Spis treści

29 maja 20248 min.
Max Cyrek
Max Cyrek

Obligacje korporacyjne – czym są?

Obligacje korporacyjne – czym są?

Obligacje korporacyjne oferują firmom możliwość pozyskiwania kapitału na rozwój, a dla inwestorów mogą być atrakcyjną formy lokowania oszczędności z potencjalnie wyższymi zwrotami niż obligacje skarbowe. Jak działają i czym się wyróżniają na tle innych instrumentów finansowych?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Obligacje korporacyjne – definicja

Obligacje korporacyjne to rodzaj instrumentów finansowych emitowanych przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału na cele, takie jak rozwój działalności, inwestowanie czy finansowanie bieżących operacji. Są to długoterminowe papiery wartościowe, zobowiązujące emitenta do regularnych wypłat odsetek oraz do zwrotu zainwestowanej kwoty w dniu zapadalności. Inwestorzy, którzy nabywają obligacje, pożyczają pieniądze firmie w zamian za przyszłe wypłaty odsetek i zwrot kapitału[1] [2] [3].

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału, zobowiązujące emitenta do regularnych wypłat odsetek oraz zwrotu wartości nominalnej w dniu zapadalności.

Definicja obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych oferuje różnorodne instrumenty o różnych poziomach ryzyka i zwrotu, od wysoko ocenianych obligacji firm o stabilnej kondycji finansowej po obligacje wysokodochodowe (junk bonds) emitowane przez przedsiębiorstwa o niższym ratingu kredytowym. Dla inwestorów stanowią atrakcyjną alternatywę dla akcji, ponieważ odznaczają się niższym ryzykiem i bardziej przewidywalnymi dochodami.

Obligacje korporacyjne w formie, jaką znamy dzisiaj, zaczęły się rozwijać w XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem rynków kapitałowych. W tym okresie powstawały liczne przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury, takie jak koleje i kanały, które wymagały znacznych nakładów finansowych. Pierwsze znane emisje obligacji korporacyjnych miały miejsce w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych[4]. Szczególnie rozwój kolei w XIX wieku był ważnym czynnikiem wzrostu popularności obligacji korporacyjnych – przykładem może być Union Pacific Railroad, która w drugiej połowie XIX wieku wyemitowała obligacje, aby sfinansować budowę transkontynentalnej linii kolejowej[5].

W XX wieku rynek obligacji korporacyjnych stał się bardziej zróżnicowany i dojrzały. Po Wielkim Kryzysie lat 30. XX wieku, amerykańskie regulacje, takie jak Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 roku i Ustawa o Giełdach Papierów Wartościowych z 1934 roku zapewniły większą ochronę inwestorom i zwiększyły przejrzystość rynków finansowych. Współcześnie, obligacje korporacyjne są powszechnie wykorzystywane przez firmy na całym świecie jako jedno z kluczowych narzędzi do pozyskiwania kapitału[6].

Cechy charakterystyczne obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne wyróżniają się następującymi cechami:

 • Nominał (wartość nominalna to kwota, którą emitent zobowiązuje się zwrócić posiadaczowi obligacji w dniu zapadalności. Jest to również podstawa do obliczania odsetek.
 • Kupon (oprocentowanie) określa wysokość odsetek, które emitent będzie płacić posiadaczom obligacji. Mogą być one wypłacane w regularnych okresach, na przykład co pół roku lub co roku, a sam kupon może być stały lub zmienny.
 • Termin zapadalności to data, po której emitent zobowiązuje się zwrócić wartość nominalną obligacji posiadaczowi. Terminy zapadalności mogą być krótkoterminowe (do 3 lat), średnioterminowe (od 3 do 10 lat) lub długoterminowe (powyżej 10 lat).
 • Rating kredytowy to ocena ryzyka kredytowego emitenta, wydawana przez agencje ratingowe, takie jak Moody’s, S&P czy Fitch. Informuje on inwestorów o zdolności emitenta do terminowej spłaty odsetek i wartości nominalnej obligacji.
 • Ryzyko kredytowe odnosi się do ryzyka, że emitent nie będzie w stanie spłacić odsetek lub wartości nominalnej obligacji.
 • Obligacje mogą być notowane na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym (OTC). Cena rynkowa obligacji może różnić się od jej wartości nominalnej w zależności od aktualnych warunków rynkowych, poziomu stóp procentowych oraz oceny ryzyka emitenta.
 • Płynność odnosi się do łatwości, z jaką obligacje mogą być kupowane lub sprzedawane na rynku.
 • Klauzule ochronne to specjalne warunki zawarte w umowie emisji obligacji, które mają chronić interesy inwestorów. Mogą obejmować ograniczenia dotyczące zaciągania dodatkowego długu, sprzedaży aktywów czy wypłaty dywidend przez emitenta.
 • Niektóre obligacje mogą mieć opcje wykupu, które pozwalają emitentowi na wcześniejszy wykup obligacji (callable bonds) lub dają posiadaczowi obligacji prawo do żądania wcześniejszego wykupu (putable bonds).
 • Obligacje korporacyjne generują dochód w postaci regularnych odsetek (kuponów) oraz zwrotu wartości nominalnej w dniu zapadalności. Dochód z obligacji jest bardziej przewidywalny niż z akcji, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów poszukujących stabilnych źródeł przychodów.

Rodzaje obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne występują w różnych formach:

 • Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed-rate bonds) wypłacają stałe odsetki przez cały okres trwania obligacji.
 • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (floating-rate bonds) mają zmienne odsetki i zazwyczaj powiązane są z określonym wskaźnikiem rynkowym (np. LIBOR czy stopy procentowe banku centralnego).
 • Obligacje zerokuponowe (zero-coupon bonds) nie wypłacają regularnych odsetek. Zamiast tego są sprzedawane z dyskontem do wartości nominalnej, a inwestorzy otrzymują pełną wartość nominalną w dniu zapadalności. Zyskiem jest różnica między ceną zakupu a wartością nominalną.
 • Obligacje zamienne (convertible debentures) dają posiadaczowi prawo do zamiany ich na określoną liczbę akcji emitenta w określonym czasie i po ustalonej cenie.
 • Obligacje przychodowe (revenue bonds) są zabezpieczone przyszłymi przychodami firmy, na przykład z konkretnego projektu lub przedsięwzięcia.
 • Obligacje podlegające wykupowi (callable bonds) zapewniają emitentowi prawo do wcześniejszego wykupu przed terminem zapadalności, zazwyczaj po określonej cenie. Dla emitenta jest to korzystne w sytuacji spadających stóp procentowych, gdy może wyemitować nowe obligacje po niższym koszcie.
 • Obligacje z opcją wcześniejszego wykupu przez inwestora (putable bonds) dają posiadaczowi prawo do sprzedaży z powrotem emitentowi przed terminem zapadalności, zazwyczaj po określonej cenie, co jest korzystne, gdy rosną stopy procentowe lub pogarsza się sytuacja finansowa emitenta.
 • Obligacje wysokodochodowe (high-yield bonds, junk bonds) to obligacje emitowane przez firmy o niższym ratingu kredytowym. Oferują wyższe oprocentowanie, aby zrekompensować inwestorom większe ryzyko niewypłacalności emitenta.
 • Obligacje zabezpieczone (secured bonds) są zabezpieczone konkretnymi aktywami emitenta, takimi jak nieruchomości, maszyny czy inne wartościowe mienie. W przypadku niewypłacalności emitenta posiadacze mają prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z tych aktywów.
 • Obligacje niezabezpieczone (unsecured bonds, debentures) nie są zabezpieczone konkretnymi aktywami, a jedynie ogólną zdolnością kredytową i reputacją emitenta.
 • Obligacje podporządkowane (subordinated bonds) to obligacje, które w hierarchii zaspokajania roszczeń są podporządkowane innym długom emitenta. W przypadku niewypłacalności firmy posiadacze obligacji otrzymują swoje zyski dopiero po spłaceniu posiadaczy innych rodzajów obligacji.

Obligacje korporacyjne a skarbowe

Obligacje skarbowe emitują rządy, więc uważa się je za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest niezwykle niskie. Różnią się one od obligacji korporacyjnych m.in. poziomem oprocentowania – obligacje korporacyjne zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż obligacje skarbowe, aby zrekompensować inwestorom wyższe ryzyko związane z możliwością niewypłacalności emitenta.

Obligacje skarbowe mają też wyższą płynność, ponieważ są bardziej poszukiwane na rynkach finansowych i są częściej stosowanym instrumentem inwestycyjnym. Różnice można zauważyć też na polu ratingu kredytowego – obligacje skarbowe zazwyczaj otrzymują najwyższe oceny kredytowe od agencji ratingowych, a korporacyjne mają zróżnicowane ratingi, w zależności od kondycji finansowej emitenta.

Warto też pamiętać, że obligacje skarbowe są ściśle kontrolowane przez rządy, a banki centralne i instytucje finansowe często wykorzystuję je jako część swoich rezerw. Obligacje korporacyjne z kolei podlegają regulacjom rynkowym, ale nie mają takiego samego poziomu gwarancji.

Emisja obligacji korporacyjnych

Firmy często wybierają obligacje jako sposób finansowania różnych projektów, spłaty istniejącego długu lub rozwój działalności. Po podjęciu decyzji firma zaczyna przygotowania do emisji – pierwszym krokiem jest opracowanie szczegółowego planu emisji. Firma musi zdecydować o najważniejszych warunkach obligacji – jej wartości nominalnej, oprocentowaniu czy terminie zapadalności. Ustalanie warunków często odbywa się we współpracy z bankiem inwestycyjnym, który doradza strukturę emisji dopasowaną do aktualnych warunków rynkowych i profilu ryzyka emitenta.

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji emisyjnej, głównie prospektu emisyjnego, który szczegółowo opisuje warunki emisji, sytuację finansową firmy oraz cele, na jakie zostaną przeznaczone środki z emisji. Prospekt następnie oceniają odpowiednie organy regulacyjne, które zatwierdzają emisję.

Po uzyskaniu zatwierdzenia firma wraz z bankiem inwestycyjnym rozpoczyna etap marketingu emisji obligacji, a przedstawiciele firmy spotykają się z potencjalnymi inwestorami, prezentując korzyści inwestowania w ich obligacje. Jeśli zainteresowanie inwestorów okaże się wystarczające, firma ustala ostateczną cenę emisyjną obligacji oraz jej warunki. Następnie obligacje są oficjalnie emitowane i trafiają do sprzedaży – proces ten może obejmować zarówno oferty publiczne, jak i prywatne, w zależności od strategii emitenta i oczekiwań rynkowych.

Po zakończeniu sprzedaży środki pozyskane z emisji trafiają do firmy, która może je wykorzystać zgodnie z wcześniej określonymi celami. Emitowane obligacje zaczynają być notowane na odpowiednich rynkach, a firma zobowiązuje się do regularnej wypłaty odsetek oraz zwrotu wartości nominalnej obligacji w dniu zapadalności. W trakcie całego okresu trwania obligacji emitent musi utrzymywać transparentność finansową i regularnie informować inwestorów o swojej sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych oraz wszelkich istotnych wydarzeniach, które mogą wpłynąć na zdolność do spłaty długu.

Wybór i kupno obligacji korporacyjnych

Inwestorzy rozważający kupno obligacji korporacyjnych powinni przede wszystkim dokładnie przeanalizować sytuację finansową emitenta, co obejmuje przegląd bilansów, wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz wskaźników zadłużenia. Zrównoważone finanse zwiększają prawdopodobieństwo terminowej spłaty odsetek.

Równie ważna jest analiza makroekonomiczna oraz perspektyw gospodarczych branży, w której działa emitent, ponieważ na wartość obligacji wpływają m.in. zmiany stóp procentowych, inflacja oraz ogólna kondycja gospodarki.

Warto też zwrócić uwagę na rating kredytowy obligacji. Ratingi nadają agencje ratingowe, takie jak Moody’s, Standard & Poor’s czy Fitch – wyższy rating oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne, ale zazwyczaj niższe oprocentowanie.

Kolejnym czynnikiem jest oprocentowanie – jego stała wartość daje pewność co do wysokości przyszłych płatności, zaś zmienna może być atrakcyjniejsze w okresach spodziewanych wzrostów stóp procentowych.

Nie wolno też zapominać o terminie zapadalności – obligacje krótkoterminowe oferują mniejsze ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych i stanem finansów emitenta, ale często mają niższe oprocentowanie. Obligacje długoterminowe mogą oferować wyższe oprocentowanie, ale niosą ze sobą większe ryzyko.

Innym ważnym czynnikiem w wyborze obligacji korporacyjnych jest płynność rynku, na którym są notowane. Obligacje emitowane przez większe firmy mają zazwyczaj większą płynność, co ułatwia ich sprzedaż na rynku wtórnym. Inwestorzy powinni też zwrócić uwagę na klauzule zawarte w umowie emisyjnej obligacji, takie jak opcje wcześniejszego wykupu przez emitenta czy możliwość wcześniejszego zbycia przez inwestora.

Rola obligacji korporacyjnych

Dla przedsiębiorstw emisja obligacji korporacyjnych może być dobrym sposobem pozyskania kapitału na różne cele. Dzięki nim firmy mogą też unikać rozwadniania kapitału własnego, co miałoby miejsce w przypadku emisji akcji, a także mogą korzystać z korzyści podatkowych, ponieważ odsetki od obligacji są zazwyczaj odliczane od podatku jako koszt finansowy.

Inwestorom obligacje korporacyjne oferują możliwość generowania stabilnych dochodów dzięki regularnym wypłatom odsetek oraz mogą oferować wyższe zwroty niż obligacje skarbowe. Nie są one jednak pozbawione wad – głównym ryzykiem jest ryzyko kredytowe, czyli możliwość, że emitent nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Obligacje korporacyjne mogą być też mniej płynne niż skarbowe, a wzrost stóp procentowych może prowadzić do spadku wartości rynkowej istniejących obligacji.

Obligacje korporacyjne mogą pomóc w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i zmniejszać ogólne ryzyko poprzez rozłożenie inwestycji na różne sektory i emitentów. Nie wolno jednak zapominać, że nadmierna ekspozycja na jednego emitenta lub sektor może zwiększać ryzyko inwestycyjne, co może prowadzić do strat w przypadku problemów finansowych.

FAQ

Przypisy

 1. https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:ecd6e5b8-5951-4abe-a1ad-2ca0d495100f/obligacje.pdf
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000238
 3. https://www.investopedia.com/terms/c/corporatebond.asp
 4. https://www.nber.org/system/files/chapters/c9226/c9226.pdf
 5. https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2021/4/23/corporate-debt-historical-perspective
 6. https://blog.agchemigroup.eu/corporate-bonds-a-history-of-beneficial-investment/

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją firmę

we współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.