Spis treści

07 października 20236 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 30 listopada 2023

Rentowność – co to jest?

Rentowność – co to jest?

Rentowność jest jednym z kluczowych pojęć w dziedzinie finansów i gospodarki. Miara ta pozwoli Ci m.in. na określenie tego, jak efektywnie gospodarujesz zasobami i kapitałem swojego przedsiębiorstwa. Do pomiaru rentowności wykorzystuje się natomiast różne wskaźniki. Z tego artykułu dowiesz się: 

Rentowność – definicja  

Rentowność to termin, który określa efektywność działań, podejmowanych przez jednostkę gospodarczą, na przykład dane przedsiębiorstwo. Jest to wskaźnik relacyjny, który pozwala na pomiar stosunku osiągniętego zysku do inwestowanych środków lub nakładów. Rentowność to kluczowa miara skuteczności i opłacalności prowadzonej działalności, która powinna stanowić fundament decyzji zarządczych i inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, że rentowność jest miarą wieloaspektową i nie ogranicza się wyłącznie do wyników finansowych.

Rentowność to wskaźnik, mierzący stosunek wypracowanego zysku w stosunku do zainwestowanych środków lub nakładów. 

Co to jest rentowność?

Obejmuje ona także elementy związane z czasem, ryzykiem i alokacją zasobów. Jej kompleksowa analiza pozwala na bardziej wszechstronne zrozumienie skuteczności działań gospodarczych i inwestycyjnych. 

Znaczenie rentowności 

Rentowność to jeden z kluczowych wskaźników, pozwalających na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków w stosunku do zainwestowanych środków lub aktywów. W związku z tym, rentowność ma znaczenie w kontekście funkcjonowania i płynności finansowej firmy oraz potencjalnych inwestycji. 

Rentowność a przedsiębiorstwo  

Rentowność pozwala przedsiębiorcy ocenić, czy firma generuje wystarczający zysk w stosunku do ponoszonych kosztów i zainwestowanego kapitału. Wyższa rentowność sugeruje, że firma efektywnie wykorzystuje swoje zasoby i osiąga pożądane wyniki finansowe. Analizując rentowność, przedsiębiorca może: 

 • monitorować skuteczność strategii firmy, 
 • identyfikować obszary, wymagające optymalizacji, 
 • podejmować przemyślane decyzje biznesowe. 

Rentowność a inwestycje  

Rentowność ma także znaczenie w kontekście potencjalnych inwestycji, ponieważ pozwala na ocenę opłacalności danego projektu lub aktywa. Inwestorzy analizują rentowność, aby oszacować, czy inwestycja generuje odpowiedni zwrot w stosunku do ryzyka i kosztów z nią związanych. Przykładowo, dla inwestorów rynku papierów wartościowych rentowność odnosi się często do stopnia zwrotu z inwestycji w akcje lub obligacje, co pomaga w podejmowaniu decyzji, dotyczących alokacji kapitału. 

Rodzaje rentowności  

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje rentowności. Są to: 

 • rentowność ekonomiczna, 
 • rentowność handlowa, 
 • rentowność finansowa. 

Rentowność ekonomiczna  

Rentowność ekonomiczna, nazywana również rentownością majątku lub rentownością aktywów, to kluczowy wskaźnik finansowy, który odzwierciedla stosunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa, czyli osiąganych zysków, do całkowitej wartości aktywów, posiadanych przez firmę. Jest to miara, która umożliwia ocenę zdolności firmy nie tylko do generowania zysków, lecz także do efektywnego zarządzania swoim majątkiem i zasobami. 

Wysoka rentowność ekonomiczna jest wyraźnym sygnałem, potwierdzającym stabilność finansową firmy oraz kompetencje osób, które nią zarządzają. Firma nie tylko odnosi zatem sukcesy w generowaniu dochodów, lecz także efektywnie wykorzystuje swoje aktywa do osiągnięcia tych zysków. Banki i instytucje finansowe często biorą tę miarę pod uwagę podczas analizy wniosków o kredyt, ponieważ wysoka rentowność ekonomiczna sugeruje niższe ryzyko kredytowe i zdolność spółki do spłacania zobowiązań. 

Rentowność finansowa  

Rentowność finansowa to nic innego, jak rentowność kapitału własnego, czyli wskaźnik, pozwalający ocenić jak efektywnie działa zainwestowany przez właścicieli kapitał własny w generowaniu zysków. Taka miara pozwoli Ci otrzymać wiele informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego potencjału rozwojowego. Wskaźnik rentowności finansowej można obliczyć, korzystając z prostego wzoru: 

Wskaźnik rentowności finansowej = (zysk netto / kapitał własny) x 100% 

Gdzie zysk netto to dochód, jaki firma osiągnęła po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych, podatków i innych wydatków, a kapitał własny to wartość, którą właściciele zainwestowali w firmę. Im wyższy wskaźnik rentowności finansowej, tym lepsza kondycja finansowa firmy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie efektywnie wykorzystać kapitał własny do generowania zysków. 

Rentowność handlowa  

Rentowność handlowa, nazywana także marżą handlową lub marżą zysku brutto, to miara efektywności działalności handlowej lub sprzedażowej przedsiębiorstwa. Taki wskaźnik pomoże Ci w skutecznym określeniu tego, jaką część dochodu ze sprzedaży możesz uznać za swój zysk. Rentowność handlową można obliczyć za pomocą prostego wzoru: 

Rentowność handlowa = (zysk / przychody ze sprzedaży) x 100% 

Czynniki, od których zależy rentowność firmy  

Rentowność przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich zaliczamy m.in. branżę, wielkość firmy i cykl produkcyjny (rentowność najczęściej jest wyższa w przypadku długiego cyklu produkcji). Inne czynniki, od których zależy rentowność firmy, to:  

 • ilość oferowanych usług lub produktów, 
 • strategia marketingowa
 • całkowity poziom kosztów, 
 • koszty wytworzenia danego produktu, 
 • polityka finansowa firmy.  

W wielu przedsiębiorstwach znacząca jest również koniunktura gospodarcza, a także sposoby finansowania inwestycji.  

Kluczowe wskaźniki rentowności firmy  

Kluczowe wskaźniki rentowności używane są do analizy finansowej firmy. Pozwalają one inwestorom, a także kredytodawcom, na przykład bankom, na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków i efektywnego wykorzystywania zasobów. Te wskaźniki dostarczą Ci cennych informacji na temat kondycji finansowej Twojej firmy. Kluczowe wskaźniki rentowności firmy podzielić możemy na wskaźniki zysku i zwrotu.  

Wskaźniki zysku 

Wskaźniki zysku dają wieloaspektowy pogląd na zdolność firmy do przekształcania sprzedaży w zysk, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą planować rozwój swojej działalności, inwestować w nowe możliwości i zachęcać potencjalnych inwestorów. Najważniejsze wskaźniki zysku, to: 

 • marża brutto – różnica między przychodami ze sprzedaży, a kosztami ogólnymi sprzedaży, 
 • marża operacyjna – przychody ze sprzedaży, po odjęciu kosztów własnych sprzedaży oraz kosztów operacyjnych, 
 • marża przed opodatkowaniem – odzwierciedla rentowność firmy po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych, za wyjątkiem podatków, 
 • marża zysku netto – określa zyski ze sprzedaży po uwzględnieniu wszystkich kosztów, w tym kosztów operacyjnych oraz podatków, 
 • marża przepływów pieniężnych – relacja przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i sprzedaży. 

Wskaźniki zwrotu 

Do najważniejszych wskaźników zwrotu zaliczamy: 

 • Rentowność kapitału własnego (ROE) – ROE to miara, która pokazuje, jaka część zysku przypada na kapitał własny. Wysoka wartość ROE może wskazywać na efektywne wykorzystanie kapitału własnego przez firmę i odpowiedzialna jest za przyciąganie inwestorów, zainteresowanych udziałem w zyskach. Wzór: ROE = (zysk netto / kapitał własny) x 100% 
 • Rentowność aktywów (ROA) – ROA mierzy, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa w generowaniu zysków. To ważna miara dla banków, ponieważ ocenia zdolność firmy do obsługi zobowiązań finansowych. 
 • Rentowność sprzedaży (ROS) – ROS wskazuje, jaka część przychodów ze sprzedaży pozostaje jako zysk netto po odjęciu wszystkich kosztów. To istotne narzędzie do analizy marż i konkurencyjności rynkowej. Wzór: ROS = (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100% 
 • Rentowność inwestycji (ROI) – ROI ocenia, jak skutecznie firma wykorzystuje kapitał niezależnie od jego źródła. Jeśli ROI jest wyższy od kosztu kapitału, firma może uzyskać dodatkowy zysk z inwestycji. Wzór: ROI = (zysk operacyjny opodatkowany / całkowite nakłady inwestycyjne) x 100% 

Warto zauważyć, że każdy z tych wskaźników ma swoje zastosowanie w określonym kontekście. Na przykład ROE jest często analizowane przez akcjonariuszy i właścicieli firmy, podczas gdy banki bardziej skupiają się na ROA. ROS pomaga w zrozumieniu marż w konkretnej branży, a ROI jest kluczowy dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Korzyści, wynikające z analizy kluczowych wskaźników rentowności firmy 

Analiza kluczowych wskaźników rentowności firmy to niezwykle istotne działanie, które pozwala na zrozumienie tego, jak firma radzi sobie na rynku i jakie są jej perspektywy finansowe. Takie działanie niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ umożliwia m.in.:  

 • ocenę efektywności operacyjnej, 
 • zrozumienie struktury kosztów, 
 • monitorowanie wydajności finansowej, 
 • porównywanie przedsiębiorstwa z konkurencją, 
 • identyfikowanie obszarów poprawy, 
 • zarządzanie ryzykiem, 
 • wspieranie procesów decyzyjnych.  

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.