Spis treści

17 maja 20243 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 11 czerwca 2024

​Certyfikaty inwestycyjne – czym są?

​Certyfikaty inwestycyjne – czym są?

Certyfikaty inwestycyjne stanowią interesującą opcję dla inwestorów szukających alternatywy dla tradycyjnych instrumentów rynku kapitałowego. Jak te instrumenty mogą zdywersyfikować Twoje portfolio inwestycyjne?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Certyfikaty inwestycyjne – definicja

Certyfikaty inwestycyjne, to tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, które reprezentują formę inwestowania oferowaną przede wszystkim przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz mieszane. Pozwalają inwestorom uczestniczyć w wynikach inwestycyjnych funduszy bez konieczności bezpośredniego zakupu aktywów, których fundusze operują.

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe, które potwierdzają prawa do udziału w wynikach inwestycji w określone aktywa finansowe.

Definicja certyfikatów inwestycyjnych

Występują w różnych formach, w zależności od typu funduszu, co może obejmować jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszach otwartych, a także certyfikaty inwestycyjne w funduszach zamkniętych i specjalistycznych funduszach zamkniętych[1] [2] [3].

​Działanie certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikaty inwestycyjne potwierdzają uczestnictwo w funduszu i mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub poza nim. Certyfikaty inwestycyjne notowane na giełdzie są wyceniane rynkowo codziennie, natomiast te niewprowadzane do obrotu publicznego wyceniane są cyklicznie przez fundusz, przynajmniej raz na trzy miesiące. Są one papierami wartościowymi na okaziciela, co ułatwia ich zbywalność, a sprzedawać je można zarówno na rynku pierwotnym (podczas emisji), jak i rynku wtórnym (na giełdzie). Transakcje poza rynkiem regulowanym odbywają się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Certyfikaty inwestycyjne mogą być emitowane w formie publicznej lub niepublicznej. Emisja publiczna wymaga przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podczas gdy emisje niepubliczne skierowane są do ograniczonej liczby inwestorów. Wartość minimalna certyfikatu w przypadku emisji niepublicznej to 40 tys. euro, co ma chronić mniej doświadczonych inwestorów przed ryzykiem[4].

Certyfikaty mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Fundusze zamknięte nie umarzają certyfikatów poprzez ich wykup, więc inwestorzy mogą je sprzedać na rynku wtórnym lub w określonym terminie przewidzianym przez fundusz. Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i może ulec zmianie jedynie poprzez nową emisję. Emitujące je fundusze zamknięte mogą inwestować w różnorodne aktywa, w tym udziały w spółkach, nieruchomości, wierzytelności, instrumenty pochodne, a także jednostki uczestnictwa innych funduszy, co oznacza, że inwestorzy mogą czerpać zyski z tych aktywów, ale nie muszą ich posiadać.

Certyfikaty inwestycyjne mogą być używane do zabezpieczania wierzytelności, obejmując różne formy zabezpieczeń, takie jak zastaw rejestrowy czy blokada wartości rachunku papierów wartościowych. Są to instrumenty o dużej elastyczności inwestycyjnej, pozwalające na inwestowanie w różne aktywa, takie jak nieruchomości, udziały w spółkach, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy[5].

​Rola certyfikatów inwestycyjnych

Korzyści płynące z inwestowania w certyfikaty inwestycyjne wiążą się głównie z możliwością dywersyfikacji portfela oraz wieloma dostępnymi aktywami. Certyfikaty pozwalają inwestorom czerpać zyski z różnych form aktywów, takich jak nieruchomości, udziały w spółkach, instrumenty pochodne, wierzytelności oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Zróżnicowanie może potencjalnie zwiększyć zyski oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Inwestycje dają też sporą elastyczność, ponieważ certyfikaty można sprzedawać na rynku wtórnym.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne niesie za sobą pewne ryzyka. Złożona struktura tych instrumentów wymaga od inwestorów zaawansowanej wiedzy na temat rynków finansowych, a wysokie progi wejścia mogą ograniczać ich dostępność dla szerokiego grona inwestorów.

Dodatkowym ryzykiem jest zmienność wyceny aktywów funduszu, która może wpływać na wartość certyfikatów inwestycyjnych. Wartość certyfikatów wycenia się na podstawie wartości aktywów netto funduszu, więc wszelkie wahania rynkowe mogą wpływać na ich cenę.

Certyfikaty inwestycyjne są również obarczone ryzykiem płynności, ponieważ możliwość ich sprzedaży na rynku wtórnym może być ograniczona, szczególnie w przypadku niskiego popytu. Inwestorzy muszą też liczyć się z ryzykiem nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu, co jest związane z nieprzewidywalnością rynków finansowych. Powyższe ograniczenia nie zmieniają faktu, że certyfikaty inwestycyjne oferują atrakcyjne możliwości inwestycyjne, ale wymagają od inwestorów zaawansowanej wiedzy i świadomości związanych z nimi ryzyk inwestycyjnych.

FAQ

Przypisy

  1. https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/certyfikaty_inwestycyjne_edu.pdf
  2. https://bossa.pl/edukacja/rynek-i-inwestycje/instrumenty-finansowe/certyfikaty-inwestycyjne
  3. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Warto-wiedziec-Certyfikaty-inwestycyjne-1869771.html.
  4. https://businessinsider.com.pl/gielda/czym-jest-certyfikat-inwestycyjny/f2kftph
  5. https://www.bm.pkobp.pl/oferta/klient-indywidualny/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-zamkniete/certyfikaty-inwestycyjne-pko-tfi-globalnej-strategii-fiz/

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.