Spis treści

15 września 202310 min.
Borys Bednarek
Borys Bednarek

JavaScript SEO – kompletny poradnik

JavaScript SEO – kompletny poradnik

JavaScript SEO to kluczowy element w optymalizowaniu nowoczesnych, dynamicznych stron internetowych dla wyszukiwarek. Jak poprawnie zaimplementować i monitorować JavaScript, aby Twoja strona była nie tylko funkcjonalna, ale też przyjazna dla SEO?

Z tego artykułu dowiesz się:

JavaScript SEO – definicja

SEO to proces optymalizacji strony internetowej, aby osiągnąć jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. W kontekście JavaScriptu mówi się o JavaScript SEO w sytuacji, gdy strona korzysta z JavaScriptu do generowania treści, nawigacji lub innych funkcji i kiedy JavaScript wpływa na sposób jej indeksowania i rozumienia przez wyszukiwarki.

JavaScript SEO jest ważne z kilku powodów:

 • Dynamiczne generowanie treści – strony internetowe coraz częściej korzystają z JavaScriptu do dynamicznego generowania treści. Jeśli wyszukiwarki nie są w stanie ich prawidłowo zinterpretować i zindeksować, witryna może nie pojawić się w wynikach wyszukiwania.
 • Single Page Applications (SPA) – strony oparte na technologii SPA często ładują tylko jeden „szkielet” strony, a resztę treści generują dynamicznie przy pomocy JavaScriptu. Dla wyszukiwarek takie strony mogą być trudniejsze do indeksowania.
 • Interaktywność i UX – funkcje takie jak formularze, menu czy inne interaktywne elementy często są tworzone przy pomocy JavaScriptu. Ich optymalizacja w kontekście SEO jest istotna dla ogólnej wydajności strony.

JavaScript SEO to dziedzina optymalizacji dla wyszukiwarek, która skupia się na poprawie indeksowania, renderowania i wyświetlania stron opartych na technologii JavaScript. Działa w symbiozie z klasycznym SEO, zapewniając wysoką wydajność i widoczność dynamicznych stron w wynikach wyszukiwania.

Definicja JavaScript SEO

JavaScript SEO koncentruje się na kilku kluczowych aspektach:

 • Upewnienie się, że wyszukiwarki mogą zindeksować treść generowaną przez JavaScript.
 • Optymalizacja czasu ładowania i renderowania strony.
 • Dostosowanie strony tak, aby była „rozumiana” przez wyszukiwarki także w kontekście nawigacji i innych dynamicznych elementów.

JavaScript a algorytmy Google

JavaScript odgrywa kluczową rolę w działaniu nowoczesnych stron internetowych, oferując interaktywne i dynamiczne treści, które mogą znacząco wpłynąć na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania Google. Zastosowanie JavaScriptu może poprawić doświadczenie użytkownika, co jest pozytywnie oceniane przez algorytmy wyszukiwarki. Interaktywne elementy i personalizacja treści mogą zwiększyć czas spędzony na stronie i liczbę odsłon, co jest korzystne dla SEO. Ponadto JavaScript umożliwia asynchroniczne ładowanie elementów, co może poprawić szybkość ładowania strony.

Z drugiej strony, nadmierne lub nieoptymalne użycie JavaScriptu może mieć negatywny wpływ na SEO. Skrypty mogą spowalniać czas ładowania strony, co jest negatywnie oceniane przez Google. Jeśli treść strony jest generowana dynamicznie przez JavaScript, może to utrudnić jej indeksowanie przez roboty wyszukiwarek. Nawigacja zbudowana na podstawie JavaScript może również być problematyczna dla indeksowania, ponieważ roboty mogą mieć trudności z przejściem przez taką strukturę.

Procesowanie stron z JavaScriptem przez Googlebota

Zrozumienie, jak Googlebot procesuje strony, jest kluczowe dla optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO), zwłaszcza dla stron używających JavaScript. Proces ten składa się z następujących etapów:

Crawlowanie

Na etapie crawlowania Googlebot inicjuje proces odkrywania stron przez wykonanie żądań HTTP GET do znanych mu URL-i. Robot ten identyfikuje się za pomocą specyficznego User-Agenta i zwykle respektuje dyrektywy zawarte w pliku robots.txt hostowanej strony. Odpowiedzi serwera, takie jak kody statusu HTTP, są analizowane i wpływają na dalsze etapy przetwarzania. Na przykład, odpowiedź z kodem 200 oznacza, że strona jest dostępna i gotowa do przetwarzania, podczas gdy kod 404 sygnalizuje brak strony.

Przetwarzanie

Po pobraniu kodu HTML Googlebot analizuje go w celu zrozumienia struktury i zawartości strony. W tym czasie Googlebot również rozpoznaje różne zasoby, takie jak arkusze stylów CSS, obrazy i oczywiście skrypty JavaScript. Jeżeli jednak strona używa JavaScript do dynamicznego generowania linków, na tym etapie te linki są jeszcze niewidoczne dla Googlebota. Oznacza to, że dla pełnego zrozumienia struktury strony, robot musi przejść do etapu renderowania.

Renderowanie

Renderowanie to jeden z najbardziej zasobożernych etapów przetwarzania strony przez Googlebota, zwłaszcza jeśli strona intensywnie korzysta z JavaScript. W tym etapie Googlebot używa mechanizmów przeglądarkowych, aby wykonać i zinterpretować kod JavaScript, który może wpływać na strukturę Document Object Model (DOM) strony, a także na jej zawartość. Ważne jest, że Googlebot nie zawsze jest na bieżąco z najnowszymi funkcjami JavaScript. Zastosowanie najnowszych, nieobsługiwanych funkcji może więc skutkować niepoprawnym renderowaniem i indeksowaniem strony.

Indeksowanie

Ostatni etap to indeksowanie – treść strony jest dodawana do bazy danych Google, znaną jako indeks. Googlebot w tym momencie tworzy pewnego rodzaju migawkę („snapshot”) całej strony, uwzględniając wszelkie dynamicznie generowane treści i manipulacje DOM, które miały miejsce na etapie renderowania. Indeksowanie uwzględnia różne elementy, takie jak meta tagi, atrybuty, tytuły, nagłówki i strukturę linków.

Jest to również moment, kiedy zasobożerne i czasochłonne procesy mogą wpłynąć na efektywność i szybkość indeksowania. Strony korzystające ze złożonych skryptów JavaScript mogą być indeksowane wolniej, co w efekcie może wpłynąć na ich widoczność w wynikach wyszukiwania.

Testowanie JavaScript na stronie

Testowanie JavaScriptu na stronie internetowej to istotna część procesu wytwarzania oprogramowania. Zawiera różne rodzaje testów, takich jak testy jednostkowe, integracyjne i funkcjonalne, które pomagają upewnić się, że kod działa zgodnie z oczekiwaniami i jest wolny od błędów.

Kombinacja różnych narzędzi i rodzajów testów może znacznie podnieść jakość i niezawodność Twojej aplikacji JavaScript. Warto również uwzględnić automatyzację testów jako część procesu CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), aby zapewnić, że nowe zmiany są automatycznie testowane przed wdrożeniem. Oto kilka sposobów i narzędzi używanych do testowania JavaScriptu:

Testy jednostkowe

W testach jednostkowych oceniasz poszczególne funkcje lub “jednostki” kodu niezależnie od reszty systemu. Jest to podstawowy poziom testowania, który pomaga zidentyfikować błędy na wczesnym etapie rozwoju. Popularne narzędzia do tego typu testów to:

 • Jest – szeroko używane narzędzie do testowania JavaScriptu, które jest łatwe w użyciu i ma bogatą funkcjonalność.
 • Mocha – framework do testowania działający w środowisku Node.js i w przeglądarce. Zazwyczaj używany w połączeniu z biblioteką asercji, taką jak Chai.
 • Jasmine – popularny framework do testowania JavaScriptu, który nie zależy od żadnych innych bibliotek i „działa z automatu”.

Testy integracyjne

Testy integracyjne są używane do oceny interakcji między różnymi częściami systemu, takimi jak komponenty frontendowe współdziałające z backendem. Do tego typu testów stosuje się:

 • Cypress – narzędzie do testów end-to-end, ale można go również używać do testów integracyjnych. Pozwala na testowanie interakcji w prawdziwej przeglądarce.
 • TestCafe – narzędzie do testowania przeglądarki, które nie wymaga żadnych wtyczek i pozwala na testowanie na wielu przeglądarkach i platformach.

Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne, często nazywane testami end-to-end (E2E), oceniają zachowanie całego systemu od początku do końca. Obejmuje to często symulację interakcji użytkownika z aplikacją w przeglądarce. Popularne narzędzia to:

 • Selenium – jedno z najstarszych i najbardziej ugruntowanych narzędzi do testowania przeglądarki. Pozwala na automatyzację przeglądarek i jest kompatybilne z wieloma językami programowania.
 • Puppeteer – narzędzie zapewniane przez Google, które dostarcza wysoki poziom kontroli nad przeglądarką Chromium za pomocą interfejsu programistycznego.
 • Narzędzia dodatkowe stosowane w testach JavaScript to m.in. ESLint – narzędzie do „lintowania” kodu (czyli jego analizy statycznej w celu identyfikacji problemów, takich jak błędy składniowe, potencjalne błędy wykonania, czy niezgodności ze standardami stylu kodowania), które pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i niezgodności ze standardami kodowania.

Rozwiązywanie problemów z JavaScript na stronie

Rozwiązywanie problemów z JavaScript na stronie to często nieunikniony element rozwoju i utrzymania aplikacji internetowych. Kilka typowych problemów w tym obszarze to m.in.:

Błędy składniowe i błędy typów

Typowe problemy w tej kategorii to niepoprawne zakończone linie, brakujące nawiasy czy literówki w nazwach zmiennych. Używanie narzędzi do lintowania kodu, takich jak ESLint, może pomóc w identyfikacji i naprawie tego rodzaju błędów. Dodatkowo większość współczesnych edytorów kodu oferuje podświetlenie błędów na bieżąco.

Problemy z asynchronicznością

JavaScript jest językiem asynchronicznym, co oznacza, że operacje takie jak żądania sieciowe czy odczyt plików mogą nie zakończyć się od razu. Do zarządzania asynchronicznością można używać callbacków, promesów czy też asynchronicznych funkcji (async/await) dla czytelniejszego i bardziej przewidywalnego kodu.

Nieoczekiwane zachowanie DOM

Nie zawsze zmiany w DOM zachodzą tak, jak byśmy tego oczekiwali. Może to być spowodowane różnicami w działaniu przeglądarek, błędami w kodzie czy nieuwzględnieniem asynchroniczności. Debugowanie za pomocą narzędzi deweloperskich w przeglądarce oraz stosowanie narzędzi do testowania automatycznego mogą pomóc w identyfikacji i naprawie problemów związanych z DOM.

Problemy z kompatybilnością przeglądarek

Różne przeglądarki mogą inaczej interpretować kod JavaScript, co może prowadzić do błędów lub nieoczekiwanego zachowania. Używanie transpilerów jak Babel do konwersji nowoczesnego JavaScriptu na starsze wersje, stosowanie funkcji detekcji cezur lub korzystanie z bibliotek i polyfilli mogą pomóc w zminimalizowaniu problemów z kompatybilnością.

Problemy z wydajnością

Często zdarza się, że strony są wolne z powodu nieoptymalnego kodu JavaScript. Profilowanie kodu za pomocą narzędzi deweloperskich w przeglądarce, optymalizacja pętli, unikanie niepotrzebnych operacji DOM czy też korzystanie z Web Workers mogą poprawić wydajność.

Problemy z bibliotekami i frameworkami

Czasem problemem nie jest sam JavaScript, ale sposób, w jaki korzysta się z zewnętrznych bibliotek i frameworków. Czytanie dokumentacji, poszukiwanie rozwiązań na forach i korzystanie z oficjalnych kanałów wsparcia może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z zewnętrznymi zależnościami.

JavaScript w działaniach SEO

Ponieważ rosnąca liczba stron internetowych korzysta z zaawansowanych funkcji JavaScript, zrozumienie wpływu tej technologii na SEO jest kluczowe. Oto bardziej szczegółowy przegląd problemów, jakie mogą się pojawić, sposobów ich rozwiązania i dobrych praktyk w obszarze JavaScript i SEO. Do typowych problemów w tym obszarze zalicza się:

Brak indeksowania dynamicznych treści

W przypadku aplikacji jednostronicowych (SPA) i dynamicznie generowanych treści przez JavaScript, tradycyjne boty wyszukiwarki mogą nie być w stanie zindeksować tych elementów. Wynika to z faktu, że standardowe crawle nie wykonują kodu JavaScript, przez co dynamicznie ładowane treści są niewidoczne.

Jednym z popularnych podejść do rozwiązania tego problemu jest stosowanie server-side rendering (SSR), gdzie treść strony jest generowana po stronie serwera przed jej wysłaniem do klienta. Dzięki temu boty wyszukiwarek mają łatwy dostęp do treści podczas procesu indeksowania. Alternatywą dla SSR jest pre-rendering, który również generuje treści po stronie serwera, ale robi to na etapie budowania aplikacji, a nie w czasie rzeczywistym.

Opóźnione ładowanie zasobów

JavaScript często korzysta z asynchronicznego ładowania zasobów, co może utrudnić indeksację dla botów wyszukiwarek, które nie zawsze czekają na załadowanie wszystkich elementów. Używanie atrybutów `async` i `defer` w tagu skryptu pozwala na kontrolę, w jaki sposób zasoby są ładowane i wykonywane. Oba te atrybuty pozwalają przeglądarce kontynuować analizę dokumentu HTML podczas ładowania skryptu, ale różnią się momentem wykonania kodu.

Problemy z nawigacją i linkami

Dynamiczne generowanie linków i nawigacji przez JavaScript może być problematyczne dla botów wyszukiwarek, które zwykle korzystają z linków do indeksowania stron. Dobrym podejściem jest zapewnienie podstawowej nawigacji przy użyciu tradycyjnych elementów HTML5, takich jak listy i inne znaczniki. Wprowadzenie atrybutów ARIA może również pomóc w zrozumieniu struktury strony przez boty.

Dobre praktyki w JavaScript SEO

Stworzenie strony przyjaznej dla SEO z wykorzystaniem JavaScriptu wymaga zastosowania kilku kluczowych metod i praktyk. Korzystając z tych metod, możesz stworzyć stronę, która nie tylko jest bogata w funkcje dzięki JavaScriptowi, ale również jest dobrze zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek:

 • Zastosuj Server-Side Rendering (SSR). Generowanie treści po stronie serwera sprawia, że jest ona łatwo dostępna dla botów wyszukiwarek, co ułatwia jej indeksowanie.
 • Użyj Progressive Enhancement. Podstawowa wersja strony powinna być dostępna bez JavaScriptu, z możliwością dodania dodatkowych funkcji i interakcji dla użytkowników z włączonym JavaScriptem. To sprawia, że strona jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od technologii, którą używają.
 • Korzystając z techniki lazy loading dla obrazów czy innych elementów, zadbaj o to, aby były one odpowiednio oznaczone atrybutami, które pozwalają na ich indeksowanie.
 • Upewnij się, że dynamicznie generowane URL są łatwe do zrozumienia i indeksowania. Unikaj znaków specjalnych i zastosuj znane schematy URL.
 • W przypadku dynamicznie generowanych stron z różnymi URL używaj elementu `rel=”canonical”>`, by pokazać, która wersja strony jest “główną” i powinna być zindeksowana.
 • Gdzie to możliwe, używaj atrybutów `async` i `defer` w tagach skryptu, aby nie blokować renderowania strony.
 • Minimalizacja i agregacja kodu JavaScript może znacząco przyspieszyć ładowanie strony, co jest korzystne dla SEO.
 • Utwórz mapę strony w formacie XML i dobrze skonfigurowany plik robots.txt, aby boty wyszukiwarek miały jasne instrukcje, które strony mogą indeksować, a których nie.
 • Zastosuj metadane takie jak tytuły, opisy i mikrodane (np. Schema.org), aby zwiększyć czytelność i zrozumienie treści strony przez boty wyszukiwarek.
 • Używaj narzędzi analitycznych i Google Search Console do monitorowania wydajności strony. To pomoże w identyfikowaniu problemów z SEO i ich szybkim rozwiązaniu.

Narzędzia stosowane w JavaScript SEO

Narzędzia stosowane w JavaScript SEO mogą różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i celów projektu. Najpopularniejsze narzędzia to:

 • Google Search Console – to podstawowe narzędzie do monitorowania wydajności strony w Google. Pozwala na śledzenie problemów z indeksacją, wydajnością i innymi kwestiami SEO.
 • Screaming Frog SEO Spider – narzędzie do crawlowania strony, które pozwala na analizę struktury URL, statusów HTTP, tytułów, metadanych i innych elementów ważnych dla SEO.
 • Lighthouse – dostępne jako rozszerzenie do Chrome, to narzędzie analizuje stronę pod kątem wydajności, dostępności i innych aspektów UX, które mają wpływ na SEO.
 • PageSpeed Insights – oferowane przez Google, to narzędzie ocenia szybkość ładowania strony i oferuje sugestie dotyczące optymalizacji.
 • Gtmetrix – oferuje kompleksową analizę wydajności strony, co jest istotne dla doświadczenia użytkownika i wpływa na ranking w wynikach wyszukiwania.
 • DeepCrawl – bardziej zaawansowane narzędzie do crawlowania, które umożliwia głęboką analizę strony, w tym problemów z JavaScriptem i SEO.
 • Moz Pro – kompleksowe narzędzie SEO, które oferuje funkcje takie jak śledzenie słów kluczowych, analizę linków i zalecenia dotyczące optymalizacji strony.
 • Ahrefs – oferuje szereg funkcji, w tym analizę konkurencyjną, śledzenie słów kluczowych i analizę linków, co jest ważne dla zrozumienia pozycji strony w kontekście SEO.
 • Semrush – kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania widocznością w wyszukiwarkach, w tym funkcje do analizy słów kluczowych, audytu strony i monitorowania rankingu.
 • Botify – zaawansowane narzędzie do analizy SEO specjalizujące się w dużych i skomplikowanych witrynach. Oferuje głębokie crawlowanie i analizę, w tym diagnozę problemów z JavaScriptem.

Korzyści z JavaScript SEO

Poprawa JavaScript SEO może znacząco wpłynąć na widoczność i wydajność strony w wynikach wyszukiwania, co w konsekwencji prowadzi do szeregu korzyści. Zwiększa się ruch organiczny na stronie, co przekłada się na większą liczbę potencjalnych klientów i wyższy poziom konwersji. Lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania budują zaufanie i kredyt zaufania w oczach użytkowników, co może wpłynąć na postrzeganie marki.

Poprawa wydajności strony, w tym szybkości ładowania strony i interakcji użytkownika, nie tylko pomaga w rankingu, ale także poprawia doświadczenie użytkownika. Działa to także na korzyść mobilnych użytkowników, którzy stanowią coraz większą część ruchu na stronie. Dobrze zoptymalizowana strona JavaScript jest bardziej „zrozumiała” dla botów wyszukiwarek, co ułatwia jej indeksowanie i zwiększa szanse na lepsze pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Borys Bednarek
Borys Bednarek
Head of SEO

Head of SEO, którego celem jest planowanie działań zespołu w oparciu o dane i liczby, dzięki którym algorytmy Google i innych wyszukiwarek nie mają żadnych tajemnic. Mocno stawia na komunikację i wsparcie specjalistów w doborze rozwiązań optymalizacyjnych, dzięki którym Wasze strony będą liderami branży w wynikach wyszukiwania. Zawsze pomocny dla copywriterów w zamienianiu fraz na najwyższej jakości teksty użytkowe i sprzedażowe.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.