Spis treści

16 maja 20246 min.
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Aktualizacja wpisu: 19 maja 2024

Testy psychometryczne – czym są i jak wykorzystać je w rekrutacji?

Testy psychometryczne – czym są i jak wykorzystać je w rekrutacji?

Testy psychometryczne stosuje się zarówno w rekrutacji, jak i rozwoju osobistym. Jak pozwalają wejrzeć w zdolności kognitywne osób i jak wykorzystać je jako źródło informacji dla pracodawców?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Testy psychometryczne – definicja

Testy psychometryczne to narzędzia stosowane w psychologii do mierzenia umiejętności intelektualnych, osobowości, preferencji zawodowych oraz innych aspektów psychicznych i behawioralnych jednostek. Stosuje się w edukacji, zarządzaniu rekrutacją i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w doradztwie zawodowym i klinicznym. Zostały zaprojektowane tak, aby dostarczać obiektywne i mierzalne wskaźniki różnych cech psychologicznych trudnych do oceny za pomocą bardziej subiektywnych metod, takich jak wywiady czy obserwacje[1] [2].

Testy psychometryczne to standardyzowane narzędzia oceniające różnorodne aspekty umysłu, takie jak inteligencja i osobowość, przy użyciu obiektywnych i kwantyfikowalnych metod.

Definicja testów psychometrycznych

Historia testów psychometrycznych sięga końca XIX wieku. Pionierem był ojciec eugeniki, Sir Francis Galton, który w 1884 roku na wystawie w Londynie zaprezentował swoje „laboratorium antropometryczne”. Galton próbował mierzyć inteligencję poprzez różnorodne testy fizyczne i sensoryczne, choć jego podejście nie przetrwało próby czasu jako wiarygodna metoda oceny zdolności intelektualnych[3].

Rozwój testów psychometrycznych nastąpił w XX wieku, szczególnie po wprowadzeniu przez Alfreda Bineta pierwszego testu inteligencji w 1905 roku. Binet, współpracując z Théodorem Simonem, stworzył skalę służącą do identyfikacji dzieci wymagających szczególnej pomocy w szkołach francuskich. Ich prace stały się podstawą do późniejszego rozwoju testów IQ, które zyskały na popularności po ich adaptacji i rozwinięciu przez Lewisa Termana z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych[4] [5].

Cechy charakterystyczne testów psychometrycznych

Testy psychometryczne charakteryzują się kilkoma cechami:

 • Testy psychometryczne są standaryzowane, co oznacza, że są oceniane w jednolity, niezmienny sposób dla wszystkich badanych osób. Dzięki temu wyniki można porównywać między różnymi osobami. Standaryzacja obejmuje również instrukcje dotyczące przeprowadzania testu.
 • Wyniki testów psychometrycznych są obiektywne, czyli nie zależą od subiektywnych ocen osoby przeprowadzającej test.
 • Niezawodność i rzetelność testu psychometrycznego odnoszą się do zdolności konsekwentnego i stabilnego mierzenia cech, niezależnie od okoliczności. Testy psychometryczne projektuje się tak, aby wyniki były powtarzalne przy wielokrotnym stosowaniu w podobnych warunkach.
 • Ważność (inaczej trafność) testu odnosi się do stopnia przedmiotu pomiaru – test inteligencji powinien oceniać zdolności intelektualne, a nie zdolności motoryczne lub edukacyjne.
 • Dobry test psychometryczny powinien zawierać zadania pozwalające dokładnie rozgraniczyć osoby o niskich, średnich i wysokich wynikach.
 • Testy psychometryczne opracowuje się na podstawie normy tworzonych przez analizę wyników grupy referencyjnej. Pozwalają one interpretować wyniki danego badanego poprzez porównanie ich z wynikami typowej populacji.

Elementy testów psychometrycznych

Testy psychometryczne tworzą następujące elementy:

 • Pytania lub zadania służą pomiarowi konkretnych cech czy zdolności. W testach inteligencji mogą to być pytania wymagające rozumowania logicznego, a w testach osobowości mogą polegać na ocenie stopnia zgody z różnymi stwierdzeniami opisującymi postawy.
 • Każdy test zawiera zestaw instrukcji informujących uczestnika o sposobie wykonywania zadań. Muszą być one jasne i zrozumiałe, aby wszystkie osoby podchodzące do testu mogły zrozumieć, czego się od nich wymaga.
 • W testach psychometrycznych stosuje się różne skale oceniania odpowiedzi, od wyboru wielokrotnego po skale typu Likerta w testach osobowości. Określa one sposób kwantyfikacji i analizy odpowiedzi.
 • Wiele testów psychometrycznych ma określone limity czasowe, w których należy odpowiedzieć na pytania.
 • Niektóre testy opracowuje się w kilku wersjach równoległych zawierających różne zadania lub pytania mierzące te same cechy. Dzięki temu można ponownie testować z minimalnym ryzykiem wpływu pamięci na wyniki, a także porównywać wyniki między różnymi grupami bez obaw o wpływ różnic w trudności testów.
 • W testach, w których odpowiedzi są jednoznacznie poprawne lub błędne (np. w testach zdolności), istnieje klucz odpowiedzi używany do oceny.
 • Normy są zbiorami danych, które pozwalają na ocenę wyników testu w kontekście większej populacji. Służą do interpretowania indywidualnych wyników testów w kontekście ogólnym (np. porównywanie wyników testu inteligencji z przeciętnymi wynikami dla danej grupy wiekowej).

Rodzaje testów psychometrycznych

Testy psychometryczne można podzielić na kilka głównych rodzajów; każdy z nich służy do oceny innych zdolności lub cech:

 • Testy zdolności intelektualnych służą do pomiaru ogólnych zdolności poznawczych, co obejmuje rozumowanie, pamięć, szybkość przetwarzania informacji oraz zdolność do rozwiązywania problemów. Stosuje się je w edukacji i w rekrutacji do pracy, aby ocenić zdolności kognitywne kandydata.
 • Testy osobowości oceniają różne aspekty osobowości, takie jak ekstrawersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, sumienność i ugodowość. Stosuje się je w doradztwie zawodowym, psychoterapii oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Testy zawodowe projektuje się, aby ocenić umiejętności lub predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych rodzajów pracy. Przykłady mogą obejmować testy umiejętności manualnych, technicznych, językowych lub matematycznych.
 • Testy osiągnięć mierzą, w jakim stopniu osoba opanowała określony zestaw umiejętności lub zakres wiedzy. Stosuje się je do oceny postępów uczniów w nauce lub zdolności przyswajania nowych informacji.
 • Testy sytuacyjne oceniają zdolność podejmowania decyzji w specyficznych sytuacjach zawodowych. Respondentów prosi się o ocenę różnych rozwiązań dla problemów, które mogą wystąpić w pracy. Służą one do oceny kompetencji interpersonalnych i zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Kwestionariusze zainteresowań pomagają zidentyfikować obszary zainteresowań i preferencje zawodowe, co przydaje się w doradztwie zawodowym i planowaniu edukacyjnym.

Zastosowania testów psychometrycznych

Testy psychometryczne opracowano jako narzędzie pomiarowe zdolności, umiejętności, osobowości oraz innych cech psychologicznych jednostek. Z tego powodu sprawdzają się np. w edukacji, gdzie wykorzystuje się je do oceny zdolności i osiągnięć uczniów. Nauczyciele używają ich wyników, aby lepiej zrozumieć potrzeby edukacyjne uczniów oraz dostosowywać metody nauczania do możliwości i preferencji uczniów. Pomagają także w identyfikacji uczniów zdolnych oraz tych, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

W doradztwie zawodowym testy psychometryczne pomagają osobom zrozumieć preferencje i zdolności, co może prowadzić do lepszych decyzji zawodowych. Pozwalają także identyfikować ścieżki kariery, które najlepiej odpowiadają ich profilowi osobowości i umiejętnościom.

W psychologii klinicznej testów psychometrycznych używa się diagnozy różnorodnych zaburzeń psychologicznych oraz oceny efektywności terapii. Psychologowie używają ich testów, aby zrozumieć emocjonalne funkcjonowanie pacjentów czy ich osobowość, co może pomóc w określaniu kierunków leczenia.

Rola testów psychometryczne w rekrutacji

Testy psychometryczne coraz częściej wykorzystuje się w procesach rekrutacji, ponieważ pozwalają one pracodawcom ocenić kompetencje techniczne aplikantów oraz zrozumieć ich osobowość, styl pracy i potencjalne dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy.

Przykładowo testy zdolności intelektualnych mogą pomóc zidentyfikować kandydatów, którzy posiadają odpowiedni poziom umiejętności analitycznych, zdolność szybkiego uczenia się oraz rozwiązywania problemów, co jest szczególnie cenne w dynamicznie zmieniających się środowiskach pracy. Z kolei testy osobowości dają wgląd w to, jak osoba może współdziałać z innymi, jak reaguje na stres, a także jakie ma predyspozycje do pracy w zespole lub w roli lidera.

Stosowanie testów psychometrycznych w rekrutacji minimalizuje subiektywność i błędy ocen, które mogą wynikać z bardziej tradycyjnych metod selekcji, takich jak rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki temu proces selekcji staje się bardziej obiektywny i sprawiedliwy, co pozwala lepiej dopasować kandydatów do wymagań firmy. Nie wolno jednak zapominać, że z testów psychometrycznych należy korzystać odpowiedzialnie oraz pamiętać o prawach kandydatów i konieczności zapewnienia, że testy są tylko jednym z elementów procesu rekrutacji.

Ograniczenia testów psychometrycznych

Testy psychometryczne mogą dostarczać użytecznych informacji o pewnych aspektach osobowości czy zdolności, ale nie mogą nie być w stanie uchwycić złożoności ludzkiego zachowania i cech indywidualnych, więc ich wyniki powinny być traktowane jako jeden z wielu elementów oceny.

Innym ograniczeniem jest możliwość wystąpienia stronniczości kulturowej – testy opracowane w na bazie norm i wartości jednej kultury, mogą nie być adekwatne, gdy są stosowane wobec osób z innych środowisk kulturowych. Ponadto testy mogą być podatne na manipulację przez uczestników. Niektórzy ludzie mogą próbować „przejść” test, udzielając odpowiedzi, które według nich są najbardziej pożądane w danej sytuacji, a nie najbardziej prawdziwe.

Nie wolno też zapominać, że istnieje ryzyko związane z prywatnością i etyką stosowania testów psychometrycznych. Uczestnicy mogą czuć się nieswojo z powodu charakteru pytań, które mogą dotykać bardzo osobistych aspektów ich życia, więc organizacji stosującego tego typu testy powinny zapewnić należyte środki ochrony danych osobowych oraz transparentność w zakresie wykorzystywania zebranych informacji.

Korzyści z testów psychometrycznych

Jedną z zalet testów psychometrycznych jest możliwość uzyskania obiektywnych i mierzalnych danych na temat cech i zdolności ludzi, co przydaje się na każdym etapie rekrutacji, w ocenie kandydatów, a także w edukacji i psychologii klinicznej. Dzięki nim można szybko „przesiać” duże grup chętnych, co jest szczególnie przydatne, gdy trzeba szybko znaleźć osoby o określonych predyspozycjach. Umożliwiają one również identyfikację talentów i kompetencji, które mogą być niewidoczne podczas rozmów rekrutacyjnych lub na podstawie dokumentów aplikacyjnych.

Testy psychometryczne mogą też pomóc jednostkom zrozumieć ich mocne strony, preferencje zawodowe i obszary wymagające rozwoju, co pozwala im lepiej planować ścieżki zawodowe. Z kolei w zarządzaniu personelem i planowaniu szkoleń testy psychometryczne pozwalają organizacjom planować metody rozwoju pracowników dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji zespołu.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.rstat.pl/psychometria.html
 2. https://www.psychometricinstitute.com.au/psychometric-guide/introduction_to_psychometric_tests.html
 3. https://www.eras.co.uk/blog/the-history-of-psychometric-testing
 4. https://www.verywellmind.com/history-of-intelligence-testing-2795581
 5. https://www.hmhco.com/~/media/sites/home/hmh-assessments/clinical/stanford-binet/pdf/sb5_asb_1.pdf?la=en

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Michał Włodarczyk
Michał Włodarczyk
Head of Customer Success

Zajmuję się sprzedażą i pielęgnacją relacji z klientami. Codziennie dbam o to, żeby nasi partnerzy biznesowi otrzymywali wsparcie najwyższej jakości oraz pomagam im w realizacji ich celów biznesowych – sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.