Spis treści

09 lutego 20246 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 01 marca 2024

Badania rynkowe – kiedy i czemu warto je przeprowadzać?

Badania rynkowe – kiedy i czemu warto je przeprowadzać?

W dynamicznym świecie biznesu badania rynkowe pozwalają zrozumieć potrzeby i preferencje konsumentów. Dzięki nim firmy mogą nie tylko przetrwać, lecz i prosperować, dostosowując swoje strategie do wymagań rynku.

Z tego artykułu dowiesz się:

Badania rynkowe – definicja

Badania rynkowe to proces zbierania, analizowania i interpretowania informacji o rynku, w tym o klientach, konkurentach oraz ogólnej sytuacji rynkowej. Pomagają firmom w podejmowaniu decyzji dotyczących produktów, usług, strategii marketingowych oraz ogólnego planowania biznesowego. Mogą dotyczyć różnych aspektów rynku, takich jak preferencje i zachowania konsumentów, wielkość i charakterystyka rynku, analiza konkurencji, możliwości i zagrożenia rynkowe.

Badania rynkowe to proces zbierania, analizowania i interpretowania danych o rynku, w celu lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji konsumentów oraz zachowań konkurencji.

Definicja badań rynkowych

Pierwsze formalne badania rynkowe przeprowadzono w latach 20. i 30. XX wieku, ale jednym z pionierów w tej dziedzinie był Charles Coolidge Parlin, który w 1911 roku został mianowany pierwszym menedżerem ds. badań rynkowych w Curtis Publishing Company[1]. Przeprowadził on gruntowne badania rynku samochodowego, sprzętu rolniczego i sklepów detalicznych, które pomogły firmom zrozumieć preferencje konsumentów i tendencje rynkowe.

Rozwój technologii oraz metod statystycznych w kolejnych dekadach przyczynił się do rozwoju i ulepszenia metod badań rynkowych. Po II wojnie światowej zapotrzebowanie na nie znacznie wzrosło, a w latach 60. i 70. XX wieku, wraz z pojawieniem się komputerów, możliwe stało się przetwarzanie dużych zbiorów danych, co znacznie ułatwiło analizę rynku. Współcześnie odgrywają one kluczową rolę w strategii biznesowej każdej firmy.

Rodzaje badań rynkowych

Badania rynkowe można podzielić na różne kategorie, w zależności od kryteriów, takich jak cel badań, metody zbierania danych, charakter danych czy zakres badań. Każda z metod podziałów podkreśla inną perspektywę badawczą i stosowaną metodykę, co pozwala dostosować podejście do konkretnych potrzeb i celów badania:

 • Badania rynkowe można podzielić ze względu na metodykę gromadzenia danych. Tutaj wyróżnia się:
  • badania pierwotne, w których dane zbiera się bezpośrednio od źródła dla konkretnego celu badawczego poprzez ankiety, wywiady, obserwacje i eksperymenty,
  • badania wtórne, które opierają się na analizie już zebranych i opublikowanych danych; przykłady obejmują raporty branżowe, dane rządowe, artykuły naukowe i inne dostępne publikacje.
 • Podział ze względu na sposób pozyskiwania danych wyróżnia:
  • badania jakościowe, w których stosuje się metody, takie jak wywiady indywidualne, grupy fokusowe czy obserwacje, które skupiają się na zrozumieniu motywacji, opinii i postaw konsumentów; wyniki są subiektywne i trudne do kwantyfikowania,
  • badania ilościowe, w których używa się kwestionariuszy i ankiet do zbierania danych, które można łatwo kwantyfikować i analizować statystycznie; pomagają one w mierzeniu postaw, opinii i zachowań na większą skalę.
 • Podział ze względu na obiekt badania wyróżnia:
  • badania rynku skupiają się na analizie ogólnych trendów rynkowych, rozmiarze rynku, strukturze rynku, segmentacji klientów, zachowaniach zakupowych i trendach,
  • badania produktu dotyczą testowania produktów, analizy potrzeb klientów związanych z produktem, oceny ich akceptacji, właściwości, funkcji oraz potencjalnych ulepszeń,
  • badania cen analizują wrażliwość cenową, strategie cenowe, postrzeganie cen przez konsumentów oraz ich wpływ na decyzje zakupowe,
  • badania promocji skupiają się na efektywności różnych kanałów i technik promocyjnych, analizują skuteczność kampanii reklamowych, strategii komunikacji marketingowej i ich wpływ na świadomość marki,
  • badania dystrybucji analizują kanały dystrybucji, efektywność procesów logistycznych czy dostępność produktów na rynku.
 • Podział ze względu na cel wyróżnia:
  • badania eksploracyjne stosuje się, gdy cel badań jest jeszcze niejasny, ponieważ pomagają one zrozumieć problem i zidentyfikować nowe pomysły; do tego celu używa się metod jakościowych, takie jak grupy fokusowe,
  • badania opisowe służą szczegółowemu opisaniu charakterystyk rynku lub funkcji, często za pomocą metod ilościowych, aby przedstawić obraz populacji w kontekście konkretnych zmiennych,
  • badania przyczynowe (eksperymentalne) badają relacje przyczynowo-skutkowe między zmiennymi i mogą np. testować, jak zmiana ceny produktu wpłynie na jego sprzedaż; wymagają kontrolowanego środowiska, aby stwierdzić, czy zmiana w jednej zmiennej (przyczyna) powoduje zmianę w innej (skutek),
  • badania prognostyczne próbują przewidzieć przyszłe tendencje i zachowania na podstawie danych historycznych, bieżących analiz, modeli statystycznych i algorytmów.

Metody i narzędzia badań rynkowych

Metody i narzędzia badań rynkowych są różnorodne i można je dostosować do konkretnych potrzeb i celów badawczych. Oto niektóre z najczęściej stosowanych metod i narzędzi:

 • Ankiety i kwestionariusze to jedne z najbardziej powszechnych narzędzi stosowanych w badaniach ilościowych. Mogą być przeprowadzane osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub online. Dzięki nim można zebrać dużą ilość danych od szerokiej grupy respondentów. Są szczególnie skuteczne w mierzeniu postaw, opinii i zachowań.
 • Wywiady mogą być przeprowadzane indywidualnie (wywiady pogłębione) lub w grupach (np. grupy fokusowe). Wywiady pogłębione pozwalają zrozumieć motywacje, opinie i postawy respondentów, podczas gdy grupy fokusowe umożliwiają obserwację interakcji między uczestnikami.
 • Obserwacje polegają na monitorowaniu zachowań konsumentów w naturalnym środowisku, np. w sklepach, na ulicach czy podczas korzystania z produktów. Mogą dostarczać informacji na temat rzeczywistych zachowań i sposobów używania produktów.
 • Analiza danych wtórnych obejmuje gromadzenie i analizę istniejących danych, takich jak raporty branżowe, publikacje naukowe, dane statystyczne, informacje finansowe firm oraz dane dostępne w internecie.
 • Eksperymenty polegają na manipulowaniu jedną lub więcej zmiennymi (np. ceną, opakowaniem, miejscem ekspozycji produktu) w kontrolowanym środowisku, aby zobaczyć, jak zmiana wpływa na zachowanie konsumentów.
 • Badania etnograficzne to metoda polegająca na wejściu badacza w codzienne życie badanej grupy w celu zrozumienia kultury, postaw i zachowań z perspektywy pierwszej osoby. Może to dostarczyć pogłębionych informacji na temat kontekstu użytkowania produktów lub usług.
 • Analiza mediów społecznościowych wykorzystuje narzędzia do monitorowania social media i analizy big data w celu zrozumienia opinii, postaw i trendów wśród użytkowników Internetu. Pozwala to w czasie rzeczywistym śledzić dyskusje o markach, produktach i trendach.
 • Testy użytkownika i badania użyteczności koncentrują się na ocenie, jak łatwo i intuicyjnie użytkownicy mogą korzystać z produktu lub systemu (np. strony internetowej, aplikacji mobilnej). Pomagają zidentyfikować problemy w interakcji użytkownik-produkt.
 • Analiza konkurencji obejmuje gromadzenie informacji o konkurentach i rynku, na którym działają, w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron. Narzędzia do analizy konkurencji to m.in. analiza SWOT, benchmarking i analiza pięciu sił Portera.

Etapy badań rynkowych

Proces badań rynkowych można podzielić na kilka etapów:

Definiowanie problemu i celów badań

Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie problemu badawczego oraz celów badania poprzez określenie najważniejszych pytań, zakresu badań oraz informacji, potrzebnych do podjęcia decyzji biznesowych. Jest to fundament całego projektu i wskazuje kierunek dalszych działań.

Projektowanie badania

Na tym etapie określa się metodologię badawczą, czyli wybiera odpowiednie metody zbierania danych, projektuje narzędzia badawcze, dobiera próbę badawczą oraz planuje logistykę projektu. Wymaga to uwzględnienia ograniczeń czasowych, budżetowych oraz dostępnych zasobów.

Zbieranie danych

Zbieranie danych jest realizacją zaplanowanej metodologii poprzez aplikację narzędzi badawczych, czyli np. przeprowadzenie ankiet, wywiadów, obserwacji czy eksperymentów. Proces ten powinien być przeprowadzany w sposób systematyczny i obiektywny, aby zapewnić wiarygodność i reprezentatywność zebranych danych.

Analiza danych

Zebrane dane analizuje się za pomocą m.in. metod statystycznych czy analizy treści. Celem jest przekształcenie surowych danych w użyteczne informacje, odpowiadające na postawione na początku pytania badawcze. Wymaga to odpowiednich narzędzi i umiejętności statystycznych oraz analitycznych.

Interpretacja wyników i formułowanie wniosków

Na tym etapie interpretuje się wyniki analizy w kontekście postawionych problemów i celów badawczych. Wnioski powinny dostarczać odpowiedzi na pytania badawcze oraz oferować zalecenia dla podejmowania decyzji biznesowych.

Prezentacja wyników

Ostatnim etapem jest przygotowanie i prezentacja raportu z badań, który zawiera metodologię, wyniki analizy, interpretacje i zalecenia. Powinien on być przygotowany tak, aby był zrozumiały dla wszystkich odbiorców bez względu na poziom wiedzy i wykształcenia. Prezentacja wyników może przyjąć różne formy – może to być pisemny raport, ale często stosuje się również prezentacje czy dashboardy.

Korzyści z badań rynkowych

Prowadzenie badań rynkowych pozwala organizacjom wniknąć w potrzeby i preferencje konsumentów, co jest fundamentem dla tworzenia wartościowych ofert. Poprzez analizę zachowań zakupowych, firmy mogą dostosować strategie marketingowe i komunikacyjne, żeby lepiej odpowiadały oczekiwaniom i wymaganiom klientów.

Zrozumienie trendów na rynku oraz wzorców wzrostu i spadków pozwala antycypować zmiany i adaptować się do nich, co pomaga zwiększać przewagę konkurencyjną. Badania rynkowe umożliwiają też identyfikację własnych mocnych stron i obszarów, co przekłada się na skuteczniejsze strategie produktowe i cenowe.

Badania rynkowe są nieocenione we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, ponieważ pozwalają zweryfikować koncepcje przed rozwojem i komercjalizacją oraz minimalizują ryzyko niepowodzenia. Z kolei wnikliwa analiza potencjalnych rynków zbytu oraz możliwości ekspansji geograficznej i segmentowej, pozwala odkryć nowe możliwości biznesowe.

Badania rynkowe wspierają też efektywność działań promocyjnych i reklamowych. Identyfikacja najskuteczniejszych kanałów dotarcia do docelowych grup klientów oraz optymalizacja przekazów marketingowych pozwalają osiągać lepsze wyniki i zmniejszają koszty. Są też ważne w kontekście planowania strategicznego, ponieważ dają podstawy do podejmowania decyzji opartych na danych, co jest kluczowe w utrzymaniu trwałego wzrostu i innowacyjności.

FAQ

Przypisy

 1. http://advertisinghall.org/members/member_bio.php?memid=748

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst:
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.