Spis treści

12 czerwca 202315 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 17 października 2023

Struktura organizacji – rodzaje i podział

Struktura organizacji – rodzaje i podział

Każda organizacja ma swoją unikalną strukturę. Zastosowanie konkretnego podziału pracy czy odpowiedzialności zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja rynkowa lub kultura organizacyjna.

Z tego artykułu dowiesz się:

Struktura organizacyjna – definicja

Struktura organizacyjna odnosi się do sposobu, w jaki organizacja, taka jak firma, instytucja czy stowarzyszenie, jest zorganizowana w celu osiągnięcia swoich celów. W praktyce oznacza to zdefiniowanie, jak różne role, odpowiedzialności i relacje są rozmieszczone w organizacji. Struktura organizacyjna wpływa na komunikację, podejmowanie decyzji i efektywność działania.

Struktura organizacji to sposób, w jaki są zorganizowane różne elementy i relacje wewnątrz danej jednostki lub instytucji. Jest to swoista mapa lub układ, który określa hierarchię, podziały i powiązania między różnymi częściami organizacji. Struktura organizacji obejmuje zarówno formalne jak i nieformalne elementy, które wpływają na sposób funkcjonowania organizacji.

Struktura organizacji definicja

Istnieje wiele różnych typów struktur organizacyjnych, a wybór odpowiedniego typu może zależeć od czynników, takich jak wielkość organizacji, jej cele, kultura, rodzaj działalności czy rynek, na którym działa. Dobrze zaprojektowana struktura może pomóc w klarownym zdefiniowaniu ról, odpowiedzialności i relacji, co prowadzi do poprawy komunikacji, efektywności i zdolności do osiągania celów organizacji.

Podstawowe elementy struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna składa się z kilku podstawowych elementów, które wspólnie definiują, w jaki sposób organizacja jest zbudowana i funkcjonuje. Zrozumienie i efektywne zarządzanie nimi pozwala zbudować skuteczną strukturą organizacyjną, która wspiera osiąganie celów firmy lub instytucji. Mowa o elementach takich jak:

  • Podział pracy – odnosi się do podziału zadań i obowiązków na mniejsze jednostki. Poprzez specjalizację, pracownicy mogą skupić się na określonych aspektach pracy, co często prowadzi do większej efektywności.
  • Hierarchia zarządzania – układ pozycji i ról w organizacji w formie drabiny, gdzie na szczycie znajduje się najwyższy poziom zarządzania, a poniżej są kolejne poziomy. Określa, kto ma władzę nad kim i jakie są ścieżki awansu.
  • Centralizacja i decentralizacja – czyli stopień, w którym podejmowanie decyzji jest skoncentrowane na szczycie hierarchii (centralizacja) lub rozproszone pośród niższych poziomów organizacji (decentralizacja).
  • Rozpiętość kontroli — dotyczy liczby podwładnych, którymi bezpośrednio zarządza dany kierownik. Wąska rozpiętość oznacza, że kierownik ma niewielką liczbę podwładnych, podczas gdy w szerokiej kierownik nadzoruje większą liczbę osób.
  • Linie komunikacji – ścieżki, którymi przepływa informacja w organizacji. Określają, kto komunikuje się z kim i w jaki sposób.
  • Departamenty i jednostki organizacyjne – rganizacje często są podzielone na departamenty, zespoły lub jednostki, które skupiają się na określonych zadaniach lub funkcjach.
  • Rola i odpowiedzialności – każda pozycja w organizacji ma określoną rolę i zestaw odpowiedzialności. Opis stanowiska zwykle określa, czego oczekuje się od osoby pełniącej daną rolę.
  • Procedury i Procesy – to standardowe sposoby wykonywania zadań i podejmowania decyzji. Zapewniają spójność i jakość działań organizacji.
  • Kultura Organizacyjna – nie jest to element strukturalny w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Obejmuje wartości, przekonania, normy i zachowania wspólne dla członków organizacji.

Typy struktur organizacyjnych

Struktury organizacyjne można podzielić ze względu na wiele kryteriów, takich jak:

Struktury podstawowe

W tym podziale wyróżnia się cztery typy struktur:

Struktura produktowa

Pracownicy są grupowani według produktów, usług, klientów lub regionów geograficznych. Każda dywizja działa jak odrębna jednostka biznesowa posiadająca własne zasoby i funkcje, takie jak marketing, sprzedaż i produkcja. Jest to powszechne w dużych korporacjach z różnorodnym portfolio.

Struktura produktowa w organizacji

Struktura dywizjonalna umożliwia skupienie się na specyficznych produktach, usługach lub rynkach, co może przynieść korzyści w zakresie rozwoju i doskonalenia specjalistycznej wiedzy. Dywizje działają często jako samodzielne jednostki biznesowe, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

W strukturze dywizjonalnej każda dywizja ponosi odpowiedzialność za swoje wyniki finansowe i operacyjne, co może przyczynić się do większej odpowiedzialności i skuteczności. Dzięki podziałowi na dywizje organizacja może lepiej dostosować się do różnych rynków i specyficznych potrzeb klientów.

W strukturze dywizjonalnej istnieje ryzyko powstania podwójnej struktury, gdzie każda dywizja ma swoje oddzielne funkcje, co może prowadzić do trudności w zarządzaniu. Ze względu na autonomiczność poszczególnych dywizji, może być trudniej utrzymać koordynację między nimi, co może prowadzić do problemów w zakresie wymiany informacji i współpracy.

Może się zdarzyć, że poszczególne dywizje w strukturze dywizjonalnej posiadają powielające się funkcje i zasoby, co może prowadzić do nadmiernych kosztów. Może też występować rywalizacja między różnymi dywizjami, zwłaszcza jeśli są oceniane według różnych mierników sukcesu, co może wpływać na współpracę i cel organizacji.

Struktura zadaniowa

Znana również jako struktura projektowa lub zespołowa to typ struktury organizacyjnej, w której pracownicy są grupowani w zespoły lub jednostki na podstawie konkretnych zadań, projektów lub celów. Struktura zadaniowa jest elastyczna i dostosowuje się do potrzeb konkretnych zadań lub projektów. Zespoły mogą być tworzone i rozwiązywane w zależności od bieżących wymagań. Często składają się z osób o różnych umiejętnościach i specjalizacjach, co umożliwia zintegrowane podejście do realizacji zadań i projektów.

Struktura zadaniowa kładzie nacisk na osiąganie konkretnych wyników i celów. Każdy zespół jest odpowiedzialny za wykonanie określonego zadania, co może sprzyjać efektywności i odpowiedzialności. Sprzyja to twórczemu myśleniu, innowacjom i rozwojowi, ponieważ zespoły skupiają się na konkretnych zadaniach i mają większą swobodę w podejmowaniu decyzji.

Ze względu na częste tworzenie i rozwiązywanie zespołów struktura zadaniowa może być mniej stabilna niż tradycyjne struktury organizacyjne. To może prowadzić do braku wyzwań związanych z budowaniem zgranych zespołów. W strukturze zadaniowej konieczne jest częstsze koordynowanie między różnymi zespołami, co może wiązać się z większymi nakładami czasu i zasobów na komunikację i synchronizację działań.

Struktura zadaniowa może prowadzić do potencjalnych konfliktów między zespołami, zwłaszcza jeśli różne grupy mają odmienne cele lub priorytety. Ze względu na skoncentrowanie się na konkretnych zadaniach, istnieje ryzyko, że organizacja może tracić z oczu całościowe cele i strategiczne priorytety.

Struktura macierzowa

Typ struktury organizacyjnej łączący elementy struktury funkcjonalnej i projektowej. Pracownicy są przypisani do stałych działów, ale jednocześnie mogą być przydzieleni do projektów prowadzonych przez różne zespoły. W wyniku tego mogą mieć więcej niż jednego przełożonego, co oznacza, że podlegają zarówno kierownikowi działu, jak i kierownikowi projektu.

Struktura macierzowa w organizacji

Struktura macierzowa integruje funkcje i projekty, umożliwiając skoordynowane działanie między różnymi specjalistami i jednostkami funkcjonalnymi. To może prowadzić do większej synergii i efektywności. Umożliwia łatwe tworzenie zespołów projektowych w celu rozwiązywania konkretnych zadań. Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do różnych projektów i szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania.

Pracownicy w strukturze macierzowej mogą rozwijać różnorodne umiejętności i doświadczenie, uczestnicząc w różnych projektach i współpracując z różnymi specjalistami. To może sprzyjać rozwojowi kariery i zdobywaniu nowych kompetencji. W strukturze macierzowej pracownicy często mają większą odpowiedzialność i autonomię w zakresie podejmowania decyzji, ponieważ są odpowiedzialni zarówno przed kierownikiem projektu, jak i przed kierownikiem funkcjonalnym.

Struktura macierzowa może być bardziej złożona w zarządzaniu niż tradycyjne struktury. Wymaga ustanowienia skutecznych systemów koordynacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów między różnymi liniami władzy.

Struktura macierzowa niesie ryzyko konfliktów, ponieważ pracownicy mają więcej niż jednego przełożonego i muszą zarządzać różnymi priorytetami i oczekiwaniami. Istnieje ryzyko zamieszania w podziale władzy i odpowiedzialności między kierownikami projektów a kierownikami funkcjonalnymi. Bez jasno określonych reguł i komunikacji, może być trudne ustalenie, kto ma decyzyjność w danej sprawie. Struktura macierzowa może też prowadzić do nadmiernego obciążenia pracowników, którzy pracują nad kilkoma projektami naraz lub mają wielu przełożonych.

Struktura hybrydowa

Łączy elementy różnych struktur, takich jak funkcjonalna, dywizjonalna, lub macierzowa, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności i elastyczności. W strukturze hybrydowej organizacja może, na przykład, grupować pracowników według funkcji w ramach określonych działów, jednocześnie utrzymując oddzielne dywizje oparte na produktach lub rynkach. Ta kombinacja pozwala na dostosowanie struktury do specyficznych potrzeb i celów organizacji, jednocześnie wykorzystując zalety różnych modeli organizacyjnych.

Struktura hybrydowa pozwala na elastyczne dostosowanie się do różnych projektów, obszarów działalności lub rynków, które mogą wymagać różnych podejść i struktur organizacyjnych. Pozwala to skoncentrować się na osiąganiu konkretnych celów i wyników poprzez łączenie różnych funkcji, projektów i zasobów w sposób efektywny i spójny.

Struktura hybrydowa może być bardziej złożona i trudniejsza do zarządzania niż tradycyjne struktury organizacyjne. Wymaga skutecznych mechanizmów komunikacji, koordynacji i rozwiązywania konfliktów między różnymi liniami władzy.

W strukturze hybrydowej istnieje ryzyko zamieszania w podziale władzy i odpowiedzialności między różnymi kierownikami i linią hierarchiczną. Jasne określenie ról, kompetencji i procedur może być kluczowe dla zapewnienia skutecznego zarządzania.

Struktury klasyczne

Struktury klasyczne dzieli się na trzy podtypy:

Struktura liniowa

Najprostszy typ struktury organizacyjnej, w którym każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu kierownikowi. Podział odpowiedzialności jest wyraźny, z jednym głównym kierownikiem na szczycie, a pozostałymi pracownikami lub kierownikami niższego szczebla poniżej w hierarchii. Struktura ta jest często stosowana w małych organizacjach i jest znana ze swojej prostoty oraz jasnych ścieżek komunikacji i podejmowania decyzji.

W strukturze liniowej każdy pracownik ma jasno określonego przełożonego, co ułatwia zrozumienie zależności i odpowiedzialności w ramach organizacji. W małych organizacjach, gdzie zaangażowanych jest mało osób, struktura liniowa może być wydajnym sposobem zarządzania. Pracownicy mają jednoznaczne miejsce w hierarchii i jasno określonego przełożonego, co ułatwia zarządzanie i podporządkowanie.

Długie łańcuchy komunikacji i decyzyjności: W strukturze liniowej informacje i decyzje muszą przechodzić przez długie łańcuchy komunikacji, co może prowadzić do opóźnień i utraty ważnych informacji. Może być też mniej elastyczna w porównaniu do innych struktur, co utrudnia dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

W strukturze liniowej kierownicy na najwyższym poziomie mają dużą liczbę pracowników pod swoim nadzorem, co może prowadzić do nadmiernego obciążenia i trudności w skutecznym zarządzaniu.

Struktura liniowa może utrudniać współpracę między działami, ponieważ każdy dział działa niezależnie, co może prowadzić do braku synergii i trudności w realizacji celów organizacji. Pracownicy mogą mieć ograniczone możliwości rozwoju umiejętności i autonomii, ponieważ większość decyzji podejmowana jest przez kierowników na wyższych szczeblach hierarchii.

Struktura liniowo-sztabowa

Łączy elementy struktury liniowej i specjalistyczne jednostki sztabowe. Nie mają one bezpośredniej władzy decyzyjnej ani kontroli nad pracownikami w linii, ale odgrywają ważną rolę w dostarczaniu wiedzy specjalistycznej, doradztwa i wsparcia. Na przykład dział prawny może działać jako jednostka sztabowa wspierająca menedżerów liniowych w podejmowaniu decyzji związanych ze zgodnością prawną. Jest popularna w większych organizacjach, gdzie istnieje potrzeba równoczesnego zachowania jasnej hierarchii i wykorzystania specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach.

Struktura liniowo-sztabowa zapewnia jasno określone linie władzy i odpowiedzialności, dzięki czemu role i obowiązki są wyraźnie określone. Ta struktura pozwala wyodrębnić funkcje operacyjne (liniowe) odpowiedzialne za codzienną działalność i doradcze (sztabowe) wspierające proces decyzyjny i strategiczny.

Dzięki obecności sztabu organizacja może korzystać z ekspertyzy i wiedzy specjalistów, którzy mogą dostarczać informacje, analizy i rekomendacje, wspierając proces podejmowania decyzji. Struktura liniowo-sztabowa umożliwia lepszą koordynację między działami operacyjnymi i sztabowymi, co sprzyja efektywności działań organizacji.

Struktura liniowo-sztabowa może być mniej elastyczna niż niektóre inne struktury, ponieważ decyzje muszą przechodzić przez hierarchię i szereg zatwierdzeń, co może prowadzić do opóźnień i utraty reaktywności.

W przypadku dominacji władzy przez sztab może wystąpić ryzyko nadmiernego centralizmu i utraty inicjatywy i autonomii na niższych szczeblach organizacji. Ze względu na długą ścieżkę komunikacji i decyzyjności, istnieje ryzyko, że informacje mogą zostać zniekształcone lub utracone w procesie przekazywania ich między działami operacyjnymi a sztabowymi.

Struktura funkcjonalna

Typ struktury organizacyjnej, w której pracownicy są grupowani według specjalności lub obszaru działalności, takiego jak marketing, finanse, produkcja, czy zasoby ludzkie. W tej strukturze każdy dział skupia się na wykonywaniu funkcji, dla których jest specjalistą, a kierownik działu ma wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Przykładem może być dział marketingu, w którym wszyscy pracownicy skupiają się na promowaniu produktów lub usług firmy, podczas gdy dział finansów skupia się na zarządzaniu budżetem i sprawami finansowymi.

Struktura funkcjonalna w organizacji

Struktura funkcjonalna pozwala skoncentrować się na określonych obszarach funkcjonalnych, co sprzyja rozwijaniu specjalistycznych umiejętności i kompetencji w tych obszarach. Dzięki podziałowi pracy na funkcje organizacja może osiągnąć wysoką efektywność i wydajność, ponieważ pracownicy są wyspecjalizowani w określonym obszarze i wykonują powtarzalne zadania.

Struktura funkcjonalna zapewnia jasno określone linie władzy i odpowiedzialności, co ułatwia zarządzanie i podporządkowanie. Kierownictwo ma większą kontrolę nad swoim obszarem funkcjonalnym, co może ułatwić planowanie, monitorowanie i kontrolę działań.

W strukturze funkcjonalnej może występować brak komunikacji i współpracy między działami funkcjonalnymi, co utrudnia wymianę informacji i koordynację działań. Decyzje często muszą być przekazywane na wyższe szczeble zarządzania, co może prowadzić do opóźnień i utraty elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Ze względu na skoncentrowanie na funkcjach, struktura funkcjonalna może skutkować brakiem holistycznego spojrzenia na całość organizacji i utratą perspektywy strategicznej. Każde działanie w strukturze funkcjonalnej jest skupione na swojej specjalizacji, co może prowadzić do izolacji i ograniczonej wymiany wiedzy między działami.

Struktury nowoczesne

Struktury nowoczesne najczęściej dzieli się na:

Struktura fraktalna

W kontekście organizacyjnym odnosi się do struktury, która jest zbudowana w sposób modularny, gdzie każda część (lub moduł) organizacji jest odzwierciedleniem i może działać jako całość. Struktura fraktalna jest inspirowana fraktalami w matematyce i naturze, gdzie fraktal to figura geometryczna, która może być podzielona na części, z których każda jest mniejszą kopią całej figury.

Struktura fraktalna jest skalowalna, co oznacza, że może być zastosowana zarówno na małą, jak i dużą skalę. Może być elastycznie dostosowywana do różnych poziomów organizacji. Promuje autonomię i decentralizację, umożliwiając większą niezależność poszczególnych jednostek w podejmowaniu decyzji i realizacji działań. Jest elastyczna i adaptacyjna do zmieniających się warunków i sytuacji. Może szybko reagować na zmiany i dostosowywać się do nowych wymagań.

Ze względu na złożoność struktury fraktalnej, zarządzanie nią może być trudniejsze i bardziej wymagające niż w tradycyjnych strukturach organizacyjnych. Wymaga efektywnych systemów komunikacji i koordynacji na różnych poziomach. Może także wiązać się z wyższymi kosztami zarządzania i koordynacji, zwłaszcza na większych skalach.

Struktura fraktalna, która promuje autonomię, może prowadzić do dezintegracji i utraty koherencji między różnymi jednostkami. Wymaga silnych mechanizmów integracyjnych i współpracy. Może ona też nie mieć wyraźnej hierarchii, co może prowadzić do niejasnych linii władzy i odpowiedzialności. To może utrudniać zarządzanie i podejmowanie decyzji.

Struktura procesowa

W tej strukturze nacisk kładzie się na procesy biznesowe i przepływ pracy, a nie na hierarchię czy specjalizację funkcjonalną. Zespoły i jednostki są zorganizowane wokół kluczowych procesów biznesowych, które są niezbędne do wytworzenia produktów lub usług. Przykłady procesów biznesowych mogą obejmować zarządzanie zamówieniami, rozwój produktu, obsługę klienta, czy logistykę.

Struktura procesowa w organizacji

Struktura procesowa umożliwia organizacji skoncentrowanie się na kluczowych procesach biznesowych. Skupia się na sekwencji działań, które przekształcają wejście w wyjście, co sprzyja efektywności i doskonaleniu procesów. Poszczególne działy są skoncentrowane na realizacji swoich zadań w ramach procesów, co sprzyja integracji i lepszemu wykorzystaniu zasobów.

Struktura procesowa jest silnie zorientowana na klienta. Procesy są projektowane w taki sposób, aby skupiać się na dostarczaniu wartości klientom, co może przyczynić się do poprawy obsługi klienta i zwiększenia satysfakcji klientów. Może być szybko modyfikowana i skalowana, aby sprostać nowym wyzwaniom.

W strukturze procesowej odpowiedzialność za realizację procesów może być rozproszona pomiędzy różne działy i pracowników, co może prowadzić do niejasności w zakresie odpowiedzialności i utrudniać monitorowanie efektywności. Wymaga też silnych mechanizmów koordynacji między różnymi działami i funkcjami, aby zapewnić płynne przepływy pracy i integrację procesów. Brak skutecznej koordynacji może prowadzić do opóźnień i problemów w działaniu.

Wprowadzenie struktury procesowej wymaga szczegółowej analizy i modelowania procesów. Może to być czasochłonne i wymagać zaangażowania ekspertów do zdefiniowania optymalnych procesów. Przejście może być trudne i wymagać zmian w kulturze organizacyjnej, procesach decyzyjnych i sposobie zarządzania. Wymaga skutecznego zarządzania zmianą i zaangażowania pracowników.

Struktura sieciowa

Typ struktury organizacyjnej, w którym firma polega na sieci relacji zewnętrznych i współpracy z innymi organizacjami, dostawcami lub niezależnymi kontrahentami, zamiast na tradycyjnej hierarchii wewnętrznej. W strukturze sieciowej organizacja skupia się na swoich kluczowych kompetencjach i zwykle zleca lub wykorzystuje zewnętrzne zasoby do wykonywania innych funkcji.

Struktura sieciowa jest elastyczna i może łatwo dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, potrzeb i wymagań. Może reagować na nowe wyzwania i szybko tworzyć partnerstwa i relacje. Może także sprzyjać tworzeniu synergii, wymianie wiedzy i umiejętności oraz wspólnemu osiąganiu celów.

Struktura sieciowa umożliwia organizacji dostęp do różnorodnych zasobów, takich jak ekspertyza, technologie, finanse czy rynek. Poprzez partnerstwa i relacje, organizacja może skorzystać z wiedzy i umiejętności innych podmiotów. Dzięki różnorodności i otwartości na współpracę struktura sieciowa może sprzyjać innowacyjności i kreatywności.

Zarządzanie strukturą sieciową może być bardziej złożone i wymagające niż zarządzanie w tradycyjnych strukturach organizacyjnych. Wymaga efektywnych mechanizmów koordynacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów między różnymi podmiotami. Kontrolowanie i monitorowanie działań i wyników może być trudniejsze ze względu na zdecentralizowaną naturę i autonomię partnerów.

W strukturze sieciowej różne podmioty mogą mieć odmienne cele, priorytety i interesy, co może prowadzić do konfliktów i trudności w zarządzaniu wspólnymi działaniami. Istnieje także ryzyko utraty kontroli nad ważnymi informacjami, które mogą być dzielone między różnymi podmiotami. Wymaga to zaufania i skutecznych mechanizmów zarządzania wiedzą.

Struktura wirtualna

Znana również jako organizacja wirtualna jest modelem organizacyjnym, w którym firma składa się z sieci lub grupy niezależnych podmiotów, które współpracują i działać jako jedna organizacja, chociaż formalnie są niezależne. Poszczególne jednostki mogą być różnymi firmami, kontrahentami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi. Współpracują ze sobą na zasadzie współdzielenia zasobów, wiedzy i kompetencji w celu realizacji wspólnych celów. Nie ma tradycyjnej hierarchii zarządzania ani centralnej jednostki kontrolującej wszystkie aspekty działalności.

Struktura wirtualna umożliwia organizacji dostęp do talentów na całym świecie. Pracownicy mogą pracować zdalnie, co pozwala na pozyskanie najlepszych specjalistów niezależnie od lokalizacji geograficznej.

Struktura wirtualna zapewnia elastyczność i mobilność pracowników. Praca zdalna może przynieść korzyści finansowe, takie jak ograniczenie kosztów związanych z wynajmem biur, utrzymaniem infrastruktury czy podróżami służbowymi. Może także sprzyjać zwiększeniu produktywności i efektywności pracowników poprzez eliminację konieczności dojazdu, ograniczenie przestojów i większą swobodę pracy w dogodnym dla siebie środowisku.

Brak fizycznego kontaktu i ograniczona interakcja między pracownikami zdalnymi może utrudnić komunikację i wymianę informacji. Wymaga efektywnych narzędzi i strategii komunikacji wirtualnej. Praca zdalna wymaga także odpowiedniego zaplecza technologicznego i infrastruktury, takiej jak szybki internet, narzędzia do komunikacji online i współdzielenia dokumentów.

Zarządzanie zdalnymi zespołami może być trudniejsze niż w przypadku tradycyjnych struktur organizacyjnych. Wymaga umiejętności skutecznego zarządzania na odległość, motywowania pracowników i zapewnienia koordynacji działań. Trzeba też pamiętać, że praca zdalna może prowadzić do ograniczonej więzi i poczucia przynależności do organizacji.

Liczba szczebli zarządzania

W tym wypadku rozróżnia się dwa typy struktur. Jest to często przyjmowane kryterium podziału struktur organizacyjnych.

Struktura płaska

Znana również jako struktura pozioma to typ struktury organizacyjnej, w której ogranicza się liczbę poziomów hierarchii zarządzania. Decyzje są podejmowane na niższych poziomach organizacji, a komunikacja jest bezpośrednia i otwarta, eliminując długie łańcuchy komunikacyjne.

W strukturze płaskiej, ze względu na ograniczoną liczbę poziomów hierarchii, komunikacja i podejmowanie decyzji mogą być szybsze i bardziej efektywne. Pracownicy mają bezpośredni dostęp do decydentów, co przyspiesza przepływ informacji i proces podejmowania decyzji. To może przyczynić się do większego zaangażowania, motywacji i kreatywności w pracy.

Struktura płaska jest bardziej elastyczna i może łatwiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb organizacji. Dzięki ograniczonej biurokracji organizacja może być bardziej reaktywna i szybko dostosować się do nowych wyzwań. To sprzyja lepszej współpracy, wymianie informacji i rozwiązywaniu problemów między różnymi jednostkami.

W strukturze płaskiej brak wyraźnej hierarchii może prowadzić do niejasności w zakresie linii władzy, odpowiedzialności i podporządkowania. To może powodować problemy w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Liderzy mają większą liczbę podwładnych i większe obciążenie odpowiedzialnościami, więc mogą napotykać trudności w efektywnym zarządzaniu i utrzymaniu jakości relacji z pracownikami.

Brak wyraźnej hierarchii i ograniczonej kontroli może prowadzić do chaosu i dezorganizacji w strukturze płaskiej. Wymaga to silnego systemu komunikacji, koordynacji i zarządzania, aby zapewnić porządek i efektywność. W strukturze płaskiej, gdzie odpowiedzialność i władza są rozproszone, może występować większe ryzyko konfliktów, zwłaszcza gdy dochodzi do sprzeczności w interesach, priorytetach i decyzjach.

Struktura smukła

Wyróżnia się dużą liczbą szczebli zarządzania i silną hierarchizacją. Jest to jeden z standardowych modeli organizacji przedsiębiorstwa, w którym pracownicy podzieleni są na poszczególne, ułożone hierarchicznie szczeble. Na górze znajduje się CEO lub właściciel firmy, pod nim są menedżerowie, następnie kierownicy, a na samym dole pracownicy.

Struktura smukła zapewnia wyraźne linie władzy i odpowiedzialności, co ułatwia zarządzanie i podporządkowanie w organizacji. Każdy pracownik ma określone miejsce w hierarchii i wie, do kogo się zwrócić w razie potrzeby. Kierownictwo z kolei ma większą kontrolę oraz nadzór nad działaniami i procesami organizacji. To umożliwia lepsze monitorowanie wydajności, jakości i zgodności z celami organizacyjnymi.

W strukturze smukłej role, obowiązki i procedury są jasno określone, co przyczynia się do większej klarowności i przewidywalności w organizacji. Pracownicy wiedzą, czego oczekuje się od nich i jakie są zasady działania. Znają także ścieżki kariery, co daje im możliwość awansu na wyższe stanowiska oraz rozwinięcia swoich umiejętności i kompetencji.

Struktura smukła może być mniej elastyczna niż inne struktury organizacyjne. Decyzje i zmiany muszą przechodzić przez szereg zatwierdzeń, co może prowadzić do opóźnień i utraty reaktywności na zmieniające się warunki rynkowe. Także komunikacja często przechodzi przez szereg poziomów hierarchii, co może prowadzić do zniekształceń informacji, opóźnień i utraty istotnych informacji.

W strukturze smukłej może występować nadmierna biurokracja, która wiąże się z wieloma procedurami, zatwierdzeniami i formalnościami. To może prowadzić do utraty efektywności i frustracji pracowników. Może sprzyjać powstawaniu konfliktów między różnymi szczeblami hierarchii i ograniczać inicjatywę i motywację pracowników. Brak uczestnictwa w podejmowaniu decyzji może prowadzić do poczucia braku kontroli i zaangażowania.

Struktura organizacyjna w Twojej firmie

Struktury organizacyjne odgrywają istotną rolę w organizacjach, kształtując sposób, w jaki praca jest organizowana, władza jest rozdzielana i decyzje są podejmowane. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ukształtowanie struktur organizacyjnych, takich jak wielkość organizacji, rodzaj działalności, cele, strategie, kultura organizacyjna i środowisko zewnętrzne.

Mimo że struktury organizacyjne mają wiele korzyści, mogą również napotykać pewne ograniczenia. Jednym z ograniczeń jest ryzyko powstawania biurokracji, szczególnie w tradycyjnych strukturach hierarchicznych. Zbyt skomplikowane lub sztywne struktury mogą utrudniać komunikację, koordynację i podejmowanie decyzji. Ponadto nieodpowiednio dobrana struktura może utrudniać adaptację do zmian w otoczeniu biznesowym.

Ważne jest, aby organizacje regularnie oceniały swoje struktury i dostosowywały je w celu zapewnienia efektywności i efektywności. Elastyczność i zdolność do zmiany struktury w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe są kluczowe dla sukcesu organizacji. W zależności od potrzeb i celów, organizacje mogą również eksperymentować z różnymi hybrydowymi lub nowatorskimi strukturami, aby dostosować się do dynamicznego otoczenia biznesowego.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.