Spis treści

16 listopada 20238 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 30 listopada 2023

Płynność finansowa firmy – co to jest?

Płynność finansowa firmy – co to jest?

Płynność finansowa jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia każdego przedsiębiorstwa, odzwierciedlającym jego zdolność do pokrywania bieżących zobowiązań. Jak skutecznie zarządzać finansami, aby zapewnić stabilność i rozwój Twojej firmy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Płynność finansowa – definicja

Płynność finansowa to zdolność podmiotu gospodarczego do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnej zdolności do funkcjonowania i rozwoju. Oznacza to, że firma jest w stanie szybko zamienić aktywa na gotówkę lub ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby pokryć bieżące zobowiązania.

Płynność finansowa to zdolność firmy do szybkiego przekształcania aktywów w gotówkę oraz pokrywania krótkoterminowych zobowiązań.

Definicja płynności finasowej.

Rozumienie i monitorowanie wskaźników płynności jest kluczowe w utrzymaniu zdrowej kondycji finansowej oraz jest jednym z elementów zachowania rentowności i konkurencyjności. Dają one wgląd w sposób zarządzania aktywami i zobowiązaniami, a także zdolność do radzenia sobie z niespodziewanymi wydatkami lub spadkiem przychodów

Wskaźniki płynności finansowej

Aby sprawdzić płynność finansową firmy, przeprowadza się analizę wskaźników płynności finansowej, opierając się na danych finansowych firmy – stanie środków pieniężnych, możliwości przemiany majątku w pieniądze czy zdolności do pokrycia zobowiązań. Ważne jest również wykorzystanie rejestrów informacji publicznej. Przeglądając np. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub inne bazy danych, można uzyskać informacje o kondycji finansowej firmy z zewnętrznej perspektywy.

Warto też wiedzieć, czym są wskaźniki płynności finansowej. Pod tym pojęciem kryją się narzędzia analityczne, używane do oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań. Każdy z nich ma swoje ograniczenia i powinien być interpretowany w kontekście specyfiki branży i ogólnej sytuacji finansowej firmy. Idealne wartości wskaźników mogą się różnić w zależności od branży i warunków rynkowych.

Wskaźnik płynności bieżącej (Current Ratio) to stosunek kapitału obrotowego do zobowiązań bieżących. Pokazuje, czy firma posiada wystarczające środki obrotowe, aby pokryć krótkoterminowe zobowiązania. Idealna wartość zależy od branży, ale zwykle wartość powyżej 1 uważana jest za pozytywną. Oblicza się go według wzoru:

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe/Zobowiązania bieżące.

Wskaźnik płynności szybkiej (Quick Ratio/Acid-Test Ratio) jest bardziej restrykcyjny niż wskaźnik płynności bieżącej, ponieważ wyklucza zapasy z aktywów obrotowych. Jest to stosunek aktywów płynnych (gotówka, jej równoważniki i krótkoterminowe inwestycje) do zobowiązań bieżących. Jest ważny, ponieważ zapasy nie zawsze można szybko przekształcić w gotówkę. Wartość powyżej 1 jest zazwyczaj uważana za dobrą. Do jego obliczenia stosuje się wzór:

Wskaźnik płynności szybkiej = (Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania bieżące.

Wskaźnik gotówkowy (Cash Ratio) to najbardziej konserwatywny wskaźnik; porównuje on tylko gotówkę i jej równoważniki do krótkoterminowych zobowiązań. Wskazuje, w jakim stopniu firma jest w stanie natychmiast spłacić krótkoterminowe zobowiązania, używając tylko gotówki i jej ekwiwalentów. Wartość powyżej 1 oznacza, że firma ma więcej gotówki, niż potrzebuje do pokrycia zobowiązań. Obliczany jest według wzoru:

Wskaźnik gotówkowy = Gotówka i równoważniki gotówki/Zobowiązania bieżące.

Wskaźnik rotacji zapasów (Inventory Turnover Ratio) nie jest bezpośrednim wskaźnikem płynności, ale daje wgląd szybkość sprzedaży zapasów. Niskie wartości mogą wskazywać na problemy z płynnością, ponieważ firma trzyma zapasy przez dłuższy czas, co może wiązać się z mniejszą ilością gotówki. Oblicza się go według wzoru:

Wskaźnik rotacji zapasów = Koszt sprzedanych towarów/Średni stan zapasów.

Średni stan zapasów można obliczyć wzorem:

(Zapasy na początku okresu + Zapasy na końcu okresu)/2.

Metody utrzymywania płynności finansowej

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie wymaga kompleksowego podejścia i stosowania wielu różnorodnych strategii. Żeby zachować płynność finansową, warto stosować się do poniższych rad:

 • Podejmuj świadome, przemyślane decyzje, dotyczące finansów (możesz korzystać z różnych metod i narzędzi, takich jak np. drzewo decyzyjne).
 • Regularnie analizuj przepływy pieniężne, aby mieć jasny obraz aktualnej sytuacji finansowej i przewidywać przyszłe potrzeby.
 • Twórz i odkrywaj nowe rynki (strategia błękitnego oceanu) oraz wprowadzaj nowe produkty lub usługi, aby zmniejszyć ryzyko zależności od jednego segmentu rynku.
 • Utrzymuj dostęp do różnych źródeł finansowania, takich jak linie kredytowe, aby szybko reagować na niespodziewane potrzeby finansowe.
 • Regularnie przeglądaj i optymalizuj wydatki operacyjne, aby unikać niepotrzebnych kosztów.
 • Używaj budżetowania sprzedaży i prognozowania finansowego, aby lepiej zarządzać przyszłymi wydatkami i inwestycjami.
 • Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania finansami, które ułatwi analizę danych i podejmowanie decyzji.
 • Unikaj nadmiernego ryzyka w inwestycjach, szczególnie w niepewnych czasach.
 • Dostosowuj strategię biznesową do zmieniających się warunków rynkowych i finansowych.
 • Spraw, aby pracownicy rozumieli znaczenie zarządzania płynnością i przyczyniali się do tego poprzez odpowiedzialne działania.
 • Dobre relacje mogą być kluczowe w sytuacjach, gdy potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego, więc warto stawiać na networking.
 • Regularnie oceniaj ryzyka biznesowe i finansowe, aby być przygotowanym na potencjalne trudności.
 • Utrzymuj bezpieczny poziom rezerw gotówkowych na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.

Stosowanie się do powyższych rad pozwoli panować nad sytuacją finansową firmy, ale kilka metod wymaga szerszego omówienia:

Zarządzanie należnościami

Zarządzanie należnościami jest kluczowym elementem utrzymania płynności finansowej firmy. Proces ten zaczyna się od ustalania odpowiednich warunków kredytowych dla klientów – muszą być one zbalansowane tak, aby były atrakcyjne dla klientów, ale jednocześnie nie narażały firmy na nadmierne ryzyko.

Równie ważne są efektywne procedury windykacyjne – obejmuje to zarówno uprzejme przypomnienia, jak i bardziej zdecydowane działania w przypadku dłużników zalegających z płatnościami. Dobre praktyki w tym obszarze obejmują regularne wysyłanie faktur i przypomnień, a także jasne komunikowanie konsekwencji opóźnionych płatności. Ważne jest też zarządzanie terminami płatności, aby zapewnić stały przepływ gotówki. Należy unikać nadmiernego przedłużania kredytu kupieckiego, który może prowadzić do zatorów płatniczych i problemów z płynnością.

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami pozwala utrzymać optymalny poziom zapasów, zapewnia ciągłość operacji biznesowych i minimalizuje koszty. Podstawą jest równowaga między wystarczającą ilością towarów a unikaniem nadmiernego nagromadzenia zapasów. Jednym z popularnych podejść w tej materii jest system JIT (Just In Time) – w myśl jego założeń dostawy organizuje się tak, aby materiały i produkty docierały dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Wymaga to jednak bardzo dokładnego planowania i bliskiej współpracy z dostawcami, a także stabilności procesów wewnętrznych i zewnętrznych.

Optymalizacja zapasów często wiąże się też z narzędzi i technologii, takich jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning), które pozwalają zarządzać zapasami w czasie rzeczywistym i jednocześnie mogą posłużyć do automatyzacji procesów zamawiania czy analizy danych historycznych.

Zarządzanie zobowiązaniami

Zarządzanie zobowiązaniami polega m.in. na negocjowaniu korzystnych warunków płatności, co może obejmować dłuższe terminy płatności i terminowym regulowaniu zobowiązań, aby uniknąć kosztów związanych z opóźnieniami w płatnościach oraz negatywnego wpływu na reputację kredytową firmy. Jest ono niezbędne w utrzymaniu stabilności finansowej i budowie zaufania wśród partnerów biznesowych.

Zarządzanie gotówką

Zarządzanie gotówką obejmuje prognozowanie krótko- i długoterminowych potrzeb gotówkowych, aby zagwarantować, że firma będzie dysponować odpowiednimi rezerwami do realizacji celów operacyjnych i inwestycyjnych. Pomagają w tym narzędzia takie jak budżetowanie przepływów pieniężnych czy cash pooling – konsolidacja środków z różnych źródeł lub jednostek organizacyjnych. Razem mogą one zwiększać efektywność zarządzania środkami pieniężnymi, poprawić płynność i zredukować koszty.

Dostęp do linii kredytowych

Utrzymanie możliwości korzystania z krótkoterminowego finansowania, takiego jak linie kredytowe, pozwala szybką reagować w sytuacjach wymagających dodatkowych środków, na przykład przy nagłym wzroście zapotrzebowania na surowce czy konieczności pokrycia nieoczekiwanych wydatków operacyjnych. Pozwala to utrzymać ciągłość działania i eliminuje zakłócenia w przepływie gotówki, ale należy pamiętać, żeby zarządzanie liniami kredytowymi było przeprowadzane z rozwagą.

Dywersyfikacja źródeł przychodów

Dywersyfikacja przychodów zmniejsza zależność firmy od pojedynczych produktów, usług lub rynków. Wprowadzenie nowych produktów może otworzyć nowe segmenty rynku i zwiększyć zasięg firmy, a ekspansja na nowe rynki geograficzne może uchronić organizację przed lokalnymi spadkami popytu. Jest to istotne nie tylko w zarządzaniu ryzykiem, ale również pozwala ustabilizować przepływy pieniężne, tworząc odporne na zmiany koniunktury źródła przychodu.

Monitorowanie wskaźników płynności finansowej

Regularna analiza wskaźników płynności finansowej pozwala wcześnie wykryć np. ryzyko niewypłacalności czy niedostateczną rezerwę kapitałową, dzięki czemu można szybko reagować, na przykład zwiększając efektywność inkasowania należności czy restrukturyzując długi. Pozwala to dostosować się do nowych wyzwań i wykorzystać pojawiające się możliwości.

Faktoring

Faktoring to narzędzie finansowe stosowane przez przedsiębiorstwa do utrzymania płynności finansowej poprzez szybkie pozyskiwanie gotówki z niezapłaconych faktur. Firma sprzedaje swoje należności firmie faktoringowej, zwykle bankowi lub specjalistycznej instytucji faktoringowej, w zamian za natychmiastową wypłatę większości ich wartości. Pozwala to szybko odzyskać pieniądze i redukuje ryzyko zatorów płatniczych. Faktoring może oferować dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie należnościami i ochronę przed niewypłacalnością dłużników.

Rola analizy i prognozowania płynności finansowej

Analiza i prognozowanie płynności finansowej pozwalają firmom przewidywać przyszłe przepływy pieniężne i planować strategie. Do tego celu wykorzystuje się różnorodne narzędzia i metody – jedną z fundamentalnych technik jest analiza przepływów pieniężnych, która obejmuje szczegółowe badanie wpływów i wydatków gotówkowych firmy. Firmy często stosują także oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz specjalistyczne programy do zarządzania finansami.

Także metody prognozowania, w tym modele statystyczne i różnorodne scenariusze, są nieocenione w przewidywaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Pozwalają precyzyjnie planować inwestycje oraz efektywnie zarządzać zadłużeniem, co jest kluczowe w zapewnieniu stabilności finansowej. Innym ważnym narzędziem jest analiza wskaźnikowa, która obejmuje obliczanie wskaźników płynności.

Wymienione działania mają zapewnić, że firma dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi do kontynuowania bieżącej działalności oraz realizacji swoich strategicznych celów. Dzięki temu może ona uniknąć problemów finansowych, które mogą prowadzić do trudności operacyjnych czy nawet upadłości. Ponadto dobra płynność finansowa wzmacnia pozycję firmy w negocjacjach z dostawcami, inwestorami i instytucjami finansowymi.

Konsekwencje utraty płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, które mogą mieć długofalowy wpływ na działalność firmy. Gdy nie jest ona w stanie terminowo regulować swoich krótkoterminowych zobowiązań, może to wywołać reakcję łańcuchową problemów.

Na początku może dojść do trudności w pokryciu bieżących wydatków operacyjnych, takich jak płace, rachunki czy zakupy surowców, co może zaburzyć codzienne funkcjonowanie. W dłuższej perspektywie problemy z płynnością mogą skutkować utratą zaufania wśród dostawców i inwestorów, czego efektem może być ograniczenie dostępu do kredytów handlowych i innych form finansowania.

W ostateczności firma może być zmuszona do sprzedaży aktywów, często po niższej cenie, aby uzyskać szybką gotówkę. Chroniczny brak płynności może prowadzić do niewypłacalności i upadłości, a problemy z płynnością negatywnie wpływają na reputację firmy, utrudniając zdobywanie nowych klientów i utrzymanie istniejących oraz prowadzą do konfliktów prawnych z wierzycielami i kontrahentami.

FAQ

Formularz kontaktowy

Zadbaj o rozwój swojej firmy

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2023 Cyrek Digital. All rights reserved.