Spis treści

03 czerwca 202310 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Plan marketingowy – co to jest, jak stworzyć

Plan marketingowy – co to jest, jak stworzyć

Plan marketingowy jest jednym z najważniejszych dokumentów w Twoim dziale marketingu. Określa on szczegółowe działania i metody promocji Twoich produktów lub usług. O czym pamiętać w tworzeniu planu marketingowego?

Z tego artykułu dowiesz się:

Plan marketingowy definicja

Plan marketingowy to strategiczny dokument opisujący działania marketingowe organizacji. Jest to zbiór celów, strategii i taktyk, które firma zamierza podjąć, aby osiągnąć swoje cele marketingowe. Jest niezbędny dla każdej firmy, która chce efektywnie zarządzać swoimi działaniami marketingowymi i osiągnąć cele biznesowe.

Plan marketingowy jest strategicznym dokumentem, który określa cele marketingowe organizacji oraz metody i działania, które będą realizowane w celu ich osiągnięcia. Jest to kompleksowy plan, który uwzględnia analizę rynku, konkurencji, grupy docelowej i produktu, a także strategie promocji, dystrybucji i cenowe.

Plan marketingowy definicja

W planie marketingowym określa się grupę docelową, analizuje konkurencję, określa się korzyści i wartość produktu lub usługi, oraz ustala się metody promocji i dystrybucji. Plan marketingowy jest również narzędziem zarządzania budżetem marketingowym oraz określa wskaźniki sukcesu i metody monitorowania postępów.

W skrócie, plan marketingowy to szczegółowy plan działania, który pomaga organizacji skoncentrować się na swojej ofercie, pozycjonowaniu na rynku i efektywnym dotarciu do klientów, w celu zwiększenia sprzedaży i wzrostu firmy.

​​Elementy planu marketingowego

Plan marketingowy składa się z wielu kluczowych elementów. Pamiętaj, że plan powinien być żywym dokumentem, więc nie bój się go regularnie aktualizować i dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych i celów firmy. Oto podstawowe elementy, które powinien zawierać plan marketingowy:

​​Podsumowanie biznesowe

Podsumowanie biznesowe (nazywane też podsumowaniem wykonawczym) jest zwykle pierwszym elementem planu marketingowego, ale jest często pisane na końcu procesu planowania, kiedy wszystkie inne sekcje są już ukończone.

Podsumowanie biznesowe to krótki, zwięzły przegląd najważniejszych punktów całego planu. Powinno być na tyle jasne i zwięzłe, aby czytelnik mógł szybko zrozumieć, co firma zamierza osiągnąć i jak planuje to zrobić. Jest to jeden z najważniejszych elementów planu marketingowego, ponieważ często na jego podstawie potencjalni inwestorzy lub interesariusze decydują, czy chcą czytać resztę planu.

Podsumowanie biznesowe powinno zawierać:

 • Krótki opis firmy, misji i wizji.
 • Cele firmy, które powinny być zgodne z celami marketingowymi przedstawionymi w późniejszej części planu.
 • Przegląd i krótki produktów lub usług oferowanych przez Twoją firmę.
 • Krótki przegląd ogólnej strategii marketingowej, która zostanie opisana bardziej szczegółowo w późniejszych sekcjach planu.
 • Podsumowanie najważniejszych celów marketingowych firmy.
 • Ogólne informacje o budżecie marketingowym, prognozach sprzedaży i przewidywanych dochodach.
 • Przegląd najważniejszych działań marketingowych, które firma zamierza podjąć, aby osiągnąć swoje cele.

​Analiza SWOT

Analiza SWOT jest kluczowym elementem planu marketingowego. Jest to narzędzie używane do zrozumienia przewag (Strengths), słabości (Weaknesses), możliwości (Opportunities) i zagrożeń (Threats) dla firmy. Pomaga zrozumieć, na czym Twoja firma powinna skupić swoje wysiłki marketingowe oraz identyfikuje potencjalne problemy, które mogą wymagać rozwiązania.

Analiza SWOT powinna prowadzić do opracowania strategii marketingowej wykorzystującej mocne strony i możliwości Twojej firmy. Powinna też pomóc opracować działania minimalizujące wpływ słabych stron i zapewniające ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Analiza SWOT zawiera:

 • Strengths (Mocne strony) – cechy i elementy, dzięki którym Twoja firma może zyskać przewagę nad konkurencją. Mogą to być unikalne zasoby, silne relacje z klientami czy doświadczenie w branży.
 • Weaknesses (Słabe strony) – elementy wymagające poprawy, aby skutecznie konkurować na rynku. Mogą to być m.in. niska świadomość marki czy słabe punkty produktu lub usługi.
 • Opportunities (Możliwości) – zewnętrzne czynniki, takie jak niewykorzystane segmenty rynku, nowe technologie czy zmiany w prawie, które mogą pomóc osiągnąć założone cele.
 • Threats (Zagrożenia) – potencjalne problemy dla firmy. Można do nich zaliczyć nowych konkurentów, zmiany w trendach konsumenckich czy negatywne zmiany w prawie.

​Inicjatywy biznesowe

Inicjatywy biznesowe, nazywane także działaniami lub taktykami, to konkretne kroki, które firma zamierza podjąć, aby zrealizować swoje cele marketingowe. Stanowią kluczowy element planu marketingowego, ponieważ określają, co Twoja firma zrobi, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania, jakie zasoby będą potrzebne i kiedy działania powinny zostać zrealizowane.

W definiowaniu inicjatyw biznesowych należy pamiętać, aby można było ocenić ich skuteczność. Dla każdej powinny zostać określone kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) używane do oceny skuteczności i oczekiwany rezultat danego działania.

Jeśli zaś chodzi o przykłady inicjatyw biznesowych, które mogą znaleźć się w planie marketingowym, wszystko zależy od celów, branży i zakresu działań Twojej firmy. Możesz postawić na kampanie reklamowe, działania SEO czy eventy marketingowe. Możesz także działać na polu public relations czy bardziej bezpośrednio pod postacią np. programów lojalnościowych lub e-mail marketingu. Możesz także postawić na marketing zintegrowany i działać na wielu polach.

​​Analiza klienta

Analiza klienta pozwala zrozumieć, kto jest jej docelowym klientem Twojej firmy, jakie są jego potrzeby, preferencje i zachowania zakupowe. Dzięki temu możesz skoncentrować się na grupach, które najprawdopodobniej mogą być zainteresowane zakupem Twoich produktów lub usług.

Analiza klienta zazwyczaj zaczyna się od segmentacji rynku. Polega to na podziale rynku na grupy klientów o podobnych cechach, potrzebach lub zachowaniach, co można zrobić za pomocą czynników, takich jak demografia, geografia, zachowania zakupowe, styl życia itp. Na tej podstawie można określić profil klienta, czyli typowego klienta w danym segmencie rynku.

Kolejnym krokiem jest analiza zachowań zakupowych, w której bada się, jak, kiedy i dlaczego klienci kupują. Równie ważna jest analiza potrzeb i oczekiwań klientów. Informuje ona, czego klienci oczekują od produktu lub usługi, jakie są ich potrzeby i jak mogą się one zmieniać w przyszłości.

​​Analiza konkurencji

Dzięki analizie konkurencji Twoja firma może zrozumieć, z kim konkuruje na rynku. Określa ona strategie, mocne i słabe strony konkurentów, a także wskazuje możliwości i rynkowe luki dla Twojej firmy. Zdobyta wiedza powinna pomóc w skonstruowaniu skutecznej strategii marketingowej.

Analiza konkurencji zaczyna się od identyfikacji bezpośrednich i pośrednich konkurentów. Bezpośredni oferują podobne do Twoich produkty lub usługi, podczas gdy pośredni dostarczają zastępcze rozwiązania, które mogą zaspokoić te same potrzeby klientów. Na tej bazie można określić profil konkurenta – wielkość firmy, produkty lub usługi, unikalne propozycje sprzedaży (USP) itp.

Kluczowym elementem analizy konkurencji jest zbadanie konkurencyjnych strategii marketingowych, cenowych, dystrybucyjnych i produktowych. Określa to skuteczne taktyki w branży i luki, które możesz wykorzystać. Równie skuteczna może być analiza SWOT konkurencji, na bazie której można określić mocne i słabe strony innych firm oraz wynikające z nich dla Twojej firmy zagrożenia i możliwości.

​​Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest kluczowym elementem planu marketingowego. Określa, jak firma zamierza osiągnąć swoje cele marketingowe. Obejmuje decyzje dotyczące segmentacji rynku, docelowego rynku, pozycjonowania produktu, a także konkretnych taktyk marketingowych. Powinna być spójna z ogólną strategią biznesową firmy i dostosowana do jej zasobów, możliwości oraz środowiska rynkowego.

Oto co zazwyczaj zawiera strategia marketingowa:

 • Segmentacja rynku i targetowanie – na podstawie analizy powinieneś zdecydować, które segmenty rynku chce objąć działaniami marketingowymi i które grupy klientów mogą być najbardziej zainteresowane zakupem Twoich produktów lub usług.
 • Pozycjonowanie produktu – zdefiniowanie, jak produkt lub usługa firmy jest postrzegana w porównaniu do konkurencyjnych ofert, pomaga stworzyć unikalną propozycję sprzedaży (USP) wyróżniającą Twój produkt lub usługę na tle innych.
 • Mieszanka marketingowa (7P): Strategia marketingowa powinna określać, jak firma zamierza zarządzać czterema elementami mieszanki marketingowej: produktem (product), ceną (price), miejscem (place), promocją (promotion), ludźmi (people), procesami (process) i dowodem rzeczowym (physical evidence). Twoja firma powinna zdecydować, co oferuje, ile będzie to kosztować, gdzie będzie można to kupić i jak będzie to promować. Powinna też ustalić, kto zajmie się konkretnymi zadaniami, według których procesów będzie działać i jakie dowody dostarczy klientom, żeby wybrali Twoją ofertę.
 • Taktyki i działania – mogą to być różne rodzaje kampanii reklamowych, działania SEO, eventy marketingowe itp.

Budżet

Budżet określa, ile pieniędzy Twoja firma zamierza wydać na działania marketingowe. Ważne jest, aby był realistyczny i odzwierciedlał cele i możliwości firmy. Warto też mieć na uwadze, że niektóre działania marketingowe przynoszą natychmiastowy zwrot z inwestycji (ROI), a niektóre z nich mogą wymagać długoterminowego inwestowania, zanim przyniosą oczekiwane rezultaty. Pozwala odpowiednie rozdzielić zasoby, zarządzać kosztami i monitorować zwrotu z inwestycji z różnych inicjatyw marketingowych.

Budżet w planie marketingowym powinien zawierać:

 • Szczegółowe koszty dla różnych inicjatyw marketingowych.
 • Przychody i ROI – Twoja firma powinna określić, jakich przychody oczekuje i jaki powinien być ich zwrot z inwestycji. Pozwala to ocenić skuteczność różnych działań i decydować o alokacji budżetu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Oprócz tego Twoja firma powinna regularnie monitorować wydatki marketingowe i porównywać je z budżetem.

​​Kanały marketingowe

Kanały marketingowe są środkami, za pomocą których firma komunikuje się ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami. Są one kluczowym elementem strategii marketingowej i planu marketingowego, ponieważ pozwalają dotrzeć do docelowego rynku i dostarczyć mu propozycji wartości.

Wybór kanałów marketingowych powinien zależeć od celów marketingowych Twojej firmy, profilu docelowego klienta, a także od budżetu i zasobów. Oto niektóre z najpopularniejszych kanałów marketingowych, które mogą być uwzględnione w planie marketingowym:

 • Marketing cyfrowy obejmuje m.in. strony internetowe, marketing w mediach społecznościowych, marketing e-mailowy, content marketing, SEO i SEM.
 • Reklama tradycyjna działa np. w telewizji, radiu, prasie czy na billboardach.
 • PR pozwala Twojej firmie budować i utrzymywać pozytywny wizerunku poprzez komunikację z mediami, organizowanie wydarzeń czy tworzenie komunikatów prasowych.
 • Sprzedaż bezpośrednia i telemarketing pozwalają bezpośrednio komunikować się z klientami.
 • Konferencje, webinaria czy targi umożliwiają Twojej firmie kontakt z klientami i promocję swojej oferty.

​Stosowane technologie marketingowe

Technologie marketingowe pomagają automatyzować, zmierzyć, zarządzać i analizować działania marketingowe. Ich uwzględnienie jest istotne, aby zapewnić efektywne i skuteczne działania marketingowe. Wybierając konkretne rozwiązania, należy pamiętać, aby zrozumieć potrzeby i cele firmy oraz możliwości i ograniczenia różnych narzędzi. Technologia marketingowa powinna wspierać strategię marketingową firmy, a nie ją dyktować.

Oto kilka rozwiązań, które mogą być uwzględnione w planie marketingowym:

 • Platformy do marketingu e-mailowego (np. Mailchimp, SendinBlue czy ConvertKit).
 • Systemy zarządzania treścią (CMS), takie jak WordPress, Joomla czy Drupal.
 • Narzędzia do SEO (np. SEMrush, Ahrefs czy Moz Pro)
 • Platformy do marketingu w mediach społecznościowych, takie jak Hootsuite, Buffer czy Sprout Social.
 • Platformy analityczne (np. Google Analytics czy Adobe Analytics)
 • Narzędzia do automatyzacji marketingu (np. wysyłki maili czy lead scoringu), takie jak HubSpot, Marketo czy Pardot
 • Platformy CRM (do zarządzania relacji z klientami i śledzenia ich interakcji), jak np. Salesforce, Zoho czy Microsoft Dynamics.

​Wskaźniki efektywności (KPI)

Wskaźniki efektywności, znane również jako KPI (Key Performance Indicators), są niezbędnym elementem planu marketingowego. Dzięki nim można mierzyć efektywność działań marketingowych i oceniać, czy założone cele marketingowe są realizowane. KPI powinny być konkretne, mierzalne oraz bezpośrednio powiązane z ogólnymi celami biznesowymi firmy.

Dobór KPI zależy od potrzeb, celów i zakresu działań Twojej firmy. Mierzyć można praktycznie wszystko i tylko od Ciebie zależy, które dane będą dla Twojej firmy najważniejsze. Jeśli Twoja strategi obejmuje marketing cyfrowy, warto mierzyć np. ruch na stronie internetowej czy wskaźnik konwersji. Jeśli chcesz pozyskiwać klientów, skup się na kosztach pozyskania klienta lub wartości ich życia. Bez względu na rodzaj działań, zawsze warto mierzyć stopę zwrotu z inwestycji oraz poziom zadowolenia klientów.

​​Etapy prac nad planem marketingowym

Prace nad planem marketingowym najlepiej jest podzielić na kilka etapów. Już na początku warto wyznaczyć konkretny harmonogram, dzięki czemu będą one postępować szybko i sprawnie. Należy jednak pamiętać, żeby harmonogram plac był odpowiednio elastyczny, aby dopasować działania do różnych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Przed rozpoczęciem opracowywania planu marketingowego dobrze jest również wyznaczyć zespół projektowy odpowiedzialny za jego przygotowanie i wdrożenie. W jego skład powinny wchodzić osoby z różnych działów – menedżerowie mogą nadzorować postępy i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu planu, podczas gdy specjaliści z konkretnych zespołów mogą skupić się na stworzeniu strategii dopasowanej do potrzeb i możliwości Twojej firmy.

​​Burza mózgów

Pierwszym etapem prac nad planem marketingowym powinna być burza mózgów. W jej trakcie można zebrać pomysły oraz zastanowić się nad ich istotnością i sensownością. W tej części warto też przeprowadzić wstępne analizy grupy docelowej i konkurencji. W trakcie burzy mózgów powinny też zostać wyszczególnione pierwsze cele, działania i wskaźniki efektywności, które później można stosować. Etap ten służy zebraniu pomysłów – nie wszystkie muszą być realizowane.

​​Planowanie

W trakcie planowania należy zweryfikować pomysły zebrane i opracowane podczas burzy mózgów. Jest to dobry moment na szczegółowe wskazanie mocnych i słabych stron planu, jak również możliwości i zagrożeń, które może on wygenerować. Etap planowania powinien zakończyć się stworzeniem szczegółowego dokumentu, według którego będzie działać Twoja firma.

Planowanie można podzielić na bardziej szczegółowe etapy:

 • Przeprowadź analizę sytuacji – po zebraniu pierwszych pomysłów skup się na analizie obecnej sytuacji Twojej firmy. Opieraj się na twardych danych, ponieważ dzięki nim będziesz mógł dokładnie określić, czym warto się zająć, a co tylko wygeneruje koszty. Zdefiniuj swój produkt lub usługę i ustal, czym wyróżnia się on na tle konkurencji
 • Zdefiniuj grupę docelową i określ konkurencję – po wykonaniu analizy sytuacji określ, do kogo kierujesz Twój produkt lub usługę. Dzięki temu będziesz mógł skupić się wyłącznie na potencjalnych klientach, którzy będą naprawdę zainteresowani Twoją ofertą. Określ także swoją bezpośrednią i pośrednią konkurencję, ponieważ wyznaczy Ci to ramy, w których będziesz później operować.
 • Opisz cele SMART – SMART jest metodą określania celów, której nazwa pochodzi od akronimu angielskich słów specific, measurable, attractive, realistic i time-bound. Na język polski przekłada się je najczęściej jako sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny, realistyczny i terminowy. Mówiąc krótko, Twoje cele powinny być na tyle konkretne, żeby dało się je bez problemu zrealizować i na tyle szerokie, żeby motywowały zespół do działania. Powinny być też możliwe do realizacji w założonym terminie.
 • Ustal metody, technologie i kanały – etap planowania to najlepszy moment, żeby wybrać konkretne metody realizacji celów, technologie, które będą to wspomagać oraz kanały dystrybucji i kontaktu z klientami. Pamiętaj, że im więcej ich wybierzesz, tym lepsze możesz osiągnąć efekty, ale może się to wiązać z większymi kosztami.
 • Ustal budżet i harmonogram – planowanie powinno zakończyć się spisaniem wcześniejszych ustaleń oraz ustaleniem budżetu marketingowego. Powinien on być na tyle wysoki, żeby Twój zespół nie miał problemów z realizacją celów, ale też na tyle niski, żeby nie obciążać firmowych finansów. Razem z budżetem powinno ustalić się harmonogram działań.

​Wdrożenie

Po opracowaniu planu przychodzi czas na jego implementację. Pamiętaj, że nie wszystkie działania będą przynosić efekty od razu – w niektórych wypadkach (jak np. w pozycjonowaniu strony internetowej), potrzeba czasu, żeby zobaczyć skutki. Zadbaj, żeby zespół odpowiedzialny za wdrożenie był cały czas skupiony na realizacji zadań oraz zapewniaj wsparcie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

​​Analiza

Ostatnim etapem prac nad planem marketingowym jest analiza osiągniętych wyników. Na jej podstawie można modyfikować założenia planu, jeśli będzie to potrzebne. Uzyskane dane są też cennym źródłem wiedzy i mogą się przydać w pracach nad kolejnymi planami marketingowymi.

Szablon planu marketingowe do pobrania

Szablon jednostronicowego planu marketingowego może być skondensowaną wersją pełnego planu marketingowego, zawierającą tylko najważniejsze elementy. Taki plan jest często używany jako „plan na szybko” lub jako narzędzie do komunikacji z zespołami, zarządem, czy inwestorami. Nie zmienia to faktu, że poza szczegółowym dokumentem, powinieneś także opracować jednostronicowy plan. Dzięki niemu będziesz mógł szybko określić, czy cele są realizowane i co wymaga modyfikacji.

Plan powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Niektóre firmy mogą chcieć uwzględnić więcej informacji, podczas gdy inne mogą skupić się na najważniejszych kwestiach. Bez względu na formę, plan marketingowy powinien być zrozumiały i użyteczny dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poniżej pobierzesz szablon planu marketingowe do pobrania.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.