Spis treści

08 listopada 20236 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

​Analiza marketingowa – czym jest i do czego służy?

​Analiza marketingowa – czym jest i do czego służy?

W świetle rosnącej konkurencji i ciągle zmieniających się oczekiwań konsumentów, analiza marketingowa staje się kluczowym narzędziem, które pozwala firmom nie tylko dotrzymać kroku rynkowym zmianom, ale także precyzyjnie kształtować przyszłość swoich marek. To dzięki niej decyzje marketingowe opierają się na solidnych danych, a nie tylko intuicji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Rozdział 1

Analiza marketingowa – definicja

Analiza marketingowa to kluczowy element każdej strategii marketingowej.

Analiza marketingowa to proces badania rynku i środowiska, w którym działa firma, aby zrozumieć dynamikę rynku, potrzeby klientów, a także pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jest to strategiczne narzędzie, które pomaga firmom podejmować decyzje dotyczące produktów, cen, promocji i dystrybucji.

Analiza marketingowa to proces badania danych i trendów rynkowych w celu informowania i optymalizacji strategii marketingowych.

Definicja analizy marketingowej.

Głównym celem analizy marketingowej jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania skutecznych strategii marketingowych. Dzięki niej można zidentyfikować i ocenić nowe szanse rynkowe, zrozumieć zachowania konsumentów i ich preferencje, a także monitorować działania konkurencji. Analiza marketingowa pozwala również lepiej poznać wpływ czynników zewnętrznych – zmian prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Jest też stosowana również do pomiaru skuteczności działań marketingowych, co pomaga w utrzymaniu konkurencyjności.

Rozdział 2

​Cechy dobrej analizy marketingowej

Dobra analiza marketingowa wskazuje kierunki, pozwala efektywnie docierać do konsumentów oraz umożliwia wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń.

Dobra analiza marketingowa charakteryzuje się przede wszystkim dokładnością i aktualnością zebranych danych. Musi być też kompleksowa i powinna obejmować różnorodne aspekty rynku, od zachowań konsumentów po działania konkurencji oraz zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Zawarte w niej informacje powinny być przydatne dla decydentów na różnych szczeblach zarządzania.

Skuteczność analizy marketingowej zależy także od jej systematyczności – regularność pozwala na bieżąco śledzić trendy i zmiany w preferencjach konsumentów. Analiza marketingowa powinna też dostosowywać się do zmian w środowisku biznesowym i potrzeb rynku. Ważne jest w tym zrównoważone podejście do różnych źródeł danych – zapewnia ono obiektywność oraz pomaga unikać subiektywnych interpretacji i błędów poznawczych.

Dobra analiza marketingowa wykorzystuje najnowsze, ale dopasowane do specyfiki branży i dostępnych danych narzędzia i techniki analityczne. Pozwala to przekształcać surowe dane w praktyczne wskazówki i rekomendacje prowadzące do konkretnych działań marketingowych i strategicznych.

Rozdział 3

​Rodzaje analizy marketingowej

Analiza marketingowa może przybierać różne rodzaje – każdy z nich odpowiada na specyficzne potrzeby przedsiębiorstwa i wymagania rynkowe.

Analiza marketingowa może być podzielona na badanie makrootoczenia oraz mikrootoczenia. Pierwsze koncentruje się na szerokim spektrum czynników zewnętrznych, wpływających na działalność firmy. W ramach tego podejścia wyróżniamy:

 • Analizę PESTEL – bada wpływ czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i prawnych.
 • Analizę trendów – identyfikuje ogólne kierunki zmian w zachowaniach konsumentów, technologii czy gospodarce.
 • Analizę scenariuszową – tworzy różne scenariusze przyszłych zmian w otoczeniu i ich potencjalny wpływ na branżę.
 • Analizę siły marki – ocenia pozycję marki na rynku, jej rozpoznawalność, wiarygodność, lojalność i skojarzenia.
 • Analizę Big Data – wykorzystuje zaawansowane narzędzia do analizowania dużych zestawów danych, aby znaleźć wzorce, trendy i korelacje.

Z kolei badanie mikrootoczenia skupia się na bardziej bezpośrednich aspektach, które firma może kontrolować lub które bezpośrednio na nią wpływają. Pozwalają na to:

 • Analiza konkurencji – ocena pozycji, strategii, mocnych i słabych stron konkurentów na rynku.
 • Analiza segmentacyjna – podział rynku na grupy konsumentów o podobnych potrzebach lub zachowaniach i analiza charakterystyk każdego segmentu.
 • Analiza produktu – ocenia cykl życia produktu, jego pozycję na rynku, a także funkcje i wartość dla konsumentów.
 • Analiza SWOT – ocenia mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia, płynące z perspektywy zarówno makro-, jak i mikrootoczenia.
 • Analiza behawioralna – bada, jak klienci zachowują się w trakcie procesu zakupowego – uwzględnia m.in. ich ścieżki zakupowe, doświadczenia z produktem i lojalność.
 • Analiza wartości dla klienta – ocenia, jakie aspekty produktów lub usług są cenione przez klientów i jak można zwiększyć wartość oferty.
 • Analiza finansowa marketingu – koncentruje się na mierzeniu zwrotu z inwestycji w marketing (ROI), kosztów pozyskania klienta (CAC) i wartości życiowej klienta (CLV).
 • Analiza cyfrowa – śledzi działania online, takie jak ruch na stronie, konwersje i interakcje w mediach społecznościowych.
 • Analiza sprzedaży – bada wzorce sprzedaży, wyniki w stosunku do celów sprzedażowych i skuteczność wybranych kanałów dystrybucji.
 • Analiza koszykowa (Market Basket Analysis) – bada, które produkty są często kupowane razem, aby zoptymalizować strategie sprzedaży i cross-selling.
 • Badanie satysfakcji klienta – mierzy, jak zadowoleni są klienci z produktów lub usług firmy i identyfikuje obszary, wymagające poprawy.

Każdy z rodzajów analizy dostarcza różnych perspektyw i może być wykorzystywany w różnych celach. Firmy często integrują kilka rodzajów analizy, aby uzyskać holistyczny obraz swojej pozycji rynkowej i kierunków, w których powinny się rozwijać.

Rozdział 4

​Metody analizy marketingowej

Wybór odpowiedniej metody analizy marketingowej ma kluczowe znaczenie – pozwala na pozyskanie wartościowych informacji, dzięki którym możliwe są: lepsze zrozumienie zachowań klientów i trendów rynkowych oraz poprawa efektywności działań reklamowych.

Metody analityczne w marketingu obejmują różnorodne techniki i procesy, wykorzystywane do analizowania danych i wyciągania z nich wniosków, co pozwala na optymalizację strategii marketingowych. Oto kilka podstawowych metod analitycznych:

 • Analiza statystyczna – używa metod statystycznych do interpretacji danych, umożliwiając identyfikację wzorców i trendów. Techniki statystyczne mogą obejmować analizę regresji, analizę korelacji, testowanie hipotez i analizę klastrową.
 • Data Mining (eksploracja danych) – proces analizowania dużych zbiorów danych w celu wykrycia nieznanych wzorców, zależności, zmian, anomalii i struktur, które mogą być użyteczne w przewidywaniu wyników.
 • Analiza predyktywna – wykorzystuje historię danych i algorytmy statystyczne, aby przewidzieć przyszłe zdarzenia lub zachowania. Jest to kluczowe dla prognozowania trendów rynkowych i zachowań konsumenckich.
 • Analiza kohort – metoda badawcza, w której dane są segmentowane na podgrupy osób (kohorty), które doświadczyły pewnego zdarzenia w tym samym okresie czasu, co pozwala zrozumieć, jak zmieniają się zachowania w czasie.
 • Testy A/B (nazywane też split testing) – porównują dwie wersje strony internetowej lub produktu w celu określenia, która lepiej spełnia określone cele marketingowe.
 • Analiza koszykowa – służy do zbadania zakupów produktów przez klientów, aby zrozumieć, które produkty są często kupowane razem i wykorzystuje informacje do poprawy układu sklepu lub rekomendacji produktów.
 • Analiza sieci społecznościowych – bada relacje między jednostkami w sieciach społecznościowych, identyfikując kluczowych influencerów, sposoby rozprzestrzeniania się informacji i strukturę społeczności.
 • Analiza sentymentu – wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i analizę tekstów, aby zrozumieć emocje i opinie wyrażane w danych tekstowych, takich jak recenzje klientów lub posty w mediach społecznościowych.
 • Analiza wielowymiarowa – obejmuje techniki statystyczne, pozwalające analizować więcej niż dwie zmienne jednocześnie, takie jak analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna i analiza skupień.
 • Analiza koniunkcyjna – technika badawcza, wykorzystywana do mierzenia preferencji użytkowników i określania, jakie cechy produktu przyczyniają się do jego atrakcyjności.
Rozdział 5

Narzędzia stosowane w analizie marketingowej

Narzędzia analityczne umożliwiają precyzyjną i prawidłową interpretację danych, co w efekcie pozwala na przeprowadzenie dobrej analizy marketingowej. 

W analizie marketingowej wykorzystuje się różne narzędzia analityczne. Są one zróżnicowane pod względem funkcjonalności – od prostych aplikacji, do zaawansowanych platform analitycznych oraz zastosowań. Na przykład programy do przetwarzania i analizy danych statystycznych, takie jak SPSS lub R, pozwalają prowadzić skomplikowane analizy i służą do modelowania statystycznego. Narzędzia do eksploracji danych, np. KNIME czy RapidMiner, pozwalają wykrywać wzorce i zależności w dużych zbiorach danych.

W analizie predyktywnej stosuje się oprogramowania, bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które mogą przewidywać przyszłe trendy i zachowania konsumentów. Testy A/B są realizowane za pomocą platform takich jak Optimizely czy Google Optimize, które pozwalają testować różne wersje stron internetowych czy produktów w środowisku online.

Analiza koszykowa często wykorzystuje oprogramowanie do analizy danych transakcyjnych, które może identyfikować współwystępujące zakupy i wspierać cross-selling. Z kolei analiza sieci społecznościowych korzysta z narzędzi jak NodeXL lub Gephi, które wizualizują sieci społeczne i pomagają zrozumieć ich strukturę.

Analiza sentymentu często bazuje na narzędziach przetwarzania języka naturalnego, które analizują ton i emocje w tekście, jak Brandwatch czy Sentiment Analyzer. Dla analizy wielowymiarowej stosuje się specjalistyczne oprogramowania statystyczne, które mogą jednocześnie analizować wiele zmiennych.

W kontekście analizy koniunkcyjnej używa się specjalistycznych programów badawczych, które pomagają ocenić, które cechy produktu są najbardziej wartościowe dla konsumentów. Także narzędzia analityczne dla marketingu cyfrowego, takie jak Google Analytics 4, Adobe Analytics czy system CRM, dostarczają cennych danych o interakcjach klientów z firmą w środowisku online.

Rozdział 6

​Zastosowanie analizy marketingowej

Analiza marketingowa znajduje zastosowanie w wielu aspektach działalności biznesowej, stanowiąc fundament dla podejmowania decyzji i opracowywania strategii.

Analiza marketingowa znajduje zastosowanie w wielu aspektach działalności biznesowej, stanowiąc fundament dla podejmowania decyzji i opracowywania strategii. Przede wszystkim pomaga w identyfikacji i zrozumieniu potrzeb oraz preferencji klientów, co jest kluczowe dla tworzenia skutecznych ofert produktowych i usługowych. Dzięki niej firmy mogą przewidywać i reagować na zmieniające się trendy rynkowe oraz dostosowywać produkty i komunikację, aby lepiej odpowiadały oczekiwaniom konsumentów.

Ponadto, analiza marketingowa jest narzędziem do zrozumienia konkurencji, jej strategii oraz mocnych i słabych stron. Pozwala to opracować skuteczne strategie konkurencyjne, a także przydaje się w zakresie planowania strategicznego – w tym wypadku analiza może posłużyć do identyfikacji nowych możliwości rynkowych czy ocenie ryzyka, związanego z nowymi inwestycjami i wejściem na nowe rynki.

W kontekście reklamy i promocji, analiza marketingowa jest wykorzystywana do określenia najbardziej efektywnych kanałów marketingowych, optymalizacji kampanii reklamowych oraz zwiększenia ROI, co pozwala efektywniej wykorzystywać budżet marketingowy. W sprzedaży dostarcza informacji, niezbędnych do optymalizacji kanałów dystrybucji i cen, a także do poprawy strategii sprzedażowych i cross-sellingu.

Analiza marketingowa wspiera też monitorowanie i zarządzanie cyklem życia produktu, identyfikując kiedy należy odświeżyć, zastąpić lub wycofać produkty z rynku. Może również służyć do monitorowania satysfakcji klientów i ich lojalności, co jest istotne w utrzymania konkurencyjności. Korzystając z analizy marketingowej, firmy mogą poprawić wyniki i skuteczność na rynku. Dzięki niej można bowiem lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby, preferencje, a także sposoby interakcji z marką, co przekłada się na bardziej spersonalizowane i trafne przekazy marketingowe.

FAQ

Formularz kontaktowy

Analiza marketingowa z Cyrek Digital

Zaufaj naszemu doświadczeniu i przeprowadźmy analizę marketingową dla Twojej firmy. Zacznij od przesłania zapytania.
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.