Spis treści

21 czerwca 20237 min.
Natalia Jaros
Natalia Jaros
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Psychografia – co to jest i jak wykorzystać w marketingu

Psychografia – co to jest i jak wykorzystać w marketingu

Zastanawiasz się nad tym, dlaczego niektóre kampanie marketingowe są tak bardzo przekonujące? Co sprawia, że wybrane przekazy wydaja się czytać nam w myślach? Klucz do sukcesu tkwi w tym przypadku m.in. w umiejętnym wykorzystaniu psychografii. Z tego artykułu dowiesz się:

Psychografia – definicja

Psychografia to metoda badawcza, służąca do identyfikacji i analizy psychologicznych atrybutów i cech osobowości jednostek lub grup społecznych. Psychografia bada takie aspekty, jak wartości, przekonania, zainteresowania, styl życia, postawy oraz zachowania.

Psychografia, a demografia

Psychografia i demografia to terminy, używane w kontekście badań rynkowych. Obydwa pojęcia są pomocne w zrozumieniu grupy docelowej, jednak skupiają się na różnych jej aspektach.

Demografia koncentruje się na konkretnych, zazwyczaj mierzalnych cechach, takich jak pochodzenie, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód, zarobki czy stan cywilny. Dane te można stosunkowo łatwo pozyskać oraz szybko skategoryzować. Demografia daje ogólny obraz grupy docelowej i często stanowi punktem wyjścia do dalszych badań.

Psychografia bada natomiast bardziej złożone aspekty, takie jak cechy osobowości, wartości, przekonania, postawy, zainteresowania, styl życia, motywacje czy cele. Dane psychograficzne trudniej jest zebrać. Ponadto, wymagają one zastosowania bardziej zaawansowanych metod badawczych, takich jak ankiety czy wywiady.

Demografia może dać Ci odpowiedź na pytanie o to, kto jest Twoim klientem. Dzięki psychografii zyskasz natomiast uzasadnienie tego, dlaczego Twój konsument podejmuje pewne decyzje, czemu jest on zainteresowany danymi produktami lub usługami i z jakiego powodu reaguje na określone przekazy marketingowe.

Profil psychograficzny – definicja

Profil psychograficzny to inaczej zestaw informacji, dotyczących danej jednostki lub grupy. Informacje te obejmują różne atrybuty psychologiczne oraz cechy osobowości. Tworząc profil psychograficzny, możesz zrozumieć, co motywuje daną osobę lub grupę, jakie są jej wartości, zainteresowania, preferencje, styl życia, postawy i inne cechy, od których zleży jej zachowanie i decyzje (w tym decyzje zakupowe).

Elementy profilu psychograficznego

W skład profilu psychograficznego wchodzą zazwyczaj:

 • Wartości i przekonania – system wartości, przekonań moralnych, politycznych, religijnych, etycznych i społecznych. Wartości i przekonania konsumentów wpływają na ich wybory, preferencje i postawy.
 • Zainteresowania – aktywności, hobby i zagadnienia, które są interesujące dla danej jednostki lub grupy. Warunkują one sposób spędzania wolnego czasu, a także preferencje konsumenckie oraz decyzje zakupowe.
 • Styl życia – codzienne zwyczaje jednostki lub grupy. Styl życia obejmować może takie aspekty, jak aktywność fizyczna, dieta, miejsce zamieszkania, relacje społeczne czy częstotliwość korzystania z mediów społecznościowych.
 • Osobowość i preferencje – unikalne cechy charakteru, postawy i preferowane sposoby interakcji z otoczeniem. Wpływają one m.in. na sposób, w jaki konsumenci odbierają i reagują na komunikację marketingową oraz na to, jak podejmują oni decyzje zakupowe.
 • Motywacje i cele – wewnętrzne aspiracje, które kierują działaniami jednostki. Mogą obejmować one pragnienie sukcesu, chęć poszukiwania przygód, potrzebę bezpieczeństwa czy dążenie do samorealizacji.

Metody zbierania danych psychograficznych

Istnieje kilka metod, umożliwiających zbieranie danych psychograficznych. Do najbardziej sprawdzonych z nich należą:

 • Ankiety i kwestionariusze – mogą być przeprowadzane w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Zwykle zawierają pytania, dotyczące wartości, zainteresowań, stylu życia czy preferencji.
 • Wywiady (indywidualne lub grupowe) – poprzez interakcję z respondentami pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu psychograficznych atrybutów wybranej grupy. Wywiady mogą być przeprowadzane online, osobiście lub telefonicznie.
 • Obserwacja zachowań – może dostarczyć cennych wskazówek, dotyczących preferencji, zainteresowań i stylu życia danej jednostki lub grupy.
 • Analiza danych zewnętrznych (np. dane demograficzne, dane zakupowe czy dane, dotyczące preferencji konsumenckich) – dzięki analizie pozyskać można informacje o psychograficznych atrybutach grupy docelowej. Dane zewnętrzne gromadzone są zwykle przez instytucje statystyczne, agencje badawcze lub dostawców danych.
 • Monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych – opiera się m.in. na analizie polubień, komentarzy czy udostępnień, dzięki czemu daje informacje na temat zainteresowań grupy lub jednostki, jej preferencji oraz ulubionych marek.

Zbierając dane psychograficzne, pamiętaj o tym, że warto wykorzystywać kilka metod jednocześnie. Wówczas uzyskasz najbardziej kompletny obraz danej jednostki lub grupy. Podczas gromadzenia i analizowania danych psychograficznych, nie zapominaj także o odpowiednich zabezpieczeniach i respektowaniu prywatności swoich respondentów. W swoich działaniach, zwróć zatem szczególną uwagę na takie elementy, jak:

 • Informowanie i zgody – przed zbieraniem danych, informuj respondentów o swoich celach oraz o tym, w jaki sposób wykorzystasz pozyskane dane. Poproś o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. z RODO).
 • Minimalizacja danych – zbieraj tylko te dane, które są Ci naprawdę potrzebne. Unikaj przy tym nadmiernego gromadzenia nieistotnych informacji.
 • Bezpieczeństwo danych – zastosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie. Dzięki temu uchronisz dane przed ich naruszeniem, utratą czy nieuprawnionym dostępem. Regularnie przeprowadzaj także audyty bezpieczeństwa.
 • Ograniczenie udostępniania – ogranicz udostępnianie danych psychograficznych osobom trzecim. Jeśli dzielenie się danymi jest konieczne do osiągnięcia celów biznesowych, upewnij się, że osoby trzecie przestrzegają odpowiednich standardów ochrony danych.
 • Prawo do usunięcia – daj swoim respondentom możliwość wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z którym respondenci mogą poprosić o usunięcie swoich danych z bazy.

Psychografia w marketingu – znaczenie

Wykorzystanie psychografii w działaniach marketingowych może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, możliwa będzie bardziej precyzyjna segmentacja rynku. Dzięki temu zyskasz szansę na dostosowanie swojej komunikacji i oferty do konkretnych grup odbiorców. Zrozumienie psychograficznych cech odbiorców pozwoli Ci także na tworzenie spersonalizowanych i angażujących treści, które będą odpowiadać na indywidualne potrzeby i zainteresowania Twojej grupy docelowej. Rozumienie klientów to również szansa na budowanie wartościowych i autentycznych relacji, które w przyszłości bez wątpienia przełożą się na ich lojalność.

Znajomość preferencji i zachowań klientów umożliwia również bardziej efektywne wykorzystanie budżetu marketingowego. Swoje komunikaty możesz kierować bowiem do tych osób, które są najbardziej zainteresowane danym produktem lub usługą, w związku z czym z największym prawdopodobieństwem wejdą w określone interakcje z Twoją marką. Komunikacji marketingowa, dostosowana do psychograficznych cech odbiorców, pozwala zatem na skuteczne przekonywanie potencjalnych klientów do podjęcia pożądanych działań, takich jak zapis do newslettera czy finalnie – zakup produktu.

Wdrażanie psychografii do strategii marketingowej

Wiedząc, jak duże znaczenie ma psychografia w marketingu. możesz przystąpić do jej wdrażania. Tworząc lub modyfikując swoją strategię, uwzględnij takie działania, jak:

Określenie celów

Cele stanowią podstawę, na której opierać będziesz wszystkie swoje kolejne działania. Pomocny w ich zdefiniowaniu będzie m.in. model SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dzięki któremu Twoje cele będą specyficzne, mierzalne, osiągalne, relewantne i ograniczone czasowo. Definiując cele, zastanów się także nad tym, jakie zasoby będą Ci potrzebne do ich osiągnięcia. Może być to czas, budżet, narzędzia analityczne czy zespół, odpowiedzialny za wdrożenie danej strategii.

Zbieranie danych

Na początku zastanów się, jakie dane psychograficzne będą najbardziej wartościowe w kontekście wyznaczonych celów. Następnie, wybierz odpowiednie metody ich zbierania. Korzystając z ankiet lub wywiadów, pamiętaj o tym, aby poświęcić czas na staranne zaprojektowanie narzędzi badawczych. Zadbaj o to, aby sformułowane pytania były jasne, precyzyjne i skoncentrowane na pozyskaniu niezbędnych Ci informacji. Zbierz tyle odpowiedzi, dzięki którym stworzysz najbardziej reprezentatywne i wiarygodne wyniki.

Po zebraniu danych, zweryfikuj ich jakość. Sprawdź czy informacje są kompletne i nie zawierają błędów. Nie zapominaj o tym, aby dokumentować cały proces zbierania danych, w tym metody, narzędzia oraz ewentualne problemy – będzie to cenna wskazówka na przyszłość.

Analiza i segmentacja

Przeanalizuj zebrane dane. Zidentyfikuj wybijające się wzorce, trendy oraz charakterystyczne cechy Twoich odbiorców. Zastanów się, jakie cechy psychograficzne będą najbardziej przydatne podczas segmentacji Twojej grupy docelowej. Mogą to być wartości, zainteresowania, postawy czy motywacje.

Na podstawie wybranych kryteriów, podziel swoją grupę docelową na segmenty. Każdy z nich powinien składać się z osób, charakteryzujących się podobnymi cechami psychograficznymi. Dla każdego z segmentów stwórz szczegółowy profil psychograficzny. Wyodrębnij istotne cechy psychograficzne, demograficzne oraz inne istotne informacje, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu potrzeby i preferencji każdego segmentu.

Spersonalizowana komunikacja

Informacje, pozyskane dzięki analizie i segmentacji, pomogą Ci zrozumieć, jakie są preferencje, wartości i motywacje Twoich konsumentów. Korzystając z tych danych, możesz określić, jakie treści i kanały komunikacji będą najbardziej atrakcyjne dla wybranych segmentów grupy docelowej lub dla konkretnych klientów indywidualnych.

Bazując na posiadanych informacjach, twórz takie treści, które będą odpowiadać na specyficzne potrzeby i zainteresowania Twojej grupy docelowej. Dostosuj ton, styl, ofertę, a nawet elementy wizualne do oczekiwań i upodobań swoich odbiorców. Następnie, wybierz te kanały komunikacji, które pozwolą Ci na skuteczne dotarcie do konkretnego segmentu grupy docelowej. Przykładowo, młodsi klienci będą preferować media społecznościowe, podczas gdy starsi komunikację za pośrednictwem e-mail marketingu.

Personalizowane kampanie marketingowe

Wykorzystując zebrane dane psychograficzne, zaprojektuj swoją ofertę produktową lub usługową tak, aby była ona atrakcyjna dla wybranych segmentów grupy docelowej. Pamiętaj o tym, że oferta powinna pozostawać w zgodzie z wartościami, preferencjami i potrzebami określonych grup konsumentów.

Przed rozpoczęciem kampanii, ustal, które wskaźniki posłużą Ci do mierzenia jej skuteczności. Może to być m.in. zwrot z inwestycji (ROI), współczynnik konwersji, zaangażowanie użytkowników czy liczba wygenerowanych leadów sprzedażowych. Następnie określ budżet kampanii i upewnij się, że posiadasz zasoby, które pozwolą Ci na jej przeprowadzenie. Weź pod uwagę różne koszty, takie jak reklama, narzędzia marketingowe, tworzenie treści czy analiza danych.

Po zaplanowaniu wszystkich elementów kampanii, rozpocznij jej efektywne wdrażanie. Zadbaj o to, aby Twoje działania docierały do konkretnych segmentów grupy docelowej – dzięki temu zwiększysz skuteczność prowadzonej kampanii marketingowej.

Mierzenie skuteczności i optymalizacja

Pamiętaj o tym, aby zbierać dane i analizować je w kontekście ustalonych KPIs. Trzymaj rękę na pulsie i weryfikuj to, czy osiągasz zamierzone cele. Monitoruj, które działania są skuteczne, a jakie obszary wymagają poprawy. Wykorzystuj wnioski i stale optymalizuj swoją strategię marketingową. Dostosowywuj kanały komunikacji do potrzeb swoich odbiorców, dbaj o wysoką jakość dostarczanych im treści oraz weryfikuj efektywność stworzonej oferty,

Jeśli nie masz pewności co do tego, które podejście będzie najbardziej skuteczne, możesz sięgnąć po testy A/B. Sprawdzaj różne wersje elementów kampanii (np. format treści czy układ strony) i przekonaj się, które rozwiązanie działa najlepiej dla wybranego segmentu grupy docelowej.Pamiętaj o tym, aby stale śledzić skuteczność swoich działach – w świecie marketingu to klucz do długotrwałego sukcesu!

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Natalia Jaros
Natalia Jaros
Content Manager

W morzu słów gubić się nie pozwalam. Jako copywriterka tworzę teksty, które biją na głowę wszystkie wymagania, a jako content manger pracuję z fantastycznym zespołem kreatywnych słowotwórców. Dbam nie tylko o to, żeby treści były napisane zgodnie z gramatyką, lecz przede wszystkim inspiruję i prowadzę naszych copywriterów do rozwijania swoich umiejętności twórczych, dzięki czemu treści przez nich tworzone nie tylko przyciągają uwagę, lecz także budują trwałe relacje z odbiorcami.

zobacz artykuły
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.