Spis treści

18 kwietnia 20247 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 14 maja 2024

​Growth investing – co to jest i na czym polega?

​Growth investing – co to jest i na czym polega?

Growth investing, czyli inwestowanie we wzrost, przyciąga inwestorów poszukujących szybkiego przyrostu wartości swoich portfeli. Jak identyfikować przedsiębiorstwa z potencjałem na szybki wzrost i jakie strategie stosować, aby skorzystać z poprawy ich pozycji rynkowych?

Z tego artykułu dowiesz się:

​​Growth investing – definicja

Growth investing (dosłownie inwestowanie we wzrosty) to strategia inwestycyjna, w której stawia się na kupno akcji spółek, wykazujących wyższe niż przeciętne tempo wzrostu zysków, przychodów lub innych wskaźników finansowych. Celem jest generowanie zysku poprzez wzrost wartości kapitału w długim terminie, a nie z regularnych dywidend. Inwestorzy zazwyczaj poszukują firm o dużym potencjale wzrostu, nawet jeśli w chwili obecnej ich akcje są wyceniane dość wysoko w stosunku do tradycyjnych mierników, takich jak stosunek ceny do zysku (P/E)[1].

Growth investing to strategia inwestycyjna, polegająca na kupowaniu akcji firm, które wykazują ponadprzeciętne tempa wzrostu przychodów lub zysków, z nastawieniem, że ich wartość rynkowa będzie rosła szybciej niż ogólny rynek.

Definicja growth investingu

Growth investing jako wyraźnie zdefiniowana strategia zaczął być popularny dopiero w okresie po II wojnie światowej. Jego początków można szukać w pracach i strategiach takich inwestorów, jak Philip Fisher, który w 1958 roku opublikował książkę „Common Stocks and Uncommon Profits”. Promował on ideę inwestowania w firmy o solidnych perspektywach wzrostu w długim okres, co było odejściem od tradycyjnego podejścia skupionego na analizie bilansu i rachunku zysków i strat. Fisher szukał firm z innowacyjnymi produktami i usługami, efektywnym zarządzaniem i dobrymi strategiami biznesowymi, które były w stanie generować zyski ponad przeciętną rynkową[2].

W latach 60. i 70. XX wieku, w miarę rozwoju rynku akcji w USA i szybkiego wzrostu gospodarczego, szczególnie w sektorze technologicznym, growth investing zyskał na popularności. Inwestorzy tacy jak Thomas Rowe Price Jr., który jest często nazywany „ojcem growth investing”, również przyczynili się do rozwoju tej strategii – Price wierzył, że lepiej jest płacić rozsądną cenę za dobrą firmę, niż niską cenę za firmę przeciętną[3]. Współcześnie growth investing jest silnie związany z rozwojem firm technologicznych i innych szybko rozwijających się sektorów, takich jak biotechnologia czy oprogramowanie.

​Growth investing a value investing

Value investing (inwestowanie w wartość) skupia się na identyfikacji i zakupie akcji firm niedowartościowanych przez rynek. Celem jest zakup akcji po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość, co określa się na podstawie analizy fundamentalnej, takiej jak bilanse, wskaźniki finansowe i inne mierzalne atrybuty firmy.

Inwestorzy w wartość spodziewają się, że rynek ostatecznie zauważy niedowartościowaną firmę i wyceni akcje wyżej, co przyniesie zysk z różnicy między ceną zakupu a rzeczywistą wartością. Value investing wiąże się z bardziej stabilnymi i dojrzałymi branżami, a inwestorzy tacy jak Warren Buffett zyskali sławę dzięki skuteczności tego podejścia.

Obie strategie mogą się uzupełniać – growth investing uważa się za bardziej agresywne podejście, które może generować wyższe zyski w okresach gospodarczej ekspansji, kiedy inwestorzy są bardziej skłonni do ryzyka, a value investing daje większe bezpieczeństwo w czasach niepewności lub recesji.

Cechy charakterystyczne growth investing

Podstawowym celem growth investing jest identyfikacja i inwestycja w firmy wykazujących szybsze tempo wzrostu w porównaniu do średniej rynkowej. Inwestorzy szukają firm z wysokim tempem wzrostu przychodów, zysków czy liczby użytkowników – często są wyceniane wyżej przez rynek, ale inwestorzy są skłonni płacić wyższe ceny za ich akcje, ponieważ mogą one kontynuować rozwój, co z czasem może przełożyć się na wzrost ich ceny.

Wybór firm do portfela inwestycyjnego w ramach strategii growth wymaga zaawansowanej analizy. Inwestorzy muszą nie tylko rozumieć ich finanse, ale również branżę, potencjał rynkowy, innowacje produktowe i kompetencje zarządzających.

W przeciwieństwie do inwestorów preferujących dywidendy inwestujący we wzrosty zazwyczaj nie kładą na nie dużego nacisku. Firmy o wysokim wzroście zwykle reinwestują wypracowane zyski w rozwój działalności, więc rzadziej wypłacają dywidendy, ale w strategii growth ważniejszy jest wzrost wartości kapitałowej.

Trzeba też pamiętać, ze inwestowanie w firmy o szybkim wzroście wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ wartość ich akcji może być bardziej wrażliwa na zmiany w warunkach rynkowych, wyniki finansowe czy zmiany w oczekiwaniach inwestorów. Choć growth investing może wiązać się z wyższą zmiennością w krótkim okresie, jest to strategia długoterminowa, a inwestorzy skupiają się na potencjale wzrostu.

​​Rodzaje growth investing

Growth investing można podzielić na kilka stylów:

 • Agresywny growth investing skupia się na inwestowaniu w firmy, które mają potencjał na wyjątkowo wysoki wzrost, np. start-upy technologiczne, które mogą jeszcze nie generować zysków, ale oferują innowacyjne lub potencjalnie rewolucyjne produkty. Wiąże się to z wysokim ryzykiem, ale także możliwością osiągnięcia znaczących zysków.
 • Klasyczne growth investing polega na inwestowaniu w uznane firmy wykazujące ciągły i stabilny wzrost przychodów i zysków. Zazwyczaj dominują one w swoich branżach i mają udowodnioną zdolność do innowacji oraz efektywnego zarządzania.
 • Growth investing można też wykorzystywać do spekulacji, co dotyczy firm z potencjałem szybkiego wzrostu, np. firm we wczesnych fazach rozwoju, start-upów czy przedsiębiorstw z sektorów wysokiego ryzyka jak np. kryptowaluty czy nowe technologie medyczne. Ten styl inwestycyjny wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem w zamian za potencjalnie wysokie zyski.
 • GARP (Growth at a Reasonable Price; wzrost za rozsądną cenę) to podejście łączące elementy growth i value investing – inwestorzy szukają firm o solidnych perspektywach wzrostu, ale jednocześnie zwracają uwagę na rozsądne wyceny akcji. Chociaż głównym celem jest wzrost, inwestorzy starają się unikać przepłacania za akcje i koncentrują się na stosunku ceny do wzrostu zysków.

​​Etapy growth investing

Growth investing zaczyna się od szczegółowej analizy rynku, co pozwala zidentyfikować branże i sektory z największym potencjałem wzrostu. Może to obejmować badanie trendów ekonomicznych, technologicznych oraz społecznych, które mogą wpłynąć na szybkie zwiększanie się przychodów i zysków firm w tych sektorach.

Jednak naprawdę ważne w growth investingu jest rozpoznawanie akcji wzrostowych:

 • Jednym z ich podstawowych wskaźników jest stabilny i szybki wzrost przychodów oraz zysków netto przez kilka kolejnych lat. Firmy z konsekwentnym rocznym wzrostem przychodów i zysków powyżej średniej dla ich sektora są dobrymi kandydatami do growth investing.
 • Akcje wzrostowe mogą też generować firmy posiadające dobre innowacje technologiczne lub produkty, które trudno zastąpić lub naśladować, warto więc szukać firm z silnymi patentami lub unikalną ofertą. Często działają one w branżach o dużym potencjale rozwoju.
 • Akcje o wysokim potencjale wzrostu można też znaleźć za pomocą śledzenia trendów rynkowych, takich jak rozwój technologii cyfrowych, zmiany demograficzne czy nowe regulacje – mogą one stymulować wzrost w określonych sektorach, co jest ważne przy wyborze inwestycji.

Kolejnym krokiem jest wyselekcjonowanie firm wykazujących największy potencjał wzrostu, po czym można przejść do analizy finansowej wybranych kandydatów. Inwestorzy badają takie wskaźniki jak przychody, marże zysku, wzrost zysków na akcję, a także zdolność firmy do reinwestowania kapitału w rozwój. Ważna jest też ocena ryzyka branżowego, rynkowego oraz operacyjnego.

Zarządzanie portfelem decyduje o proporcjach poszczególnych inwestycji i optymalizacji pod kątem osiągania najlepszego stosunku zysku do ryzyka. Growth investing wymaga częstych przeglądów portfela, aby wykorzystywać nowe okazje. W zarządzaniu portfelem dużą rolę odgrywa zabezpieczanie się przed ryzykiem inwestycyjnym – najłatwiej jest to osiągnąć za pomocą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez inwestycje w różne sektory i rynki. Także ograniczenie wielkości inwestycji w poszczególne akcje pozwala zredukować strat, a użycie zleceń stop-loss może pomóc zautomatyzować proces sprzedaży akcji, kiedy spadną one do określonego poziomu.

Ostatnim etapem jest ewaluacja wyników inwestycyjnych – inwestorzy muszą ciągle śledzić wyniki finansowe inwestycji i reagować na zmiany w profilu ryzyka oraz wskaźnikach firm.

​​Narzędzia stosowane w growth investing

Aby skutecznie stosować strategię growth investing, trzeba wykorzystywać różnorodne narzędzia analityczne:

 • Oprogramowanie do analizy finansowej (np. Bloomberg Terminal, FactSet czy Morningstar) pozwala przeglądać sprawozdania finansowe, śledzić wskaźnikio efektywności oraz porównywać wyników między spółkami i branżami.
 • Platformy do analizy technicznej (TradingView czy MetaTrader) oferują m.in. wykresy, wskaźniki i modele prognozujące, które pomagają inwestorom określić najlepszy czas na kupno lub sprzedaż akcji. Są przydatne do śledzenia krótkoterminowych trendów i wzorców cenowych.
 • Systemy zarządzania portfelem (np. Interactive Brokers czy E*TRADE) umożliwiają inwestorom kupno i sprzedaż akcji, a także monitorowanie i analizę portfeli inwestycyjnych.
 • Dostęp do aktualnych informacji rynkowych i analiz jest niezbędny dla inwestorów wzrostowych. Serwisy, takie jak Seeking Alpha, Zacks Investment Research czy The Motley Fool, oferują szczegółowe raporty, rekomendacje oraz aktualności, które mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne.
 • Narzędzia do analizy i symulacji ryzyka (np. Riskalyze czy Portfolio Visualizer) pozwalają oceniać ryzyko związane z inwestycjami, modelować scenariusze rynkowe i testować wpływ różnych strategii na wyniki portfela.
 • Oprogramowanie do śledzenia i analizy trendów (np. Google Trends czy Semrush) pomaga w zrozumieniu popularności pewnych produktów, technologii czy usług, co może być wskaźnikiem wzrostu popytu.

​​Rola growth investing

Growth investing ma istotne znaczenie dla dynamiki rynków kapitałowych – dzięki temu stylowi inwestowania można kierować kapitał do sektorów i firm najbardziej przyczyniających się do innowacji i rozwoju gospodarczego. Inwestując w firmy o wysokim wzroście, inwestorzy nie mogą uzyskać atrakcyjne ROI, ale również wspierają rozwój technologiczny i ogólną innowacyjność.

W kontekście portfeli inwestycyjnych growth investing pozwala równoważyć bardziej konserwatywne strategie, takie jak value investing czy inwestycje dywidendowe. Dzięki orientacji na wzrost może zapewnić większe zwroty w okresach gospodarczej ekspansji, gdy inwestorzy są bardziej skłonni do ryzyka i poszukują nowych możliwości.

Growth investing jest też katalizatorem płynności na rynkach finansowych – inwestorzy często kupują i sprzedają akcje firm wzrostowych, co zwiększa wolumen obrotu na giełdach i przyczynia się do efektywniejszego ustalania cen.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.investopedia.com/terms/g/growthinvesting.asp
 2. https://www.investopedia.com/terms/p/philip-fisher.asp
 3. https://www.nytimes.com/1983/10/22/obituaries/t-rowe-price-85-growth-stock-strategist-dead.html

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.