reputacja firmy to nieoceniony atut na konkurencyjnym rynku pracy, a także w oczach klientów i partnerów biznesowych. Firmy z zadowolonymi pracownikami są często postrzegane jako bardziej wiarygodne i stabilne, co sprzyja budowaniu długotrwałych relacji biznesowych.

Zadowoleni pracownicy są również zdrowsi, co przekłada się na mniej dni wolnych spowodowanych chorobami i niższą absencję. Dobra atmosfera w pracy może również promować lepsze nawyki zdrowotne i wzmacniać odporność na stres. Należy także wspomnieć o poprawie balansu między życiem zawodowym a prywatnym – dzięki korzystnej atmosferze w pracy pracownicy są mniej skłonni do zabierania stresu do domu, co przekłada się na ich ogólne samopoczucie i relacje rodzinne oraz społeczne.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.