Spis treści

31 października 202311 min.
Max Cyrek
Max Cyrek
Aktualizacja wpisu: 15 lutego 2024

​​Formy zatrudnienia – jakie są?

​​Formy zatrudnienia – jakie są?

W świecie pracy istnieje wiele form zatrudnienia, dostosowanych do różnorodnych potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jakie są różnice, zalety i wady poszczególnych modeli zatrudnienia?

Z tego artykułu dowiesz się:

​Formy zatrudnienia – definicja

Formy zatrudnienia odnoszą się do różnych sposobów, w jakie osoba może być zatrudniona w organizacji lub firmie. Określają one warunki, na jakich pracownik świadczy swoje usługi, oraz naturę relacji prawnej między pracownikiem a pracodawcą. Mogą różnić się pod względem czasu trwania, zakresu obowiązków, sposobu wynagradzania, praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy, a także innych warunków związanych z zatrudnieniem.

Formy zatrudnienia to różne modele umów i relacji zawodowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Definicja formy zatrudnienia.

Wybór konkretnej zależy od czynników, takich jak potrzeby organizacji, specyfika stanowiska, oczekiwania pracownika oraz przepisy prawa pracy obowiązujące w danym kraju.

​​Pracownicze a niepracownicze formy zatrudnienia

Najważniejsze różnice pomiędzy pracowniczymi i niepracowniczymi formami zatrudnienia polegają na naturze relacji i regulacjach prawnych. W formach pracowniczych istnieje typowo hierarchiczna relacja, w której pracownik działa na polecenie pracodawcy, podczas gdy osoby świadczące usługi w formie niepracowniczej mają większą niezależność w realizacji zlecenia. Kolejna różnica dotyczy regulacji prawnych. Formy pracownicze są ściśle regulowane przez prawo pracy, które określa aspekty, takie jak czas pracy, wynagrodzenie czy ochrona przed zwolnieniem. Tymczasem formy niepracownicze są bardziej elastyczne i najczęściej podlegają przepisom prawa cywilnego.

Prawa i świadczenia dla pracowników są zazwyczaj bardziej rozbudowane niż dla osób zatrudnionych w formie niepracowniczej. Pracownicy mogą korzystać z płatnego urlopu czy ochrony zdrowotnej, podczas gdy osoby zatrudnione w formie niepracowniczej często muszą samodzielnie dbać o takie kwestie. Wybór zależy od konkretnych potrzeb i sytuacji pracodawcy. Na przykład, rozwój gig economy czy pojawienie się technologicznych platform pośredniczących w poszukiwaniu pracy może wpłynąć na to, jakie formy zatrudnienia stają się bardziej popularne.

​​Najpopularniejsze formy zatrudnienia

Współczesny rynek pracy oferuje różnorodne formy zatrudnienia, dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb pracodawców i oczekiwań pracowników, ale najpopularniejsze pozostaję następujące formy:

​​Umowa o pracę

Umowa o pracę to forma zatrudnienia, która zapewnia stabilność i ochronę dla pracownika, ale może nie zawsze być idealna z perspektywy pracodawcy czy pracownika poszukującego większej elastyczności. Jest to jedna z najbardziej popularnych form zatrudnienia. Jest ściśle regulowana przez prawo pracy, które precyzyjnie określa prawa i obowiązki obu stron, gwarantuje stałość zatrudnienia oraz obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Umowy o pracę są podstawowym sposobem formalizowania stosunków pracowniczych w wielu krajach i mogą przybierać różne formy, w zależności od specyfiki danego stanowiska, potrzeb pracodawcy oraz oczekiwań pracownika:

  • Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej stabilna i tradycyjna forma zatrudnienia, która nie ma określonej daty zakończenia. Zapewnia pracownikowi pewność zatrudnienia i wszystkie przysługujące mu prawa.
  • Umowa o pracę na czas określony ma ustaloną datę zakończenia. Jest często wykorzystywana w sytuacjach, gdy pracodawca potrzebuje pracownika na określony projekt lub sezon. Daje to pewność, że zatrudnienie zakończy się po upływie określonego czasu, chyba że strony zdecydują się na jej przedłużenie.
  • Umowa o pracę na okres próbny ma na celu poznanie kwalifikacji i umiejętności pracownika przez pracodawcę oraz weryfikację, czy dana osoba pasuje do zespołu i kultury firmy. Okres próbny jest zazwyczaj krótkotrwały, a po jego zakończeniu pracodawca i pracownik mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu współpracy na bardziej stabilnych zasadach.
  • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy dotyczy sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika do realizacji konkretnego zadania lub projektu. Umowa ta kończy się wraz z ukończeniem powierzonej pracy, niezależnie od czasu jej trwania.

Z punktu widzenia pracownika umowa o pracę oferuje bezpieczeństwo zatrudnienia, zapewniając stałe miejsce pracy i wynagrodzenie. Pracownik korzysta także z pełnego pakietu świadczeń, takich jak płatny urlop czy świadczenia zdrowotne. Jednocześnie umowa o pracę jest mniej elastyczna, może ograniczać możliwości negocjacji indywidualnych warunków pracy, a potencjalnie także skutkować niższym wynagrodzeniem niż niektóre formy zatrudnienia niepracowniczego.

Dla pracodawcy umowa o pracę gwarantuje stabilność siły roboczej, co jest kluczowe dla planowania i realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych, a także może być czynnikiem świadczącym o konkurencyjności firmy. Może także przyciągać wykwalifikowanych pracowników, oferując im pewność i korzyści zatrudnienia na stałe. Z drugiej strony wiąże się z większymi kosztami i może być mniej elastyczna, gdy chodzi o dostosowywanie liczby pracowników do bieżących potrzeb firmy.

​​Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest elastyczną formą współpracy, która może przynieść korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi, ale niesie ze sobą pewne ryzyko i ograniczenia, zwłaszcza w kontekście praw i świadczeń pracowniczych. Jej główna idea opiera się na wykonaniu konkretnego zadania lub usługi oraz jest mniej formalna niż tradycyjna umowa o pracę.

W kontekście umowy zlecenia pracownik, czyli zleceniobiorca, zobowiązuje się do wykonania określonego zadania dla zleceniodawcy, który w zamian oferuje wynagrodzenie. Zazwyczaj nie określa ona stałych godzin pracy ani konkretnego miejsca świadczenia usługi, co daje większą elastyczność zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Jednakże nie zapewnia tak szerokiego zakresu praw pracowniczych jak umowa o pracę.

Z punktu widzenia zleceniobiorcy umowa zlecenie to większa elastyczność w zakresie godzin pracy i miejsca wykonywania zadań, co może być atrakcyjne dla osób ceniących niezależność lub pracujących w kilku miejscach jednocześnie. Wadą jest brak pewnych gwarancji i korzyści, takich jak płatny urlop czy ochrona przed zwolnieniem. Zleceniobiorca też często sam odpowiada za odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dla zleceniodawcy umowa zlecenie jest elastyczną formą zatrudnienia, która pozwala szybko dostosować się do bieżących potrzeb biznesowych. Koszty związane z taką umową są często niższe niż w przypadku umowy o pracę, głównie ze względu na mniejsze obciążenia społeczne i brak dodatkowych świadczeń. Wadą może być natomiast potencjalnie mniejsze zaangażowanie zleceniobiorcy, który może traktować taką pracę jako doraźne zajęcie.

​​Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma współpracy skupiona na rezultacie końcowym, która może być korzystna dla obu stron pod względem elastyczności i kosztów, ale niesie ze sobą pewne ryzyko, zwłaszcza w kontekście jakości ostatecznego produktu czy usługi. Jest to specyficzna forma zatrudnienia, w której główny nacisk kładzie się na efekt końcowy, a proces pracy. W umowie o dzieło zleceniobiorca zobowiązuje się do stworzenia konkretnego dzieła określonego w umowie, a nie do wykonania pewnej czynności.

Osoba wykonująca dzieło nie jest związana stałym miejscem ani czasem pracy, co może oferować znaczną elastyczność. Zaletą jest także możliwość skoncentrowania się na efekcie końcowym pracy, a nie procesie jej wykonania, co może być atrakcyjne dla specjalistów w swojej dziedzinie. Wadą jest brak pewnych gwarancji i świadczeń związanych z tradycyjnym zatrudnieniem, co może wiązać się z pewnym ryzykiem finansowym.

Osobie zlecającej umowa o dzieło pozwala uzyskać konkretny produkt lub usługę bez konieczności angażowania się w proces stałego zatrudniania pracownika. Koszty związane z taką umową mogą być też bardziej przewidywalne, ponieważ opierają się na finalnym wyniku, a nie na czasie pracy. Nie zmienia to faktu, że zleceniodawca musi zaufać kompetencjom wykonawcy, ponieważ sukces umowy zależy od jakości dostarczonego dzieła.

​​Inne formy zatrudnienia

Na dynamicznym rynku pracy poza tradycyjnymi umowami o pracę, zleceniu czy dzieło, pojawiają się inne, nowoczesne formy zatrudnienia. Alternatywne sposoby współpracy odpowiadają na współczesne wyzwania zawodowe. Oto one:

​​Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to sposób organizacji współpracy, który może przynieść korzyści obu stronom, ale wymaga wzajemnego zaufania, jasnych reguł współpracy i stałego monitorowania wyników. Jest to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna strona (agent) zobowiązuje się wobec drugiej (principal) do wykonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz principala, zazwyczaj w zamian za wynagrodzenie. Często stosuje się ją w handlu, gdzie agent promuje markę principala lub zawiera umowy w jego imieniu.

Osobie działającej jako agent umowa agencyjna pozwala korzystać z zasobów i renomy principala, co często ułatwia zdobywanie klientów i realizację transakcji. Agent może też liczyć na wsparcie ze strony principala w zakresie szkoleń, materiałów marketingowych czy dostępu do bazy klientów. Jednakże często jest związany określonymi wytycznymi i strategiami principala, co ogranicza jego niezależność, a wynagrodzenie jest uzależnione od wyników, co wprowadza element ryzyka i niepewności dochodów.

Dla principala korzystanie z usług agenta może przynieść rozszerzenie zasięgu działania i dostęp do nowych rynków bez konieczności bezpośredniego zaangażowania zasobów. Agent, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i sieci kontaktów, może skuteczniej promować produkty lub usługi principalowi, który musi mu zaufać w reprezentowaniu jego interesów i zapewnić odpowiednie mechanizmy kontroli oraz motywacji.

​​Umowa B2B

Umowa B2B, od angielskiego „Business to Business”, dotyczy transakcji i współpracy między dwoma przedsiębiorstwami. W kontekście zatrudnienia termin ten jest często używany, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi dla innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest popularna w nowoczesnym środowisku biznesowym, zwłaszcza w branżach kreatywnych, IT czy marketingu. Chociaż niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron, wymaga również jasnego określenia oczekiwań i odpowiedniej komunikacji.

Dla przedsiębiorcy działającego na podstawie umowy B2B taka forma współpracy oferuje większą elastyczność w zakresie warunków umowy, negocjacji stawek czy formy rozliczenia. Może też postrzegać się siebie bardziej jako partnera biznesowego niż tradycyjnego pracownika. Wadami mogą być większa odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działalności, takie jak płacenie podatków, brak gwarantowanych świadczeń pracowniczych czy potrzeba samodzielnego ubezpieczenia.

Dla firmy korzystającej z usług na podstawie umowy B2B taki model współpracy pozwala na dostęp do specjalistycznych usług bez konieczności wchodzenia w tradycyjne stosunki pracodawca-pracownik. Może to przynieść oszczędności kosztów i większą elastyczność w skalowaniu zespołu. Jednakże firma musi być świadoma, że nie ma tak głębokiego zobowiązania, jakie wynika z tradycyjnego stosunku pracy, co może wpływać na lojalność i zaangażowanie.

​​Telepraca

Telepraca, często określana jako praca zdalna, choć nie jest rodzajem umowy, tak jak np. umowa o pracę (pracownik wykonujący telepracę może być zatrudniony na podstawie wielu umów), jest odpowiedzią na nowoczesne potrzeby rynku pracy. Może przynosić wiele korzyści, ale wymaga też odpowiedniego podejścia i narzędzi, aby była skuteczna i satysfakcjonująca dla obu stron. Jesto to forma wykonywania zadań zawodowych poza tradycyjnym miejscem pracy, najczęściej z domu, przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych.

Dla pracownika telepraca może oznaczać większą elastyczność w zakresie godzin pracy i lepsze dostosowanie do życia prywatnego. Eliminuje konieczność dojazdów, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy, ale praca w izolacji od kolegów może prowadzić do uczucia osamotnienia, a brak wyraźnej granicy między pracą a życiem prywatnym może zwiększyć ryzyko przeciążenia.

Z perspektywy pracodawcy telepraca pozwala zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem biura, takich jak opłaty za wynajem czy media. Może też przyciągnąć talenty ceniące sobie niezależność i elastyczność lub pochodzące spoza miejsca, w którym znajduje się siedziba firmy. Nie zmienia to faktu, że telepraca wymaga skutecznych narzędzi do monitorowania postępów i komunikacji z zespołem, a także może wiązać się z ryzykiem utraty kontroli nad jakością pracy i spadkiem spójności zespołu.

​​Dzielenie pracy i stanowiska

Dzielenie pracy i stanowiska polega na podziale jednego pełnoetatowego stanowiska pracy na co najmniej dwie osoby, które pracują w niepełnym wymiarze godzin, zazwyczaj na tej samej pozycji, ale w różnych czasach. Z perspektywy pracownika może to skutkować lepszym dostosowaniem do indywidualnych potrzeb, takich jak opieka nad dziećmi, edukacja czy inne zobowiązania osobiste. Często jest również okazją do zdobycia doświadczenia w konkretnej branży lub stanowisku, kiedy pełnoetatowe zatrudnienie nie jest dostępne. Z drugiej strony może oznaczać niższe zarobki i mniejsze korzyści w porównaniu do pełnoetatowego zatrudnienia, a także potencjalne wyzwania w zakresie komunikacji z osobą dzielącą to samo stanowisko.

Dla pracodawcy dzielenie stanowiska jest szansą, żeby dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych, takich jak sezonowość lub spadki zapotrzebowania na pracę. Może również przynieść korzyści w postaci dostępu do szerokiego spektrum umiejętności i doświadczeń różnych pracowników na tym samym stanowisku. Trzeba jednak pamiętać, że często wiąże się to z wyzwaniami związanymi z koordynacją, szkoleniem i komunikacją między pracownikami dzielącymi to samo stanowisko. Może też skutkować potencjalnymi konfliktami.

​​Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniany na określony, zazwyczaj krótki okres, aby sprostać tymczasowym potrzebom pracodawcy. Rozwiązanie to często wykorzystuje się w odpowiedzi na sezonowe zapotrzebowanie na pracę lub w sytuacjach, gdy stały personel jest niedostępny.

Dla pracownika praca tymczasowa jest okazją do zdobycia doświadczenia w różnych branżach i stanowiskach. Często łatwo ją dostosować do innych zobowiązań życiowych, ale brak stałości i pewności związanej z długoterminowym zatrudnieniem może być źródłem niepewności. Pracownicy tymczasowi mogą również nie otrzymywać takich samych korzyści jak stały personel.

Z perspektywy pracodawcy praca tymczasowa oferuje elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz pozwala szybkie dostosować się do zmiennych potrzeb biznesowych, co może być korzystne w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba krótkoterminowego zastąpienia pracownika lub obsługi sezonowego wzrostu popytu. Z drugiej strony ciągłe zatrudnianie i szkolenie pracowników tymczasowych może generować koszty, a brak ciągłości często wpływa na spójność i morale zespołu.

​​Praca na zastępstwo

Praca na zastępstwo to konieczne rozwiązanie w wielu branżach i sektorach, które muszą radzić sobie z naturalnymi fluktuacjami w dostępności personelu. Polega ona na tymczasowym zastępowaniu innego pracownika podczas jego nieobecności, takiej jak urlop macierzyński, chorobowy czy dłuższa nieobecność z innych przyczyn.

Dla pracownika taka forma zatrudnienia jest szansą do zdobycia doświadczenia w nowym środowisku lub stanowisku. Daje to także możliwość wejścia do firmy, która w przyszłości może zaoferować stałe zatrudnienie. Jest to atrakcyjne dla osób poszukujących elastyczności w swojej karierze lub chcących poznać różne branże. Wadą może być jednak brak pewności zatrudnienia po zakończeniu okresu zastępstwa oraz potencjalne trudności w integracji z zespołem, który wie, że obecność jest tymczasowa.

Z perspektywy pracodawcy zatrudnianie pracowników na zastępstwo pozwala kontynuować pracę bez zakłóceń podczas nieobecności kluczowych pracowników. Jest to też szansa przetestowania nowych talentów na rynku pracy, którzy mogą później zostać zaangażowani na stałe. Nie zmienia to faktu, że związane z tym są koszty rekrutacji, szkolenia i integracji pracownika na zastępstwo. Warto też pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko, że zatrudniona osoba może nie osiągnąć takiej samej wydajności jak stały pracownik.

​​Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to atrakcyjna opcja dla wielu profesjonalistów pragnących niezależności i samorealizacji, ale wymaga również dużego zaangażowania, samodyscypliny i zdolności do radzenia sobie z niepewnością oraz ryzykiem biznesowym. Jest to forma działalności zawodowej, w której osoba pracuje na własny rachunek, nie będąc zatrudnionym przez inną osobę czy firmę. Samozatrudniony jest odpowiedzialny za prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co obejmuje zarówno korzyści, jak i obowiązki związane z prowadzeniem własnej firmy.

Samozatrudnionemu taka forma pracy daje dużą niezależność oraz umożliwia samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności, wyboru klientów czy ustalania stawek za swoje usługi. Może to prowadzić do większych zysków, ale niesie ze sobą ryzyko finansowe i brak pewności dochodu. Osoby samozatrudnione muszą również samodzielnie dbać o sprawy administracyjne, księgowe oraz zabezpieczenie na emeryturę i ubezpieczenie zdrowotne.

Z perspektywy rynku pracy i pracodawców osoby samozatrudnione mogą oferować specjalistyczne usługi bez konieczności zatrudniania pracowników. Dla firm korzystanie z usług samozatrudnionych może oznaczać mniejsze zobowiązania, ale brak długoterminowego zobowiązania może prowadzić do mniejszej lojalności i stabilności w dłuższej perspektywie.

​​Freelancing

Freelancing przyciąga wiele osób ze względu na jej elastyczność i możliwość samorealizacji, ale wymaga również dużego zaangażowania, samodyscypliny i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z niezależnością zawodową. Praca jako wolny strzelec polega na wykonywaniu zadań zawodowych dla różnych klientów bez stałego zatrudnienia u jednego pracodawcy. Freelancerzy często specjalizują się w określonych dziedzinach i oferują swoje usługi na podstawie umów krótkoterminowych lub projektowych. Mogą zawierać również umowy agencyjne, dzięki czemu część obowiązków (w zależności od rodzaju umowy) będzie spoczywała na barkach agenta.

Praca w takiej formie daje freelancerowi wolność wyboru projektów, klientów i czasu pracy, co może prowadzić do większej satysfakcji zawodowej i lepszego dostosowania do indywidualnych potrzeb życiowych. Możliwość pracy z różnymi klientami może również przynieść bogate doświadczenie i rozwijanie umiejętności. Jednak niepewność dochodów, brak stałych korzyści związanych z zatrudnieniem oraz konieczność samodzielnego zarządzania sprawami administracyjnymi i podatkowymi mogą być dużymi wyzwaniami nawet dla najlepszego freelancera.

Z perspektywy firm i klientów korzystanie z usług freelancerów daje dostęp do specjalistycznych umiejętności na potrzeby konkretnego projektu bez zobowiązania do długoterminowego zatrudnienia. Może to być efektywne kosztowo i elastyczne rozwiązanie, szczególnie w dynamicznych środowiskach biznesowych, ale brak stałego związku z freelancerem może oznaczać mniejsze zaangażowanie w sukces firmy lub projektu i trudności w utrzymaniu spójności w dłuższej perspektywie.

FAQ

Formularz kontaktowy

Rozwijaj swoją markę

dzięki współpracy z Cyrek Digital
Wyślij zapytanie
Pola wymagane
Max Cyrek
Max Cyrek
CEO
"Do not accept ‘just’ high quality. Anyone can do that. If the sky is the limit, find a higher sky.”

Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.

zobacz artykuły
Skontaktuj się ze mną
Masz pytania? Napisz do mnie.
Oceń tekst
Średnia ocena: artykuł nieoceniony. 0

Być może zainteresują Cię:

Mapa strony
© 2010 - 2024 Cyrek Digital. All rights reserved.