Spis treści

21 czerwca 20239 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 03 kwietnia 2024

Zarządzanie ryzykiem w firmie – cele i metody

Zarządzanie ryzykiem w firmie – cele i metody

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdej firmy. Istnieje wiele strategii i metod pozwalających skutecznie minimalizować wpływ negatywnych zdarzeń oraz maksymalizować zyski z potencjalnie ryzykownych działań.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zarządzanie ryzykiem – definicja

Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikowaniu, ocenie i kontroli zagrożeń, które mogą zaszkodzić w osiąganiu celów organizacji. Stosuje się je zarówno w kontekście biznesowym, jak i w dziedzinach, takich jak inżynieria, medycyna czy polityka. Pomaga ono lepiej zrozumieć i kontrolować potencjalne zagrożenia, co prowadzi do bardziej świadomych decyzji i ochrony przed nieoczekiwanymi stratami.

Zarządzanie ryzykiem odnosi się do różnych aspektów funkcjonowania organizacji. Pośród jego najważniejszych celów wyróżnia się działania takie jak:

 • Ochrona kapitału i zasobów organizacji poprzez minimalizację potencjalnych strat.
 • Wsparcie w realizacji celów strategicznych.
 • Zmniejszenie niepewności i wzrost przewidywalności.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i standardami, co jest szczególnie ważne w regulowanych sektorach.
 • Ochrona reputacji i zapobieganie zdarzeniom, które mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek Twojej firmy.
 • Poprawa procesu decyzyjnego.
 • Wspieranie innowacji i rozwoju w celu wykorzystania nowych możliwości.
 • Zapewnienie ciągłości działalności.
 • Optymalizacja kosztów związanych z ryzykiem.

W praktyce zarządzanie ryzykiem często wiąże się z równoważeniem celów, a priorytety mogą różnić się w zależności od charakteru działalności czy priorytetów Twojej firmy.

Zarządzanie ryzykiem to zorganizowany proces identyfikacji, oceny i podejmowania środków w celu minimalizacji lub kontrolowania ryzyka związanego z działalnością organizacji.

Definicja zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje analizę potencjalnych zagrożeń i szans, a także opracowywanie strategii, które pomagają w ochronie zasobów i osiąganiu celów biznesowych. W praktyce może być to m.in. wdrożenie procedur bezpieczeństwa, zakup ubezpieczeń, dywersyfikacja inwestycji czy szkolenie pracowników. Jest to kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania, który pomaga organizacjom w zrozumieniu i radzeniu sobie z niepewnością.

Korzyści z zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem przynosi wiele korzyści dla organizacji i jej interesariuszy. Poprzez identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń organizacje mogą minimalizować ryzyko nieoczekiwanych strat finansowych lub operacyjnych. Pozwala to optymalizować procesy operacyjne, co może prowadzić do wyższej wydajności, niższych kosztów oraz płynności finansowej firmy. Koncentracja na najważniejszych ryzykach pozwala organizacji skierować zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Z lepszą wiedzą na temat potencjalnych ryzyk decydenci mogą podejmować bardziej świadome i uzasadnione decyzje, co przyczynia się do osiągania celów strategicznych. Może to także zwiększyć zaufanie inwestorów, klientów, pracowników i innych interesariuszy, ponieważ świadczy o odpowiedzialnym i profesjonalnym podejściu do prowadzenia działalności. Często pomaga też w uniknięciu kryzysów.

Warto też pamiętać, że zarządzanie ryzykiem nie oznacza tylko unikania zagrożeń, ale także rozważnego podejmowania ryzyka w celu wykorzystania nowych możliwości. Zarządzenie ryzykiem jest też istotne w kontekście pracowników – kiedy widzą, że organizacja aktywnie zarządza ryzykiem i dba o ich bezpieczeństwo oraz stabilność firmy, może to wpłynąć pozytywnie na ich morale i zaangażowanie.

Wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu ryzykiem jest nieprzewidywalność zdarzeń. Mowa tutaj nie tylko o nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, ale także o współczesnym rynku. Jest on bardzo dynamiczny, a zmiany technologiczne, trendy rynkowe i preferencje klientów mogą szybko ewoluować, wpływając na profil ryzyka.

Analiza danych związanych z ryzykiem jest skomplikowana z powodu ich złożoności. Wpływa to na koszty i zasoby, co może być szczególnie obciążające dla mniejszych organizacji. Związane z tym określenie, jakie zagrożenia są akceptowalne dla organizacji, wymaga subtelnej równowagi pomiędzy ryzykiem a potencjalnymi korzyściami.

Kultura organizacyjna również ma duży wpływ na skuteczność zarządzania ryzykiem. Jeśli w Twojej firmie nie ma kultury świadomości ryzyka, wprowadzenie odpowiednich praktyk może być trudne. Komunikacja i edukacja pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem jest istotna, ale często trudna do osiągnięcia. Także utrzymanie ciągłej zgodności z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, zwłaszcza międzynarodowymi, jest kolejnym wyzwaniem.

Współczesny świat jest również pełen cyfrowego ryzyka, co oznacza, że zarządzanie zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i technologią informacyjną jest coraz bardziej skomplikowane. Oprócz tego globalne kryzysy, takie jak pandemie, konflikty polityczne i katastrofy naturalne, wpływają na wiele aspektów działalności. Dlatego też ważne jest, aby organizacje opierały się na twardych danych i analizach oraz były przygotowane na dostosowanie do zmieniających się okoliczności.

Etapy zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem można podzielić na kilka etapów. Pomagają one organizacjom w systematycznym identyfikowaniu, ocenie, kontrolowaniu i monitorowaniu ryzyka. Najczęściej zarządzanie ryzykiem dzieli się na:

 • Określenie kontekstu – na początku procesu, ważne jest zrozumienie kontekstu, w którym działa Twoja firma, co obejmuje analizę wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia.
 • Identyfikacja ryzyka – rozpoznanie potencjalnych zagrożeń lub zdarzeń, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów, może być oparte na danych historycznych, obserwacjach, doświadczeniach ekspertów lub analizie rynku.
 • Analiza ryzyka – po zidentyfikowaniu ryzyk przeprowadza się analizę, aby zrozumieć naturę i potencjalne skutki każdego zagrożenia oraz ocenia się prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W toku analizy może okazać się, że to, co wcześniej było odbierane jako ryzyko, może być możliwością poprawy funkcjonowania firmy.
 • Ocena i priorytetyzacja ryzyka – na tym etapie ocenia się ryzyko w kontekście jego akceptowalnych poziomów dla organizacji. Są one oceniane pod względem wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia, a następnie priorytetyzowane w celu określenia, które z nich wymagają natychmiastowej uwagi.
 • Planowanie reakcji na ryzyko – po ocenie ryzyk organizacja opracowuje strategie i plany działania w celu zarządzania nimi. Może to obejmować m.in. unikanie ryzyka, zmniejszanie jego wpływu, przenoszenie go na inne podmioty (np. przez ubezpieczenie) lub akceptację.
 • Implementacja planów – organizacja wprowadza w życie plany i strategie zarządzania ryzykiem, co obejmuje z reguły działania prewencyjne, procedury awaryjne, szkolenia dla pracowników czy zakup ubezpieczeń.
 • Monitorowanie i przegląd – po wdrożeniu planów ważne jest ciągłe monitorowanie i przeglądanie ryzyka oraz skuteczności działań zaradczych. Plany należy również dostosowywać w przypadku zmiany warunków.
 • Komunikacja i raportowanie – efektywne komunikowanie się z zespołem, zarządem i innymi interesariuszami oraz dostarczanie regularnych raportów na temat zarządzania ryzykiem i podejmowanych działań pozwala uniknąć wielu niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem biznesu.

Strategie zarządzania ryzykiem

W zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne strategie, które pomagają organizacjom radzić sobie z identyfikowanymi zagrożeniami. Oto kilka podstawowych strategii zarządzania ryzykiem:

Unikanie ryzyka

Ta strategia polega na unikaniu ryzyka poprzez rezygnację z określonej działalności lub projektu, który jest związany z tym ryzykiem. Na przykład firma może zrezygnować z wprowadzenia nowego produktu, jeśli ryzyko z nim związane jest zbyt duże.

W tym kontekście unikanie ryzyka może być postrzegane jako zachowawcza taktyka ochrony zasobów i utrzymania stabilności. Niemniej jednak ważne jest zrozumienie, że może ona oznaczać utratę potencjalnych szans i korzyści. Ostateczna decyzja powinna być oparta na starannej analizie kosztów i korzyści, a także na zrozumieniu jej wpływu na długoterminowe cele organizacji. W niektórych przypadkach jednak może być sensowną opcją, szczególnie gdy potencjalne zagrożenia mogą mieć katastrofalne skutki dla organizacji.

Zmniejszanie ryzyka

Ta strategia polega na podejmowaniu działań w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub ograniczenia jego skutków. Przykładowo w sektorze produkcyjnym, firma może zainwestować w nowoczesny sprzęt i przeprowadzić szkolenie z bezpieczeństwa dla pracowników, aby zmniejszyć ryzyko wypadków w miejscu pracy. W przypadku ryzyka finansowego Twoja firma może zastosować zrównoważoną strategię inwestycyjną, która dywersyfikuje aktywa i ogranicza ekspozycję na niestabilne rynki. W ograniczaniu ryzyka ważne jest ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań, ponieważ zmienne warunki mogą wpłynąć na ich skuteczność.

Przenoszenie ryzyka

W tej strategii przenosi się część ryzyka na inną stronę. Ubezpieczenie jest klasycznym przykładem przenoszenia ryzyka – firma płaci składkę ubezpieczeniową w zamian za ochronę przed określonymi rodzajami ryzyka. W tym kontekście wskazać można także na obsługę informatyczną firm. W przypadku umów z partnerami można zastosować klauzule określające podział ryzyka i odpowiedzialności między stronami. Przykładowo – deweloper i wykonawca projektu budowlanego mogą zawrzeć umowę określającą podział odpowiedzialności za opóźnienia i nadwyżki kosztów.

Przenoszenie ryzyka jest szczególnie przydatne, gdy organizacja nie jest w stanie samodzielnie zarządzać pewnymi jego rodzajami. Ogólnie rzecz biorąc, przenoszenie ryzyka pozwala organizacjom skupić się na głównej działalności, jednocześnie minimalizując potencjalne negatywne skutki poprzez współpracę z innymi podmiotami lub korzystanie z ubezpieczeń.

Akceptacja ryzyka

W niektórych przypadkach organizacja może zaakceptować ryzyko, jeśli uważa, że potencjalne korzyści przewyższają jego skutki. W takim przypadku ważne jest posiadanie planu reakcji na wypadek wystąpienia ryzyka. Akceptacja ryzyka często, gdy istnieje możliwość osiągnięcia znaczących zysków mimo potencjalnych zagrożeń. Przykładem może być inwestowanie w nową technologię, która może zrewolucjonizować rynek, ale może też się nie przyjąć.

W takich sytuacjach należy opracować plany awaryjne i strategie zarządzania kryzysowego. Ważne jest też, aby decyzję o akceptacji ryzyka podjąć po starannej analizie, zrozumieniu potencjalnych skutków i opracowaniu odpowiednich strategii reagowania.

Eksploatacja ryzyka

Strategia stosowana, gdy ryzyko jest postrzegane jako szansa. W tym wypadku firma podejmuje działania zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Eksploatacja ryzyka jest często związana z identyfikacją i wykorzystaniem możliwości, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów organizacji. Przykładem może być firma technologiczna, która zainwestowała w rozwój nowej technologii, mimo że rynek jest jeszcze niepewny.

Poprzez skoncentrowanie zasobów, wiedzy i kompetencji w konkretnym obszarze firma może zyskać przewagę konkurencyjną. Ważne jest jednak, aby podejście to było zrównoważone, ponieważ zbyt agresywne dążenie do wykorzystania ryzyka może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji.

Współdzielenie ryzyka

W tym wypadku firma podejmuje się realizacji projektu lub działalności wspólnie z innym podmiotem, aby rozdzielić ryzyko. Jest to często stosowane w joint ventures i partnerstwach, gdzie co najmniej dwie organizacje łączą zasoby, wiedzę i kompetencje, aby osiągnąć wspólne cele.

Dzięki współpracy firmy mogą nie tylko dzielić się ryzykiem, ale także korzystać z połączonych zasobów, dzięki czemu mogą realizować projekty, które byłyby zbyt kosztowne dla pojedynczej organizacji. W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych różne firmy mogą stworzyć joint venture, dzieląc się odpowiedzialnością za finansowanie, realizację i zarządzanie. Rozprasza to ryzyko finansowe i operacyjne między partnerami.

Dzielenie się ryzykiem poprzez partnerstwa i joint ventures pozwala organizacjom zwiększyć swoje zdolności do podejmowania inicjatyw i projektów ryzykownych, ale oferujących oferują duże możliwości wzrostu.

Dywersyfikacja ryzyka

Dywersyfikacja polega na rozproszeniu ryzyka poprzez inwestowanie w różnorodne aktywa lub projekty. W ten sposób potencjalne straty w jednym obszarze mogą być zrównoważone zyskami w innym.

Dla inwestorów finansowych dywersyfikacja może oznaczać posiadanie różnych rodzajów aktywów, aby zmniejszyć ryzyko związane z fluktuacjami rynkowymi. W przypadku firm dywersyfikacja może oznaczać rozszerzenie oferty produktowej lub wejście na nowe rynki, co pozwala na ograniczenie zależności od jednego źródła przychodów.

Dywersyfikacja może również pomóc organizacjom w dostosowaniu się do zmiennego popytu, co ostatecznie może przyczynić się do zwiększenia stabilności i wzrostu. Warto jednak pamiętać, że zbyt agresywne rozpraszanie zasobów może prowadzić do nieefektywnego zarządzania.

Zapasy bezpieczeństwa

W niektórych przypadkach organizacje utrzymują zapasy lub rezerwy (finansowe, surowców, itp.), aby poradzić sobie z niepewnością i zmiennością rynku. Ta strategia, często określana jako utrzymanie buforów, pozwala szybko reagować na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak nagłe zmiany w popycie, wahania cen surowców czy zakłócenia w łańcuchu dostaw w przypadku, kiedy generowanie popytu zawodzi.

Przykładowo firma produkcyjna może utrzymywać dodatkowe zapasy surowców, aby zapewnić ciągłość produkcji w przypadku problemów z dostawami. Organizacje często tworzą rezerwy finansowe, które można wykorzystać w sytuacjach kryzysowych lub do inwestowania.

Utrzymanie buforów może wiązać się z pewnymi kosztami, takimi jak koszty magazynowania dla zapasów, jest kluczowym elementem w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ zapewnia elastyczność. Ważne jest jednak, aby gromadząc zasoby na czarną godzinę, uniknąć nadmiernego obciążenia organizacji.

Metody zarządzania ryzykiem

Metody zarządzania ryzykiem obejmują różnorodne techniki i narzędzia, które pomagają organizacjom w identyfikacji, analizie i kontroli ryzyka. Każda z nich ma swoje zastosowania w zależności od rodzaju ryzyka i charakteru działalności organizacji. Często stosuje się kilka metod równocześnie. Najpopularniejsze metody zarządzania ryzykiem to:

 • Analiza SWOT – popularna metoda służąca do identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji, jak również szans i zagrożeń (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats), co może pomóc w identyfikacji ryzyk.
 • Analiza PEST – skupia się na analizie czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych (political, economic, social, technological), które mogą wpłynąć na organizację i jej ryzyko.
 • Macierz ryzyka – narzędzie służące do oceny ryzyka poprzez umieszczanie go na dwuwymiarowej macierzy, gdzie jedna oś reprezentuje prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, a druga reprezentuje jego wpływ.
 • Drzewo decyzyjne – pozwala wizualizować potencjalne ścieżki decyzyjne i ich konsekwencje, co pomaga w ocenie ryzyka decyzyjnego.
 • Analiza wrażliwości – pozwala ocenić, jak zmienne wpływają na wynik danego scenariusza lub projektu.
 • Metoda Monte Carlo – technika matematyczna stosowana do modelowania złożonych systemów i prognozowania wyników poprzez symulację wielu scenariuszy za pomocą losowych prób. Służy do przybliżania rozwiązań problemów zbyt trudnych lub niemożliwych do rozwiązania za pomocą analiz. Jest często stosowana w finansach, inżynierii i wielu innych dziedzinach do oceny ryzyka.
 • Planowanie scenariuszy – polega na tworzeniu różnych scenariuszy (np. pesymistycznego, optymistycznego, realistycznego) oraz ocenie potencjalnych wyników i ryzyk związanych z każdym z nich.
 • Analiza przyczyna-skutek (diagram Ishikawy) – metoda polegająca na identyfikacji różnych przyczyn, które mogą doprowadzić do określonego zdarzenia lub problemu.
 • Kwantyfikacja ryzyka i modele statystyczne – użycie modeli statystycznych i narzędzi do kwantyfikacji ryzyka, takich jak value at risk (VAR) w zarządzaniu ryzykiem finansowym pozwala minimalizować jego wpływ na organizację.
 • Procedury i standardy bezpieczeństwa – ich wprowadzenie i przestrzeganie jest popularną metodą zarządzania ryzykiem, szczególnie w kontekście ryzyka operacyjnego i bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie kryzysowe i plany awaryjne – opracowywanie tego typu dokumentów z dokładnymi scenariuszami zachowań w przypadku wystąpienia ryzyka, pozwala zminimalizować jego wpływ na organizację.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.