Spis treści

29 maja 20245 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 28 czerwca 2024

Akcjonariusz – kto to jest? Jakie ma prawa i obowiązki?

Akcjonariusz – kto to jest? Jakie ma prawa i obowiązki?

Bez akcjonariuszy spółki akcyjne nie mogłyby istnieć i działać. Jak posiadacze akcji mogą wpływać na decyzje spółki i czerpać korzyści z sukcesów finansowych firm?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Akcjonariusz – definicja

Akcjonariusz to osoba fizyczna lub prawna posiadająca akcje w spółce akcyjnej. Akcje są papierami wartościowymi, które reprezentują własność w przedsiębiorstwie, więc ich posiadanie daje akcjonariuszowi prawo do udziału w zyskach spółki (dywidendach) oraz głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Im więcej akcji posiada dana osoba, tym większy ma wpływ na decyzje podejmowane w spółce[1] [2] [3] [4].

Akcjonariusz to osoba fizyczna lub prawna, posiadająca akcje w spółce akcyjnej, co daje jej prawo do udziału w zyskach oraz głosu na walnych zgromadzeniach.

Definicja akcjonariusza

Aby zostać akcjonariuszem, należy najpierw otworzyć konto maklerskie w wybranej instytucji finansowej, np. banku lub domu maklerskim. Po otwarciu konta i wpłacie środków finansowych można przystąpić do zakupu akcji – odbywa się on poprzez złożenie zlecenia w systemie transakcyjnym instytucji maklerskiej, w której ma się konto. W zleceniu należy określić, ile akcji i jakiej spółki chce się kupić oraz po jakiej cenie.

Posiadanie akcji wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ wartość akcji może wzrastać lub spadać w zależności od wyników finansowych spółki oraz sytuacji rynkowej. Nie wolno zapominać, że akcjonariusz oprócz praw ma również obowiązki, takie jak przestrzeganie przepisów prawa dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych związanych z inwestycjami.

Akcjonariusz a udziałowiec

Akcjonariusz i udziałowiec to terminy odnoszące się do właścicieli części przedsiębiorstw, ale różniące pod kątem formy prawnej. Akcjonariusz jest właścicielem akcji w spółce akcyjnej, podczas gdy udziałowiec posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Udziałowiec w spółce z o.o. ma podobne prawa, ale dotyczą one udziałów, które są mniej płynne niż akcje i trudniejsze do sprzedaży. Zazwyczaj też nie są notowane na giełdzie, a ich przeniesienie może wymagać zgody innych udziałowców lub spełnienia dodatkowych warunków określonych w umowie spółki.

Prawa akcjonariusza

Prawa akcjonariusza[5] obejmują szereg uprawnień, które dają wpływ na funkcjonowanie spółki akcyjnej oraz umożliwiają czerpanie korzyści. Jednym z podstawowych praw jest prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki. Dywidendę wypłaca się akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, pod warunkiem że spółka osiągnęła zysk i walne zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie.

Akcjonariusze mają też prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu, co pozwala im podejmować decyzje dotyczące spółki, takie jak wybór członków zarządu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz decyzje o fuzjach przedsiębiorstw i przejęciach. Każda akcja zwykle daje jeden głos, więc im więcej akcji ma dana osoba lub podmiot, tym większy jest jej wpływ na spółkę. Akcjonariusze mają też prawo sprzedać akcje. Akcjami spółek notowanych na giełdzie można swobodnie handlować na rynku wtórnym.

Akcjonariusze posiadają też prawo do informacji – spółki akcyjne mają obowiązek regularnego informowania o swojej sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz innych istotnych wydarzeniach poprzez publikację raportów okresowych i sprawozdań. Akcjonariusze mogą także żądać wyjaśnień dotyczących spraw spółki podczas walnych zgromadzeń.

Akcjonariusz ma też prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Po spłaceniu wszystkich zobowiązań spółki pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Innym prawem jest prawo poboru – umożliwia akcjonariuszom objęcie nowych akcji emitowanych przez spółkę przed innymi inwestorami, dzięki czemu mogą utrzymać swój udział procentowy w spółce mimo emisji nowych akcji.

Obowiązki akcjonariusza

Do obowiązków akcjonariusza[6] zalicza się przede wszystkim obowiązek terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec spółki, takich jak opłacenie objętych akcji w momencie ich nabycia. Brak uregulowania może skutkować sankcjami, włącznie z utratą praw związanych z posiadanymi akcjami.

Akcjonariusze muszą też przestrzegać przepisów prawa dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Powinni oni działać zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego oraz unikać działań, które organy regulacyjne mogą uznać za manipulację rynkową czy wykorzystanie informacji poufnych.

Akcjonariusze mają też obowiązek uczestniczyć w walnych zgromadzeniach – nie jest to obowiązek formalny, ale udział w zgromadzeniach pozwala wyrazić opinie, zadawać pytania i głosować nad najważniejszymi sprawami, co jest integralnym elementem współzarządzania spółką.

Akcjonariusz powinien też wykazywać lojalność wobec spółki i działać w jej najlepszym interesie. Nie powinien podejmować działań, które mogłyby jej zaszkodzić lub być sprzeczne z jej celami, co tyczy się zarówno działań bezpośrednich, jak i pośrednich, takich jak wspieranie konkurencji.

Akcjonariusze mają też obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w związku z posiadaniem akcji. Akcjonariusz nie powinien ujawniać poufnych informacji dotyczących spółki, które mogłyby zostać wykorzystane w sposób szkodliwy dla niej lub innych akcjonariuszy. Zachowanie poufności jest kluczowe dla ochrony interesów spółki i zapewnienia jej stabilnego funkcjonowania.

Zakres odpowiedzialności akcjonariuszy

Zakres odpowiedzialności akcjonariuszy[7] jest ograniczony i związany głównie z wartością posiadanych akcji. Akcjonariusze nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki ponad kwotę, którą zainwestowali w zakup akcji. Oznacza to, że ich ryzyko jest ograniczone do utraty wartości nabytych akcji, ale nie sięga jego osobistego majątku.

W przypadku bankructwa spółki akcjonariusze tracą zainwestowane środki, ale ich osobisty majątek pozostaje nietknięty. Gdy spółka ma długi, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń jedynie z majątku spółki. Jedynym wyjątkiem mogą być przypadki, w których akcjonariusze pełnią dodatkowe role w spółce, na przykład są członkami zarządu lub rady nadzorczej – w takich sytuacjach mogą ponosić odpowiedzialność za swoje działania, jeśli zostanie udowodnione, że działali na szkodę spółki lub naruszyli przepisy prawa.

Akcjonariusze mają obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa i regulacjami rynku kapitałowego. W przypadku złamania tych przepisów, na przykład poprzez manipulację rynkową lub insider trading, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej i finansowej.

Rola akcjonariuszy

Akcjonariusze, jako właściciele części kapitału spółki, mogą wpływać na kierunek jej rozwoju i strategię. Poprzez swoje inwestycje dostarczają kapitału niezbędnego do jej funkcjonowania i rozwoju spółki, na co wpływają też poprzez udział w walnych zgromadzeniach.

Poza tym akcjonariusze pełnią funkcję nadzorczą, monitorując działalność zarządu i innych organów spółki, więc w przypadku niezadowalających wyników lub nieprawidłowości, mogą podejmować kroki w celu zmian w zarządzie spółki czy jej polityce.

Akcjonariusze często współdziałają z innymi akcjonariuszami w celu ochrony wspólnych interesów. Mogą tworzyć grupy, które wspólnie podejmują decyzje i działają w celu wzmocnienia ich pozycji w spółce.

FAQ

Przypisy

  1. https://gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=37&gpwlf_id=39
  2. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2403,pojecie.html
  3. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00169
  4. https://bossa.pl/edukacja/kurs-gieldowy/krotki-kurs-inwestowania-w-akcje/jestes-akcjonariuszem
  5. https://gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=37&gpwlf_id=39
  6. https://gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=37&gpwlf_id=39
  7. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00169

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.