Spis treści

09 sierpnia 202311 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 28 sierpnia 2023

Odrzucenie reklamacji – kiedy sprzedawca ma taką możliwość?

Odrzucenie reklamacji – kiedy sprzedawca ma taką możliwość?

Czasami zdarza się, że kupujący składa reklamacją towaru. Istnieją jednak sytuacje, w których sprzedawca ma możliwość odrzucenia reklamacji. Trzeba jednak pamiętać, żeby robić to w odpowiedni sposób, ponieważ wpływa to na relacje z klientem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Reklamacja – definicja

Reklamacja to proces zgłaszania niezadowolenia z produktu lub usługi, zwykle w związku z niezgodnością towaru z umową, uszkodzeniem lub inną wadą. W Polsce prawo do zgłaszania reklamacji regulowane jest głównie przez Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, jeśli towar jest niezgodny z umową, konsument ma prawo zgłosić reklamację. Art. 556 i następne Kodeksu cywilnego regulują odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W sytuacji, gdy wykryta zostaje wada towaru, konsument może:

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • obniżyć cenę,
  • odstąpić od umowy, jeśli wada jest istotna.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeśli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, oznacza to, że uznał reklamację za zasadną. Co ważne – sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji, ale nie musi rozpatrywać jej pozytywnie.

Reklamacja różni się od gwarancji, która jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy i może być regulowana odrębnymi zasadami. Reklamacja dotyczy natomiast praw konsumenckich, które są zapisane w prawie i nie mogą być przez sprzedawcę wyłączone czy ograniczone.

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja i rękojmia to dwa mechanizmy prawne obecne w polskim systemie prawa, mające na celu ochronę konsumenta w przypadku wystąpienia wad w kupionym towarze, ale różnią się pod wieloma względami.

Rękojmia, regulowana przez art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, jest prawem statutowym, automatycznie przysługującym kupującemu, jeżeli towar okazuje się wadliwy. Obejmuje ona okres 2 lat od daty zakupu (może być skrócona do roku w przypadku rzeczy używanych) i daje kupującemu prawo do żądania naprawy wady, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Odpowiedzialność w ramach rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne rzeczy.

Z kolei gwarancja to zobowiązanie dobrowolne, które może być oferowane przez sprzedawcę lub producenta. Jej warunki, zakres i sposób realizacji są określone w dokumencie gwarancyjnym, a okres gwarancji zależy od tego, co ustalili gwarant i kupujący. Odpowiedzialność w ramach gwarancji ogranicza się zazwyczaj do wad fizycznych, a roszczenia są zwykle ograniczone do naprawy lub wymiany towaru.

Rękojmia jest prawem automatycznym i ma szerszy zakres, podczas gdy gwarancja jest dobrowolna i może mieć różne warunki zależne od umowy gwarancyjnej. Zarówno rękojmia, jak i gwarancja umożliwiają naprawę lub wymianę wadliwego towaru, ale rękojmia daje także prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Podstawy reklamacji

Reklamacja w polskim prawie może być złożona na podstawie rękojmi (lub gwarancji) za wady fizyczne lub prawne. Są to dwa różne typy wad, które mogą wystąpić w zakupionym produkcie, i które są uwzględnione w polskim prawie cywilnym:

  • Wada fizyczna odnosi się do wszelkich defektów materialnych lub technicznych produktu. Jest to na przykład sytuacja, gdy produkt jest uszkodzony, nie działa zgodnie z przeznaczeniem, brakuje w nim pewnych części, lub nie spełnia innych obiektywnych standardów jakości. Może być także niewidoczna w chwili zakupu, ale ujawnić się później w trakcie użytkowania produktu. Jeśli zostanie stwierdzona, kupujący może zgłosić reklamację na podstawie rękojmi.
  • Wada prawna występuje, gdy produkt jest obciążony prawami osób trzecich, na przykład jeśli na rzecz sprzedaną nałożony jest jakiś zastaw lub jest przedmiotem sporu sądowego. Może także polegać na tym, że rzecz sprzedana nie może być przedmiotem umowy z powodu przepisów prawa (na przykład jest towar nielegalny). Wady prawne odnoszą się do sytuacji prawnej produktu, a nie do jego fizycznego stanu czy funkcjonowania.

Oba typy wad są uwzględnione w polskim prawie cywilnym, a kupujący może zgłosić reklamację na podstawie rękojmi, jeśli stwierdzi którąkolwiek z nich w zakupionym produkcie. W przypadku stwierdzenia wady, kupujący może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Powody odrzucenia reklamacji

Reklamacja może być odrzucona z różnych powodów. Warto zauważyć, że odrzucenie reklamacji przez sprzedawcę nie kończy procesu. Kupujący może nadal próbować rozwiązać problem na drodze negocjacji lub ewentualnie zwrócić się do odpowiednich organów państwowych, takich jak Rzecznik Praw Konsumenta, lub złożyć sprawę do sądu. Oto niektóre z powodów odrzucenia reklamacji, które mogą mieć zastosowanie w kontekście polskiego prawa:

Brak dowodu zakupu

Brak dowodu zakupu, takiego jak paragon czy faktura, może stanowić istotny problem podczas procesu reklamacyjnego. Dowód zakupu służy jako oficjalne potwierdzenie, że transakcja miała miejsce. Umożliwia zidentyfikowanie konkretnej transakcji, daty zakupu, zakupionego produktu oraz ceny. Bez niego może być trudno udowodnić, że zakup faktycznie miał miejsce u danego sprzedawcy.

W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą wymagać określonego dowodu zakupu, aby proces reklamacyjny mógł zostać przeprowadzony. Sprzedawca może mieć obowiązek zweryfikowania dowodu zakupu, zanim uwzględni reklamację.

Warto zauważyć, że niektórzy sprzedawcy mogą mieć elastyczne polityki i mogą rozpatrzyć reklamację nawet bez formalnego dowodu zakupu, na przykład jeśli są w stanie zweryfikować transakcję w inny sposób (np. poprzez historię transakcji na koncie klienta). Jako dowód zakupu mogą służyć także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, faktura VAT, wyciąg z konta bankowego, a nawet świadek.

Brak wady

Sytuacja, w której sprzedawca stwierdza, że produkt nie ma wady, o której mówi reklamacja, może prowadzić do skomplikowanej i często kontrowersyjnej sytuacji. Jeżeli sprzedawca po przeprowadzeniu własnej oceny stwierdzi, że produkt nie ma zgłoszonej wady, może odrzucić reklamację.

W niektórych przypadkach, jeśli kupujący nie zgadza się z oceną sprzedawcy, może zwrócić się o opinie niezależnego eksperta. Może on dokładnie zbadać produkt i stwierdzić, czy zgłoszona wada faktycznie istnieje. Opinia eksperta może stanowić istotny dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jeżeli opinia eksperta potwierdzi wadę, a sprzedawca nadal odmawia jej uznania, kupujący może zdecydować się na podjęcie dalszych działań, takich jak mediacja, arbitraż lub nawet postępowanie sądowe. W praktyce wiele spraw może być rozwiązanych bez konieczności angażowania ekspertów lub sądów. Dobra komunikacja i chęć do rozwiązania problemu ze strony obu stron może prowadzić do kompromisu i zadowalającego rozwiązania.

Moment powstania wady

Moment powstania wady w produkcie może mieć istotne znaczenie w procesie reklamacyjnym i stanowić podstawę do odrzucenia reklamacji. Odpowiedzialność za wady, które powstały przed przekazaniem rzeczy precyzuje artykuł 556 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna ujawniła się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli chodzi o nieruchomości, termin ten wynosi pięć lat.

Jeżeli wada powstała po przekazaniu rzeczy kupującemu, zwykle nie podlega ona odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Oznacza to, że reklamacja może zostać odrzucona, jeśli sprzedawca może wykazać, że wada powstała po tym, jak produkt został przekazany kupującemu.

Stwierdzenie, kiedy wada powstała, może wymagać dokładnej analizy i ekspertyzy. Mogą pojawić się różnice zdań między kupującym a sprzedawcą co do momentu powstania wady, a czasem może być konieczne zwrócenie się o opinie niezależnego eksperta. Istnieją pewne wyjątki, na przykład jeśli sprzedawca zobowiązał się do zapewnienia, że rzecz będzie się nadawała do określonego użytku przez określony czas, lub jeśli wada wynika z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy.

Nieistotna wada

Nieistotność wady może stanowić powód do odrzucenia reklamacji w świetle polskiego Kodeksu cywilnego. Nie każda wada jest istotna i nie każda wada uprawnia kupującego do zgłaszania reklamacji. Wada jest nieistotna, jeśli nie narusza w znaczący sposób wartości ani użytkowości rzeczy, i nie wpływa w sposób istotny na możliwość korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem. Oznacza to, że sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawienia wady, wymiany towaru ani obniżenia ceny.

Zasada nieistotności wady może mieć zastosowanie zarówno w transakcjach konsumenckich, jak i między przedsiębiorcami. Jednak w przypadku umów konsumenckich ochrona konsumentów może być silniejsza, a interpretacja tego, co stanowi nieistotną wadę, może być bardziej restrykcyjna. Oczywiście, co stanowi nieistotną wadę, może być przedmiotem sporu między kupującym a sprzedawcą. W takich przypadkach interpretacja może wymagać zastosowania zasad i praktyk prawa cywilnego oraz, w niektórych sytuacjach, opinii ekspertów.

Nieprzestrzeganie procedur reklamacji

Nieprzestrzeganie procedur zgłaszania reklamacji to ważny aspekt, który może prowadzić do odrzucenia reklamacji. Sprzedawca może określić konkretne procedury dotyczące zgłaszania reklamacji. Mogą one obejmować szczegółowe formularze, terminy zgłaszania, wymagania dotyczące dowodów zakupu oraz inne kroki, które kupujący musi podjąć, aby zgłosić reklamację. Jeśli kupujący nie przestrzega tych procedur, może to prowadzić do odrzucenia reklamacji.

Ważne jest, aby procedury reklamacji były jasne i zrozumiałe dla kupującego. Niejasne lub skomplikowane procedury mogą prowadzić do sporów i mogą być interpretowane na niekorzyść sprzedawcy w przypadku postępowania sądowego. W przypadku transakcji konsumenckich istnieją pewne minimalne standardy i przepisy, które sprzedawca musi przestrzegać. Obejmują one przede wszystkim jasność i uczciwość procedur. Sprzedawca nie może stosować procedur, które są nieuczciwe lub nadmiernie skomplikowane, w celu zniechęcenia kupujących do zgłaszania reklamacji.

Jeśli kupujący nie zgadza się z odrzuceniem reklamacji z powodu nieprzestrzegania procedur, może być konieczne zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż, a w skrajnych przypadkach – postępowanie sądowe. W przypadku umów między przedsiębiorcami, procedury reklamacji mogą być bardziej rygorystyczne, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do szybszego odrzucenia reklamacji.

Niewłaściwe zastosowanie towaru

Niewłaściwe zastosowanie towaru oznacza, że kupujący używał produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi, wytycznymi producenta lub ogólnie przyjętymi standardami branżowymi. Ta zasada może mieć zastosowanie zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami, jak i w relacjach konsumenckich. Jeśli sprzedawca otrzymuje reklamację dotyczącą wady produktu, może zlecić przeprowadzenie analizy, aby ustalić, czy wada wynikła z niewłaściwego zastosowania. Może to wymagać ekspertyzy technicznej.

Jeśli zostanie stwierdzone, że wada wynikła z niewłaściwego zastosowania towaru przez kupującego, sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację. W takim przypadku odpowiedzialność za wadę spoczywa na kupującym, a nie na sprzedawcy. W razie odrzucenia reklamacji z tego powodu dobre praktyki biznesowe zalecają jasne i uczciwe poinformowanie kupującego o przyczynach odrzucenia, w tym o stwierdzonym niewłaściwym zastosowaniu towaru.

Ważność instrukcji obsługi i innych wytycznych producenta jest kluczowa w tej kwestii. Kupujący powinien być świadomy, że nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do utraty praw związanych z rękojmią czy gwarancją. Oczywiście, odrzucenie reklamacji z tego powodu może prowadzić do sporu między kupującym a sprzedawcą.

Nieuzasadnione roszczenia

Jeśli żądania kupującego nie są zgodne z prawem, na przykład jeśli żąda on zwrotu pieniędzy, mimo że wada jest nieistotna i łatwo naprawialna, sprzedawca może odrzucić reklamację. Artykuł 558 § 1 Kodeksu cywilnego precyzuje, że sprzedawca i kupujący mogą w umowie określić, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli przedsiębiorca, który zakupił towar, zgłasza reklamację, sprzedawca może odrzucić ją, powołując się na postanowienia umowy, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W takim przypadku reklamacja może zostać odrzucona jako nieważna w świetle umowy.

Co ważne, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności musi być jasno określone w umowie, aby było skuteczne. Niejasne lub mylące klauzule mogą być interpretowane na niekorzyść sprzedawcy. Choć przedsiębiorcy mogą wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi, nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za umyślne zatajenie wady. Jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie i umyślnie jej nie ujawnił, nie będzie mógł się powoływać na klauzulę wyłączającą odpowiedzialność.

Upłynięcie terminu złożenia reklamacji

Upłynięcie terminu złożenia reklamacji jest jednym z podstawowych powodów, dla których sprzedawca może odrzucić reklamację. W prawie cywilnym rękojmia i gwarancja mają określone terminy. W przypadku rękojmi kupujący ma zwykle 2 lata od daty zakupu na zgłoszenie wady (zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego), chyba że sprzedawca określił inny termin. Gwarancja może mieć osobny termin, określony w warunkach gwarancji. W umowach między przedsiębiorcami, terminy i warunki mogą być bardziej rygorystyczne, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do szybszego odrzucenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja zostaje złożona po upływie określonego terminu, sprzedawca ma prawo ją odrzucić. Nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej po terminie. Dobrą praktyką jest jasne i widoczne poinformowanie kupującego o terminach rękojmi i gwarancji. Informacje te powinny być zawarte w umowie, na paragonie, w warunkach gwarancji lub w innych dostępnych materiałach. Mogą istnieć pewne wyjątki lub okoliczności, które wydłużają termin, np. jeśli sprzedawca ukrył wadę. Warto znać lokalne przepisy, które mogą wpływać na interpretację terminów.

Uszkodzenie przez kupującego

Uszkodzenie towaru przez kupującego to kolejny powód, dla którego sprzedawca może odrzucić reklamację. Chodzi o sytuację, w której wada produktu, o którą reklamuje się kupujący, nie była obecna w chwili zakupu, lecz powstała z winy kupującego, np. przez nieumiejętne użytkowanie, upadek, zalanie czy inne uszkodzenie fizyczne.

Aby odrzucić reklamację z tego powodu, sprzedawca musi być w stanie udowodnić, że uszkodzenie wynikło z działania kupującego. To może wymagać ekspertyzy technicznej i dokładnej analizy produktu. Jeśli sprzedawca może udowodnić, że wada wynikła z działania kupującego, ma prawo odrzucić reklamację. Odpowiedzialność za wadę spoczywa wtedy na kupującym.

W razie odrzucenia reklamacji z tego powodu sprzedawca powinien jasno poinformować kupującego o przyczynach odrzucenia i przedstawić dowody, że uszkodzenie wynikło z jego działania. W tej kwestii ważną rolę odgrywają instrukcje obsługi i wytyczne producenta. Kupujący powinien być świadomy, że nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do utraty praw związanych z rękojmią czy gwarancją.

Wiedza nabywcy o wadzie

Jeżeli kupujący wiedział o istniejącej wadzie towaru w chwili zakupu i zgodził się na zakup mimo tej wady, może to wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Jednak zgodnie z art. 558 § 1, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Aby odrzucić reklamację na tej podstawie, sprzedawca musi być w stanie udowodnić, że kupujący faktycznie wiedział o wadzie przed zakupem. Mogą to być na przykład zapisy w umowie, które wskazują na wyłączenie odpowiedzialności za konkretne wady znane kupującemu. Ta zasada może mieć zastosowanie, na przykład, w przypadku sprzedaży towarów używanych, gdzie kupujący był świadomy pewnych wad, ale zdecydował się na zakup mimo to, często za niższą cenę.

Zgodność sprzedanej rzeczy z umową sprzedaży

Sprzedana rzecz jest zgodna z umową, jeżeli nie ma wad fizycznych ani prawnych, odpowiada opisowi i spełnia oczekiwania kupującego związane z jej standardowym użytkowaniem. Jeśli reklamacja dotyczy wady, która nie istnieje, a produkt jest zgodny z umową, sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku naprawienia rzeczy lub jej wymiany, ponieważ spełnia ona warunki umowy.

Sprzedawca musi dokładnie zbadać zarzuty kupującego i może wymagać opinii eksperta w celu potwierdzenia, że rzecz jest zgodna z umową. Dopiero po takiej weryfikacji można odrzucić reklamację. W razie odrzucenia reklamacji z tego powodu sprzedawca powinien wyraźnie poinformować kupującego o przyczynach odrzucenia i przedstawić dowody, że rzecz jest zgodna z umową.

Sposób odrzucenia reklamacji

Odrzucenie reklamacji jest delikatną kwestią, która może wpłynąć na relacje z klientem. Przede wszystkim ważne jest dokładne zbadanie reklamacji. Klient musi wiedzieć, że jego reklamacja została potraktowana poważnie – trzeba pamiętać, że sprzedawca musi to zrobić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.

Następnie ważne jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie klientowi, dlaczego reklamacja została odrzucona. Dobrze jest unikać nadmiernego stosowania terminologii prawnej czy technicznej i dostarczyć dowody lub uzasadnienia decyzji. Równie ważna jest empatyczna komunikacja – wyrażenie zrozumienia dla sytuacji klienta może pomóc złagodzić rozczarowanie. Oferowanie alternatywnych rozwiązań lub zniżek na przyszłe zakupy może również pomóc w zminimalizowaniu negatywnego wpływu.

Odpowiedzialność polega także na przestrzeganiu wszelkich obowiązujących procedur i praw. Szybka i profesjonalna odpowiedź, a także dostarczenie informacji o dostępnych ścieżkach odwoławczych, mogą pokazać klientowi, że jesteś otwarty i uczciwy. Utrzymywanie dokładnych zapisów całego procesu reklamacyjnego jest ważne na wypadek dalszych pytań lub sporów, a także do oceny i doskonalenia procesu na przyszłość.

Empatyczne, przejrzyste i profesjonalne podejście do odrzucenia reklamacji może pomóc w utrzymaniu zaufania i lojalności klienta. Każdy krok procesu powinien być przemyślany i wyważony, aby chronić i pielęgnować relacje z klientem.

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.