Spis treści

15 października 20239 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 17 października 2023

Piramida Maslowa – czym jest i jak wykorzystać w zarządzaniu?

Piramida Maslowa – czym jest i jak wykorzystać w zarządzaniu?

Piramida Maslowa to kluczowy model w psychologii, który ilustruje hierarchię ludzkich potrzeb, od podstawowych do dążeń samorealizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Piramida Maslowa – definicja

Piramida Maslowa, znana również jako hierarchia potrzeb Maslowa, to model psychologiczny przedstawiający hierarchię potrzeb ludzkich, poczynając od najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych, a kończąc na potrzebach samorealizacji, które są uznawane za najwyższe i najbardziej zaawansowane. Została zaproponowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa w latach 40. XX wieku. Opracowana przez niego hierarchia potrzeb przedstawia się następująco, od najniższego do najwyższego poziomu:

 • potrzeby fizjologiczne,
 • potrzeby bezpieczeństwa,
 • potrzeby społeczne (miłości i przynależności),
 • potrzeby uznania (szacunku),
 • potrzeby samorealizacji.

W późniejszych latach niektórzy badacze dodali kolejny poziom – potrzeby transcendencji, które odnoszą się do dążenia do połączenia z czymś większym niż samym sobą, do poszukiwania wyższego celu czy duchowego zrozumienia.

Abraham Maslow (1908–1970) był amerykańskim psychologiem, jednym z czołowych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Uważał, że ludzie dążą do samorealizacji, ale żeby osiągnąć ten poziom, muszą najpierw zaspokoić niższe potrzeby. Jego teoria była innowacyjna w kontekście ówczesnej psychologii, która skupiała się głównie na dysfunkcjach i patologiach, a nie na dążeniu ludzi do pełnego rozwoju i samorealizacji.

Piramida Maslowa to hierarchiczny model prezentujący pięć poziomów ludzkich potrzeb, od fizjologicznych do potrzeb samorealizacji.

Definicja piramidy Maslowa.

Maslow oparł swoją teorię na badaniach i obserwacjach ludzi, którzy, jego zdaniem, osiągnęli poziom samorealizacji, takich jak Albert Einstein czy Eleanor Roosevelt. Wpłynęło to na rozwój wielu dziedzin psychologii, w tym psychologii pozytywnej, terapii skoncentrowanej na kliencie oraz różnych metod rozwoju osobistego i zawodowego.

Elementy piramidy Maslowa

Piramida Maslowa przedstawia hierarchię potrzeb ludzkich. Oto główne elementy tej piramidy, przedstawione od najbardziej podstawowych do najbardziej zaawansowanych:

Potrzeby fizjologiczne

Potrzeby fizjologiczne stanowią podstawę dla wszystkich innych i odnoszą się do podstawowych wymogów koniecznych do przeżycia. Najbardziej podstawowe to jedzenie – dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych do funkcjonowania – i picie, zwłaszcza wody. Równie niezbędny dla regeneracji i odpoczynku ciała oraz umysłu jest sen. Do potrzeb fizjologicznych zalicza się także schronienie, czyli ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, oraz seks – choć ma on znaczenie biologiczne w kontekście reprodukcji, odgrywa również ważną rolę w aspektach emocjonalnych i społecznych życia człowieka.

Potrzeby bezpieczeństwa

Potrzeby bezpieczeństwa odnoszą się do pragnienia człowieka, by czuć się chronionym i pewnym swojego otoczenia. Bezpieczeństwo fizyczne polega na unikaniu zagrożeń, które mogą uszkodzić ciało lub zdrowie. W skład potrzeb bezpieczeństwa zalicza się także ochronę przed niebezpieczeństwem, czyli dążenie do minimalizacji ryzyka, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i emocjonalnym. W tym kontekście ważna jest też kontrola nad otoczeniem – dzięki niej można czuć się bardziej pewnym siebie i mniej zależnym od zewnętrznych czynników. Daje to poczucie stabilności, pewności i braku chaosu w życiu. Porządek w otoczeniu i życiu pozwala lepiej zrozumieć świat, a przewidywalność sprawia, że człowiek wie, czego się spodziewać, co zmniejsza lęk.

Potrzeby społeczne (miłości i przynależności)

Potrzeby społeczne dotyczą głęboko zakorzenionego w człowieku pragnienia bycia częścią społeczności i budowania relacji z innymi. Akceptacja odnosi się do pragnienia bycia rozumianym i przyjmowanym takim, jakim się jest. Przyjaźń oferuje wsparcie, zaufanie i wzajemne zrozumienie, stając się fundamentem wielu relacji ludzkich. Intymność pozwala na głębokie połączenie emocjonalne i fizyczne z drugą osobą. Miłość, czy to od rodzeństwa, partnera czy przyjaciół, dostarcza uczucie głębokiego związku i troski. Poczucie przynależności odnosi się do pragnienia bycia częścią większej grupy, wspólnoty lub społeczności, co daje człowiekowi sens i cel.

Potrzeby uznania (szacunku)

Potrzeby uznania koncentrują się na dążeniu człowieka do bycia docenianym i szanowanym w społeczności. Samo uznanie to pragnienie bycia zauważonym i docenianym za swoje dokonania, a uznanie innych jest ważne dla naszej tożsamości społecznej i postrzegania siebie przez pryzmat opinii innych. Pomagają w tym osiągnięcia – dają one poczucie realizacji i kompetencji oraz mogą przyczyniać się do poczucia dumy, czyli wewnętrznej satysfakcji z własnych dokonań. Wymienione emocje wpływają też na status człowieka w społeczności – może on wpływać na postrzeganie wartości danej osoby, a także jej szacunek do samej siebie i zaufanie od innych. Wszystko razem składa się na reputację – ogólny obraz, jaki tworzymy w oczach społeczności, oparty na naszych działaniach i zachowaniu.

Potrzeby samorealizacji

Potrzeby samorealizacji odnoszą się do dążenia człowieka do osiągnięcia pełni swojego potencjału i bycia najlepszą wersją siebie. Na tym poziomie piramidy Maslowa znajdują się takie działania i jak:

 • Realizacja własnego potencjału polega na wykorzystaniu wszystkich swoich zasobów i zdolności do osiągnięcia celów. Wiąże się z tym realizacja własnych talentów i możliwości, co polega na wykorzystaniu unikalnych zdolności, by przynosić wartość sobie i otoczeniu.
 • Samoaktualizacja to proces ciągłego doskonalenia się i odkrywania głębszego sensu w życiu.
 • Kreatywność pozwala na wyrażanie siebie i tworzenie nowych rozwiązań.
 • Rozwój osobisty to ciągłe dążenie do nabywania nowych umiejętności i wiedzy.
 • Rozwiązanie problemu egzystencjalnego odnosi się do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia.

Potrzeby transcendencji

W późniejszym okresie badania nad hierarchią potrzeb Maslowa uległy ewolucji, a niektórzy badacze zaproponowali dodanie dodatkowego poziomu potrzeb. Ten poziom dotyczył głębszych, transcendentnych dążeń człowieka, takich jak:

 • Duchowość, która odnosi się do poszukiwania głębszego znaczenia życia i zrozumienia miejsca człowieka we wszechświecie.
 • Połączenie z czymś większym to pragnienie bycia częścią czegoś, co przewyższa indywidualne ego. Może to być kosmiczna jedność czy głębokie połączenie z przyrodą.
 • Altruizm to bezinteresowne działanie na rzecz innych, co odzwierciedla pragnienie pomocy i połączenia z innymi.
 • Dążenie do celów wyższego rzędu to pragnienie przekroczenia indywidualnych dążeń i pracy na rzecz globalnych, szlachetnych celów.

Chociaż Maslow przedstawił potrzeby w formie hierarchii, podkreślał, że nie każdy przechodzi przez wszystkie poziomy sekwencyjnie. Niemniej jednak, aby dążyć do wyższych potrzeb, podstawowe muszą być najpierw zaspokojone.

Alternatywy dla piramidy Maslowa

Choć piramida Maslowa jest jednym z najbardziej znanych modeli motywacji, istnieją inne teorie, które próbują wyjaśnić ludzką motywacją i potrzeby. Oto kilka z nich:

 • Teoria dwóch czynników Herzberga – Frederick Herzberg zaproponował dwie kategorie czynników wpływających na satysfakcję w pracy: czynniki higieny (takie jak wynagrodzenie, warunki pracy) i czynniki motywacyjne (takie jak osiągnięcia, uznania, odpowiedzialność). Czynniki higieny zapobiegają niezadowoleniu, podczas gdy czynniki motywacyjne prowadzą do rzeczywistej satysfakcji i motywacji.
 • Teoria samodeterminacji Deci i Ryana skupia się na roli wewnętrznej motywacji w porównaniu z motywacją zewnętrzną. Sugeruje, że ludzie są najbardziej zmotywowani, gdy czują się kompetentni, mają autonomię i czują się powiązani z innymi.
 • Teoria potrzeb McClellanda – David McClelland skupił się na trzech głównych potrzebach: osiągnięć, przynależności i władzy. Motywują one ludzi w różny sposób, w zależności od ich indywidualnych predyspozycji i doświadczeń.
 • Teoria oczekiwań Vrooma – Victor Vroom skoncentrował się na tym, jak ludzie podejmują decyzje o tym, jakie działania podjąć na podstawie tego, czego oczekują w zamian. Według tej teorii ludzie są motywowani, gdy wierzą, że ich wysiłki przyniosą pożądane wyniki.
 • Teoria równości Adamsa skupia się na percepcji ludzi odnośnie do sprawiedliwości lub niesprawiedliwości ich wynagrodzenia w porównaniu z innymi. Jeśli ludzie czują, że są niesprawiedliwie traktowani, mogą być zdemotywowani.
 • Model ERG Claytona Alderfera to uproszczona wersja piramidy Maslowa, która klasyfikuje potrzeby ludzi w trzech kategoriach: egzystencjalne, związane z relacjami i wzrostu. Choć podobny do modelu Maslowa, model ERG pozwala na równoczesne zaspokajanie różnych kategorii potrzeb.

Zastosowanie piramidy Maslowa

Piramida Maslowa jest cennym narzędziem do analizy potrzeb ludzkich, ale warto pamiętać, że ludzka psychika i motywacja są skomplikowane i nie zawsze łatwo jest je uporządkować w prostej hierarchii. Nie zmienia to faktu, że odgrywa ona kluczową rolę w różnych dziedzinach wiedzy i praktyce, a jej zastosowania obejmują:

 • Piramida jest stosowana w psychologii, gdzie służy jako narzędzie do zrozumienia motywacji ludzkiej, procesu rozwoju osobistego oraz wyzwań związanych z dążeniem do samorealizacji.
 • W środowisku pracy piramida może pomóc menedżerom zrozumieć, jakie potrzeby pracowników są aktualnie niespełnione, co może prowadzić do lepszej motywacji, produktywności i satysfakcji z pracy.
 • Nauczyciele i edukatorzy mogą korzystać z hierarchii potrzeb, aby lepiej zrozumieć potrzeby uczniów i dostosować metody nauczania tak, aby były one bardziej skuteczne.
 • Marketerzy używają tej koncepcji w marketingu, aby lepiej zrozumieć, jakie potrzeby produkt lub usługa może zaspokoić, a następnie kierują swoje kampanie w odpowiedni sposób.
 • Profesjonaliści w dziedzinie zdrowia mogą używać piramidy Maslowa do zrozumienia, jakie potrzeby pacjenta są niespełnione, co może wpłynąć na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.
 • Architekci i projektanci miejscy mogą brać pod uwagę hierarchię potrzeb przy tworzeniu przestrzeni, które zaspokajają podstawowe potrzeby ludzi, a jednocześnie promują więzi społeczne i duchowy rozwój.
 • Indywidualne podejście do rozwoju oparte na piramidzie może pomóc ludziom zrozumieć, które z ich potrzeb są obecnie niespełnione i skupić się na ich zaspokojeniu.

Piramida Maslowa a motywacja

Piramida Maslowa jest często używana do zrozumienia procesu motywacji ludzkiej. Na najbardziej podstawowym poziomie, kiedy potrzeby fizjologiczne, takie jak głód czy pragnienie, nie są zaspokojone, stają się one dla jednostki głównym motywatorem. Dopiero gdy zostaną zaspokojone, osoba może skupić się na potrzebach wyższego rzędu, takich jak bezpieczeństwo. Po ich zaspokojeniu motywacja przenosi się na potrzeby społeczne, takie jak przynależność i miłość. Następnie jednostka zaczyna dążyć do uzyskania uznania i szacunku od innych, co z kolei prowadzi do potrzeby uznania, która prowadzi do najwyższego poziomu, czyli samorealizacji. W tym momencie jednostka dąży do pełnego wykorzystania swojego potencjału, rozwijania swoich talentów i poszukiwania głębszego znaczenia w życiu.

Chociaż piramida przedstawia proces motywacji w hierarchiczny sposób, nie oznacza to, że ludzie zawsze postępują w ściśle określonej kolejności. W rzeczywistości różne potrzeby mogą kolidować ze sobą lub bywać zaspokajane równocześnie. Niemniej jednak koncepcja pozwala zrozumieć, jak różne czynniki mogą wpływać na motywację ludzi w różnych momentach ich życia.

Piramida Maslowa w zarządzaniu

W zakresie zarządzania piramida Maslowa może sprawdzić się w obszarach, takich jak rekrutacja, szkolenia, rozwój zawodowy, ocena pracowników czy zarządzanie konfliktami. Menedżerowie mogą ją wykorzystać do identyfikowania, które potrzeby są niespełnione w zespole i jakie działania mogą podjąć, aby je zaspokoić. Zrozumienie hierarchii potrzeb może pomóc w opracowywaniu strategii motywacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracowników. Jeśli pracownik ma niespełnione podstawowe potrzeby, takie jak adekwatne wynagrodzenie czy bezpieczne warunki pracy, dawanie mu dodatkowych beneficjów związanych z uznaniem czy samorealizacją może okazać się mało skuteczne.

Menedżerowie powinni też zwracać uwagę na to, by zaspokajać potrzeby pracowników na różnych poziomach. Mogą to robić, oferując konkurencyjne wynagrodzenie, tworząc bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, promując relacje międzyludzkie w zespole czy dając możliwość rozwoju i awansu. Ważne jest jednak, aby nie traktować piramidy Maslowa zbyt dosłownie – ludzie są złożonymi istotami i ich potrzeby mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

Ograniczenia piramidy Maslowa

Choć piramida Maslowa przedstawia potrzeby w hierarchicznej kolejności, nie wszyscy ludzie przechodzą przez te etapy w taki sposób, jak przedstawiono. Istnieją kultury i jednostki, dla których potrzeby wyższego rzędu, takie jak duchowość, mogą być ważniejsze niż niektóre z podstawowych potrzeb. Piramida zakłada też, że potrzeby muszą być zaspokajane sekwencyjnie, podczas gdy w rzeczywistości ludzie mogą dążyć do zaspokojenia różnych potrzeb jednocześnie. Na przykład, ktoś może dążyć do samorealizacji, podczas gdy jego podstawowe potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Ponadto, choć koncepcja piramidy została stworzona na podstawie obserwacji zachodniego społeczeństwa, jej uniwersalność w odniesieniu do innych kultur jest kwestionowana.

Współczesne badania psychologiczne również podważają linearną i hierarchiczną strukturę piramidy. Nowoczesne podejścia do motywacji i potrzeb ludzkich często są bardziej złożone i uwzględniają różnorodność ludzkich doświadczeń. Chociaż piramida Maslowa dostarcza ogólnego przewodnika dotyczącego ludzkich potrzeb, nie oferuje ona konkretnych narzędzi ani strategii do diagnozy lub interwencji w odniesieniu do indywidualnych potrzeb.

Mimo tych ograniczeń piramida Maslowa pozostaje jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych modeli w dziedzinie psychologii i zarządzania, oferując wartościowy wgląd w ludzką motywację. Jednak ważne jest, aby korzystać z niej z uwzględnieniem jej ograniczeń i w kontekście innych teorii oraz badań dotyczących ludzkiej motywacji.

Zalety piramidy Maslowa

Mimo pewnych krytyk i ograniczeń piramida Maslowa nadal jest ceniona za jej klarowność, elastyczność i holistyczne podejście do ludzkiej motywacji i potrzeb. Jej zalety czynią ją użytecznym narzędziem w wielu dziedzinach i sytuacjach. Po pierwsze, model ten jest prosty i intuicyjny, a więc łatwo zrozumiały dla większości ludzi. Ponadto podkreśla znaczenie zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich jako fundamentu dla dalszego rozwoju i samorealizacji – może to pomóc menedżerom, nauczycielom czy terapeutom w zrozumieniu, dlaczego pewne zachowania lub reakcje występują i jak można je skierować w pożądanym kierunku.

Koncepcja hierarchii potrzeb również promuje holistyczne podejście do ludzkiego dobrostanu. Uwzględnia ona zarówno fizyczne, jak i psychologiczne aspekty ludzkiego doświadczenia, podkreślając ich wzajemne powiązania. Piramida Maslowa pozwala zrozumieć, jak ludzie się rozwijają i co ich motywuje. Pomaga to w identyfikacji obszarów, które wymagają wsparcia lub interwencji, oraz w tworzeniu strategii służących zaspokojeniu tych potrzeb. Oprócz tego model ten jest również elastyczny i może być dostosowywany do różnych kontekstów czy kultur. Chociaż został stworzony w kontekście zachodniego społeczeństwa, jego podstawowe założenia są dostatecznie uniwersalne, aby były stosowane w różnych ustawieniach.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.